HE 204/2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Brysselissä huhtikuussa 2004 allekirjoitetun neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista ja lain päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Euroopan unionin neuvosto päätti helmikuussa 2004 perustaa Athene-järjestelmän, joka on unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Athenen asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden oman edun vuoksi pidettiin tarpeellisena myöntää järjestelmälle sen toiminnan kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet. Tällaisista erioikeuksista ja vapauksista sovittiin neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksellä.

Athenen erioikeuksista ja vapauksista tehty päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan marraskuun alussa 2004, edellyttäen että kaikki vanhat jäsenvaltiot ovat kyseiseen päivään mennessä ilmoittaneet neuvoston pääsihteeristölle, että niiden oikeusjärjestyksen edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen. Jäsenvaltioiden sisäiset menettelyt ovat hallituksen esitystä annettaessa vielä kesken. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun päätös tulee voimaan.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Helsingissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että Euroopan unionin johtamiin operaatioihin vapaaehtoisesti osallistuvien jäsenvaltioiden on kyettävä vuoteen 2003 mennessä saattamaan 60 päivässä toimintavalmiuteen kaikkiin Petersbergin tehtäviin kykenevät joukot aina 50 000—60 000 sotilaan vahvuuteen saakka ja ylläpitämään niitä vähintään vuoden ajan. Euroopan unionin neuvosto päätti 22 päivänä syyskuuta 2003, että unionin olisi hankittava joustavat valmiudet eri laajuisten, vaikeudeltaan ja kiireellisyydeltään eri tasoisten sotilasoperaatioiden yhteisen kustannusten rahoituksen hoitamiseen muun muassa perustamalla 1 päivään maaliskuuta 2004 mennessä pysyvä rahoitusjärjestelmä tulevista Euroopan unionin sotilasoperaatioista johtuvien yhteisten kustannusten rahoittamiseksi.

Euroopan unionin neuvosto teki 23 päivänä helmikuuta 2004 päätöksen 2004/197/YUTP Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68). Päätös sisältää järjestelmän perustamista, oikeuskelpoisuutta, organisaatiorakennetta, hallinnointia, talousarviota, rahoitukseen osallistuvia kolmansia valtioita, pankkitilejä, yhteisiä kustannuksia, rahoitusosuuksia ja korvauksia, menojen toteuttamista, yhteisesti rahoitettujen laitteistojen ja infrastruktuurien lopullista käyttötarkoitusta, tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä oikeudellista vastuuta koskevat säännökset. Athenen perustamista koskevaa päätöstä on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava jokaisen operaation jälkeen. Ensimmäinen arviointi suoritetaan vuoden 2004 loppuun mennessä Artemis- ja Althea-operaatioiden valossa.

Athenen perustamispäätöksen tai muun voimassa olevan lainsäädännön ei ole katsottu takaavan Athenen toiminnan kannalta välttämättömiä erioikeuksia ja vapauksia. Athene maksaa tällä hetkellä Belgialle veroa pankkitileillään olevasta korkotuotosta. Athenen Euroopan unionin alueella Althea-operaatioita varten suorittamista hankinnoista maksetaan arvonlisäveroa. Erillinen neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös on ollut tarpeen erityisesti Athenen omaisuuden ja varojen immuniteettien, arkistojen loukkaamattomuuden, välittömiä ja välillisiä veroja koskevien vapautusten ja suojattujen viestiyhteyksien järjestämiseksi.

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Päätöksen tarkoituksena on määritellä yksityiskohtaisesti Athenen toiminnan kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet. Päätöksen mukaan Athenelle kuuluvat tai Athenen jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimat omaisuus ja varat ovat vapautetut etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menetetyksi tuomitsemisesta. Athenen arkisto ovat loukkaamattomat. Athenelle kuuluvat tai Athenen jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimat varat, tulot ja muu omaisuus on sen virallisen toiminnan osalta vapautettu kaikista välittömistä veroista. Athenen tekemät ostot tai hankinnat on vapautettu niiden hintaan sisältyvistä välillisistä veroista. Athenella on oikeus ilman erityistä lupaa pitää yllä yhteyksiä, käyttää viestiyhteyksissään koodeja ja kuriiria.

Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdylle päätökselle. Esitys sisältää myös ehdotuksen laiksi, jolla saatetaan voimaan päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

3. Esityksen vaikutukset

Päätöksen tavoitteena on määritellä Athenen toiminnan kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet. Päätöksen määräykset ovat yksityiskohtaisia ja tavoiteltu vaikutus on saavutettavissa välittömästi päätöksen määräysten ja blankettilain nojalla.

