HE 193/2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin muutokset, jotka aiheutuvat lain yhteensovittamisesta valtionavustuslain säännösten kanssa. Lakiin on tarkoitus ottaa myös säännökset metsäkeskusten ja metsätalouden kehittämiskeskuksen talouden valvonnasta muutoinkin kuin valtionavustusten osalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Maakunnallisella tasolla toimivat 13 metsäkeskusta ja koko valtakunnassa toimiva Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio muodostavat metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaation. Niiden toiminta perustuu metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin (1474/1995).

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus hoitavat metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, niiden monimuotoisuuden säilyttämistä sekä metsätalouden muuta edistämistä koskevia tehtäviä. Näiden edistämistehtävien lisäksi metsäkeskukset valvovat metsätaloutta koskevien lakien noudattamista ja hoitavat muita viranomaistehtäviä. Varsinaiset viranomaistehtävät eivät kuulu kehittämiskeskuksen tehtäväalueeseen. Kehittämiskeskus hoitaa myös metsäkeskusten hallinnollisia palvelutehtäviä. Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus ovat erityistyyppisiä organisaatioita ja ne luetaan niin sanottuun välilliseen valtionhallintoon.

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus ovat maa- ja metsätalousministeriön ohjauksen ja valvonnan alaisia itsenäisiä organisaatioita, joidenka oikeuskelpoisuutta ja oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu. Kehittämiskeskus ja metsäkeskukset eivät muun muassa saa harjoittaa niiden tarkoituksen toteuttamiseen kuulumatonta tai lakisääteisten tehtävien hoidon vaarantavaa elinkeinotoimintaa. Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus ovat valtionaputoiminnassaan maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa. Ministeriön ohjaus ja valvonta kohdistuu kaikkeen metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen toimintaan.

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toimintaa rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 30.31.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille). Vuonna 2004 valtionavun suuruus on 44 510 000 €. Metsäkeskuksilla ja kehittämiskeskuksella on lisäksi muuta julkista rahoitusta valtionaputoimintaan 7 460 000 € ja muuhun toimintaan 2 696 000 €. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen julkisen rahoituksen osuus valtionaputoiminnan tuotoista on 96 % ja koko toiminnan tuotoista 56 %. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä on 1288. Tästä valtionaputoiminnan osuus on 925 henkilötyövuotta, josta valvonta- ja tarkastustoiminnan osuus on 255 henkilötyövuotta.

1. Ehdotetut muutokset

Esityksen tavoitteena on yhteensovittaa metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain, jäljempänä metsäkeskuslaki, säännökset valtionavustuslain (688/2001) säännösten kanssa. Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle niiden toimintaan myönnettävään valtionavustukseen sovellettaisiin kokonaisuudessaan valtionavustuslakia, jollei metsäkeskuslaissa metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen sekä niiden toimintaan myönnettävän valtionavustuksen erityispiirteet huomioon ottaen toisin säädettäisi.

Ehdotuksen merkittävin muutos nykykäytäntöön verrattuna koskisi valtionavustuksen takaisinperintää. Voimassa olevien säännösten mukaan metsäkeskukselle ja kehittämiskeskukselle myönnetään varainhoitovuoden aikana talousarvion perusteella valtionavustuksen ennakkoja. Tilinpäätöksen valmistuttua maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa valtionapujen lopullisen määrän. Jos metsäkeskuksella tai kehittämiskeskuksella ei tilinpäätöksen mukaan ole myönnettyä valtionavustuksen ennakkoa vastaavasti talousarvion ja valtionavustuspäätöksen mukaisia hyväksyttäviä menoja, valtionavustuksen lopullisen määrän vahvistamispäätöksessä tilikautta koskevaksi valtionavustukseksi vahvistetaan hyväksyttävien menojen mukainen, saatuja ennakoita pienempi summa. Samassa päätöksessä valtionavustuksen saaja velvoitetaan palauttamaan liikaa maksettu valtionavustus.

Valtionavustuslain mukaan varainhoitovuoden aikana tehdään valtionavustuksen myöntämispäätös, jossa otetaan huomioon myös mahdollisesti myönnetyt valtionavustusten ennakot. Valtionavustuslain 15 §:n mukaisesti valtionapuviranomainen valvoo myönnettyjä valtionavustuksia. Koska toimintaan myönnettävä valtionavustus ei määrältään voi ylittää avustettavan toiminnan kuluja, valtionavustusviranomaisen on erillisellä valtionavustuslain 21 §:n mukaisella takaisinperintäpäätöksellä perittävä liikaa maksettu valtionavustuksen osa takaisin.