Päätöksen mukaan Athenelle kuuluvat tai Athenen jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimat varat, tulot ja muu omaisuus on sen virallisen toiminnan osalta vapautettu kaikista välittömistä veroista. Athenen tekemät ostot tai hankinnat on vapautettu niiden hintaan sisältyvistä välillisistä veroista. Päätöksen julkistaloudelliset vaikutukset ovat Suomen kannalta vähäiset.

4. Asian valmistelu

Athene-järjestelmän erioikeuksia ja vapauksia koskevaa päätöstä valmisteltiin helmikuusta 2004 lukien unionin neuvoston ulkosuhdeneuvoston työryhmässä. Suomessa asiaa valmisteltiin ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön yhteistyönä. Suomen esittämät muutosehdotukset otettiin huomioon päätöksen muotoiluissa.

Päätöksen valmistelusta on annettu eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle tietoja 7 päivänä huhtikuuta 2004 perustuslain 97 §:n nojalla (UTP 11/2004 vp). Valtioneuvoston yleisistunto myönsi päätöksen allekirjoittamista koskevat valtuudet 15 päivänä huhtikuuta 2004. Suomi allekirjoitti päätöksen yhdessä muiden silloisten jäsenvaltioiden kanssa 28 päivänä huhtikuuta 2004.

Hallituksen esitys on valmisteltu ulkoasiainministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, puolustusministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä. Lausunnoissa esitetyt kannanotot on otettu esityksessä huomioon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Päätöksen sisältö ja suhde Suomen lainsäädäntöön

Johdanto. Päätöksen johdannossa viitataan Athenen perustamista koskevaan neuvoston päätökseen 2004/197/YUTP ja todetaan, että Athenen asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi on yksinomaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden oman edun vuoksi tarpeen myöntää Athenen toiminnan kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet. Johdannossa vahvistetaan myös jäsenvaltioiden tulkinta, jonka mukaan Athene täyttää kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä ja valmisteverodirektiivissä säädetyt veroista vapauttamista koskevat perusteet.

1 artikla. Athenelle kuuluvat tai Athenen jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimat omaisuus ja varat ovat vapautetut etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta, menetetyksi tuomitsemisesta ja muista hallinnollisista tai oikeudellisista pakkokeinoista.

Päätöksen 1 artiklan määräykset poikkeavat monilta kohdin Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Poikkeusten lukuisuuden vuoksi poikkeusten selvittäminen tyhjentävästi hallituksen esityksessä ei ole tarkoituksenmukaista. Omaisuuden vapautus pakkotoimista koskee erilaisia hallinnollisia ja prosessuaalisia pakkokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä. Paikkaan kohdistuvasta etsinnästä säädetään pakkokeinolain (450/1987) 5 luvussa sekä takavarikosta rikosasioissa saman lain 3 ja 4 luvussa. Takavarikosta turvaamistoimena säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). Omaisuuden pakkolunastuksesta säädetään muun muassa laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977). Valmiuslaissa (1080/ 1991) säädetään omaisuuden pakkoluovutuksesta ja eräistä muista omaisuuteen kohdistuvista pakkotoimista poikkeusolojen aikana. Rikokseen liittyvästä menettämisseuraamuksesta säädetään muun muassa rikoslaissa. Ulosottolaissa säädetään tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta.

2 artikla. Artiklan mukaan Athenen arkistot ovat loukkaamattomia. Artiklan määräys arkistojen loukkaamattomuudesta poikkeaa Suomen lainsäädännöstä muun muassa takavarikon ja paikkaan kohdistuvan etsinnän osalta.

3 artikla. Artiklan mukaan Athenelle kuuluvat tai Athenen jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimat varat, tulot ja muu omaisuus ovat Athenen virallisen toiminnan osalta vapautetut kaikista välittömistä veroista. Athenen tekemät ostot tai hankinnat ovat vapautetut kaikista Athenen virkakäyttöön hankitun ja huomattavia kustannuksia aiheuttavan irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja palvelujen hintaan sisältyvistä välillisistä veroista. Vapautus voidaan myöntää palautuksena. Vapautus ei koske sellaisia veroja, jotka ovat ainoastaan korvausta julkisista palveluista.

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään lailla. Artiklan 1 kappaleen määräykset poikkeavat voimassa olevasta, välittömiä veroja koskevasta lainsäädännöstä. Harmonisoituja veroja (arvonlisävero ja valmisteverot) koskevien yhteisöoikeuden säännösten mukaan voidaan toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalla kansainväliselle järjestölle myöntää vero- ja maksuvapaus suoraan sopimuksen nojalla, mikäli verovapaus on määritelty kansainvälisen järjestön perustamissopimuksessa tai päämajasopimuksessa, edellyttäen, että järjestön isäntävaltiona toimiva jäsenvaltio on hyväksynyt sen kansainväliseksi järjestöksi. Päätöksen johdantoon on kirjattu jäsenvaltioiden näkemys, jonka mukaan Athene täyttää jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ ETY 15 artiklan 10 kohdassa (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 290/2004 (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 5) ja valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdassa säädetyt veroista vapauttamista koskevat perusteet (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36). Arvonlisäverolain (1501/ 1993) 72 d §:n 2 momentti ja valmisteverotuslain (1469/1994) 16 §:n 7 kohta sisältävät vastaavat edellytykset verovapauksien myöntämisestä. Päätöksen arvonlisä- ja valmisteveroja koskevat erioikeudet eivät ole laajempia kuin kansainvälisille järjestöille tavanomaisesti myönnettävät erioikeudet.

4 artikla. Artiklan mukaan jäsenvaltiot sallivat Athenen ylläpitää vapaasti viralliseen toimintaan liittyviä yhteyksiä ilman erityislupaa. Athenella on oikeus käyttää koodeja ja lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtoa ja muita viestejä kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, joita menettelyjä koskevat samat erioikeudet ja vapaudet diplomaattikuriireja ja -säkkejä.

Perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädetään kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomuudesta ja perustuslain 12 §:n 1 momentissa sananvapaudesta, johon sisältyy muun muassa oikeus ilmaista ja julkistaa viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Päätöksen 4 artiklan määräykset koskevat näiden perusoikeuksien käyttämistä. Artiklan määräyksillä laajennetaan diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 3—4/1970) määräysten (diplomaattikuriirit ja -säkit) soveltamisalaa.

5 artikla. Artiklan mukaan päätöksen 1-4 artiklaa sovelletaan, ellei Athene-erityiskomitea ole nimenomaisesti luopunut erioikeuksista ja vapauksista jossakin erityisessä tapauksessa. Athenen erityiskomitea on perustettu neuvoston päätöksen 2004/197/ UYTP 6 artiklalla. Komiteassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta. Komissio ottaa osaa komitean kokouksiin osallistumatta sen äänestyksiin. Komitea tekee päätökset yksimielisesti ja sen päätökset ovat sitovia.

6 artikla. Athenen erioikeuksia ja vapauksia koskeva päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004, jos kaikki jäsenvaltiot ovat kyseiseen päivään mennessä ilmoittaneet neuvoston pääsihteeristölle, että niiden oikeusjärjestyksissä päätöksen täytäntöön panemiseksi joko lopullisesti tai tilapäisesti edellytetyt menettelyt on saatettu päätökseen. Jäsenvaltioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä valtioita, jotka olivat unionin jäsenvaltioita päätöstä tehtäessä.

Hallituksen esityksen antamiseen mennessä valtionsisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta ovat ilmoittaneet vasta Alankomaat ja Itävalta. Päätös ei tule siten voimaan tavoiteaikataulussa.

7 artikla. Artiklan mukaan päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätös on julkaistu virallisen lehden numerossa EUVL L 261, 6.8.2004, s. 125.

2. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Lain 1 § sisältää säännöksen, jolla saatetaan laintasoisina voimaan ne jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen määräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä selvitetään yksityiskohtaisesti eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta käsittelevässä jaksossa.

2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun päätös tulee voimaan. Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 49/2001 vp mukaan unionin asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa asioissa toimivalta kuuluu perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti valtioneuvostolle. Voimaansaattamisasetuksen antaa tällaisissa tapauksissa siten valtioneuvosto.