Ehdotetussa 11 a §:ssä säädettäisiin selvyyden vuoksi, että metsäkeskuslaissa tarkoitettujen valtionavustusten osalta valtionapuviranomaisena toimisi maa- ja metsätalousministeriö. Ehdotettu 11 b § sisältää valtionavustuksen hakemista koskevan erityissäännöksen. Pykälän mukaan metsäkeskukset ja kehittämiskeskus hakevat metsäkeskuslain mukaista valtionavustusta toimittamalla maa- ja metsätalousministeriölle alustavan talousarvion ja esitykset tulostavoitteiksi valtionavustuksen käyttöajalle.

Voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen (93/1996) eräät säännökset nostettaisiin lakitasolle.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen seurauksena menettely, jota noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle, muuttuisi pääsääntöisesti valtionavustuslain kaltaiseksi. Esityksen vaikutukset kohdistuisivat valtionavustusviranomaisena toimivaan maa- ja metsätalousministeriöön.

Valtion vuoden 2004 talousarvion mukainen suora valtionavustus metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle on yhteensä 44 510 000 €. Esityksellä ei ole vaikutusta valtionavustuksen määrään. Esityksellä ei ole muitakaan vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta edellytti 22 päivänä toukokuuta 2003, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee esityksen metsäkeskuslain ja sen nojalla annettujen säännösten yhteensovittamiseksi valtionavustuslain säännösten kanssa.

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä, metsäkeskuksilta ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolta. Lausunnoissa esitetyt näkemykset on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan.

1. Tarkemmat säännökset

Tarkoitus on, että esitykseen liittyen metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettua asetusta muutettaisiin siten, että asetukseen otettaisiin valtion tilinpäätöskertomuksen laadintaan liittyvät säännökset metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toiminnan tuloksellisuuden kuvauksesta. Lisäksi asetuksen säännöksiä tilinpäätöksen allekirjoittamisesta ja vahvistamisesta on tarkoitus täsmentää.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan seuraavan varainhoitovuoden alusta eli 1 päivänä tammikuuta 2005.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

11 §. Toiminnan rahoitus. Pykälän 1 momentin mukaan valtion talousarvioon otettaisiin edelleen vuosittain määräraha, jonka puitteissa metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetään valtionavustusta niille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä aiheutuviin toimintamenoihin ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiin sijoitusmenoihin. Valtionavustukseen sovellettaisiin valtionavustuslakia, jollei metsäkeskuslaissa toisin säädettäisi. Valtionavustuslaki on yleislaki ja sitä sovelletaan lain 3 §:n mukaan siltä osin kuin valtionavustuksesta ei erityislaissa ole säädetty. Koska esityksen pääasiallisen tarkoituksena on metsäkeskuslain ja valtionavustuslain yhteensovittaminen, pykälään eh-dotetaan selvyyden vuoksi otettavaksi maininta valtionavustuslain soveltamisesta metsäkeskuksille ja kehittämiskeskuksille myönnettävään valtionavustukseen. Säännös valtion talousarvioon otettavasta metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettävästä määrärahasta vastaa voimassa olevan lain 11 §:n 1 momenttia.

Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtion talousarviosta myönnettävä valtionavustus ei pääsääntöisesti saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Valtionavustuslaissa on asetettu yleensä noudatettavaksi hankkeen tai toiminnan kaikki kustannukset täysimääräisesti kattavan valtionavustuksen kielto. Valtionavustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 63/2001 vp) perustelujen mukaan tarkoituksena on, että valtionavustuksen saaja tai muu yksityinen taho sitoutuu toimintaan tai hankkeeseen riittävällä omarahoitusosuudella.

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus ovat välilliseen valtionhallintoon kuuluvia, lailla perustettuja organisaatioita ja niiden toimintaan valtion talousarviosta myönnetty valtionavustus rinnastuu valtion virastojen ja laitosten talousarvion mukaisiin toimintamenomäärärahoihin. Metsäkeskusten valtionaputoiminnan tuotoista 96 % muodostuu niiden saamasta julkisesta rahoituksesta. Osa metsäkeskusten julkisista hallintotehtävistä rahoitetaan täysimääräisesti valtionavustuksella. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi metsäkeskusten tehtäväksi säädettyjen lakien valvontatehtävät. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen julkisten hallintotehtävien yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuloksellisuus huomioon ottaen valtionavustusta on katsottu voitavan käyttää julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten täysimääräiseen kattamiseen. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi asiaa koskeva säännös, joka on lähinnä katsottava selkeyttäväksi. Jos metsäkeskuksilla ja kehittämiskeskuksella ei olisi talousarvion ja valtionavustuspäätöksen mukaisia hyväksyttäviä menoja niiden saamaa valtionavustusmäärää vastaavasti, liikaa maksettu valtionavustus perittäisiin takaisin.