3. Voimaantulo

Athenen erioikeuksista ja vapauksista tehty päätös on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004, jos kaikki huhtikuussa 2004 jäsenvaltioina olleet valtiot ovat kyseiseen päivään mennessä ilmoittaneet neuvoston pääsihteeristölle, että niiden oikeusjärjestyksessä päätöksen täytäntöön panemiseksi joko lopullisesti tai tilapäisesti edellytetyt menettelyt on saatettu päätökseen. Hallituksen esityksen antamisajankohtaan mennessä ainoastaan Alankomaat ja Itävalta ovat ilmoittaneet valtionsisäisten menettelyjensä saattamisesta päätökseen. Näin ollen päätös ei tule voimaan tavoiteltuna ajankohtana, vaan myöhemmin kaikkien vanhojen jäsenvaltioiden ilmoitettua valtionsisäisten menettelyjensä saattamisesta päätökseen. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun päätös tulee voimaan.

4. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Määräykset on luettava lainsäädännön alaan, 1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, 3) jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, 4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä, 5) tai siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei vaikuta se, onko jokin määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11,12 ja 45/2000).

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 49/2001 vp todennut, että Euroopan unionin neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden toimielimille ja henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja -vapauksista on tehty Euroopan unionin tehtävien hoitamista varten ja se liittyy välittömästi neuvoston yhteisiin toimintoihin virastojen siirtämisestä Euroopan unionin piiriin. Päätöksessä oli valiokunnan mielestä kysymys unionin asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavasta asiasta.. Valiokunnan lausunnon mukaan Euroopan unionin toimielinrakenteen ulkopuolella tehdyn päätöksen hyväksymiseen ja voimaansaattamiseen sovelletaan eduskunnassa perustuslain 94 ja 95 §:n säännöksiä. Nyt käsiteltävänä oleva päätös vastaa sisällöltään perustuslakivaliokunnan lausunnossa tarkoitettuja päätöksiä.

Kansainvälisen järjestön tai siihen verrattavan järjestelyn ja sen henkilöstön erioikeuksia koskevat määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan (PeVL 38/2000 vp). Sanotuilla perusteilla lainsäädännön alaan kuuluvat ja eduskunnan hyväksymistä vaativat päätöksen 1—5 artiklan määräykset.

Päätöksen 1 artiklan määräykset poikkeavat monilta kohdin Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Paikkaan kohdistuvasta etsinnästä säädetään pakkokeinolain 5 luvussa sekä takavarikosta rikosasioissa saman lain 3 ja 4 luvussa. Takavarikosta turvaamistoimena säädetään uhkasakkolaissa. Omaisuuden pakkolunastuksesta säädetään muun muassa laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Valmiuslaissa säädetään omaisuuden pakkoluovutuksesta ja eräistä muista omaisuuteen kohdistuvista pakkotoimista poikkeusolojen aikana. Rikokseen liittyvästä menettämisseuraamuksesta säädetään muun muassa rikoslaissa. Ulosottolaissa säädetään tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta. Artikla kuuluu lainsäädännön alaan.

Päätöksen 2 artiklan määräys arkistojen loukkaamattomuudesta poikkeaa Suomen lainsäädännöstä muun muassa takavarikon ja paikkaan kohdistuvan etsinnän osalta ja kuuluu lainsäädännön alaan.

Päätöksen 3 artiklan määräykset poikkeavat voimassa olevasta välittömiä ja välillisiä veroja koskevasta lainsäädännöstä. Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään lailla. Määräys kuuluu siitä syystä lainsäädännön alaan. Arvonlisäveron ja valmisteveron osalta toimivalta on siirtynyt pääosin yhteisölle. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin mukaan jäsenvaltioilla on kuitenkin määrätyin edellytyksin edelleen toimivaltaa myöntää verovapaus.

Päätöksen 4 artiklan määräykset koskevat perustuslain 10 §:n 2 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen perusoikeuksien käyttämistä. Artiklan määräyksillä laajennetaan lailla voimaan saatetun diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksendiplomaattikuriiria ja -säkkejä koskevien määräysten soveltamisalaa. Määräys kuuluu lainsäädännön alaan.

Päätöksen 5 artiklalla myönnetään Athene-erityiskomitealle valta luopua päätöksen 1—4 artiklassa tarkoitetuista erioikeuksista ja vapauksista. Artikla koskee muiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten käyttämistä ja kuuluu itsekin lainsäädännön alaan. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan sellainen valtuuttava säännös, joka olisi valtiosäännön kannalta ongelmallinen.

Päätös voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä eduskunnassa äänten enemmistöllä ja sen voimaansaattamislaki käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään:

että Eduskunta hyväksyisi neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista.

Koska päätös sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.