11 a §. Valtionapuviranomainen. Valtionavustuslain 4 §:n mukaan valtionapuviranomaisella tarkoitetaan sitä viranomaista, jonka tehtäviin kyseistä valtionavustusta koskevat asiat lainsäädännön nojalla kuuluvat. Pykälään ehdotetaan otettavaksi selventävä säännös, jonka mukaan metsäkeskuslaissa tarkoitettujen valtionavustusten osalta valtionapuviranomaisena toimisi maa- ja metsätalousministeriö. Säännöksen nojalla valtionavustuslaissa valtionapuviranomaiselle säädetyt kaikki oikeudet ja velvollisuudet kuuluisivat siten maa- ja metsätalousministeriölle. Säännös vastaa asialliselta sisällöltään voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 22 §:n 1 momenttia.

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus voivat hakea ja saada muitakin kuin metsäkeskuslain mukaisia valtionavustuksia. Ehdotetun säännöksen nojalla maa- ja metsätalous-ministeriö ei kuitenkaan toimisi valtionapuviranomaisena tällaisten valtionavustusten osalta, jollei kyseessä olevaa valtionavustusta koskevassa lainsäädännössä niin säädettäisi.

11 b § Valtionavustuksen hakeminen. Valtionavustuslain 9 §:n 1 momentin mukaan valtionavustusta haetaan kirjallisesti. Ehdotetussa 11 b §:ssä säädettäisiin, että metsäkeskukset ja kehittämiskeskus hakisivat valtionavustusta toimittamalla maa- ja metsätalousministeriölle alustavan talousarvion ja esitykset tulostavoitteiksi valtionavustuksen käyttöajalle. Näiden asiakirjojen toimittamisella valtionavustusta koskeva asia saatettaisiin vireille ja maa- ja metsätalousministeriö voisi tehdä valtionavustusta koskevassa asiassa päätöksen.

Metsäkeskuslain 4 §:n 1 momentin mukaan metsäkeskukset ja kehittämiskeskus ovat maa- ja metsätalousministeriön ohjauksen ja valvonnan alaisia. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toimintaa rahoitetaan valtion talousarvion momentilta 30.31.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille). Määrärahaa voidaan käyttää ainoastaan metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettävään valtionavustukseen. Tulosohjauksessa maa- ja metsätalousministeriö, metsäkeskukset ja kehittämiskeskus sopivat valtionavustuksen käyttöajan tulostavoitteista. Jotta tulostavoitteet vastaisivat käytettävissä olevia voimavaroja, metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen tulee tietää tulostavoite-esityksiään valmistellessaan valtionavustuksensa suuruus. Valtion talousarviosta käy ilmi kehittämiskeskuksen valtionavustuksen suuruus. Valtion talousarviosta ja sitä koskevasta hallituksen esityksestä käyvät ilmi metsäkeskusten valtionavustuksen alueellisen jaon periaatteet, joiden mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö päättää kunkin metsäkeskuksen valtionavustuksen suuruuden. Kun hallituksen esitys valtion talousarvioksi on annettu eduskunnalle, maa- ja metsätalousministeriö toimittaa metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle alustavan tiedon niiden valtionavustusten suuruudesta. Tämän tiedon pohjalta metsäkeskukset ja kehittämiskeskus laativat alustavan talousarvion ja esitykset tulostavoitteiksi valtionavustuksen käyttöajalle sekä toimittavat ne tulossopimusneuvotteluja varten maa- ja metsätalousministeriölle. Eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion, maa- ja metsätalousministeriö, metsäkeskukset ja kehittämiskeskus sopivat tulostavoitteista ja maa- ja metsätalousministeriö antaa tulossopimuksiin liittyvän valtionavustuspäätöksen.

Valtionavustuslain 12 §:n mukaan valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoittumisen perusteella. Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Valtionaputoiminnan osuus metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen toiminnasta on henkilötyövuosilla mitattuna yli 70 %. Valtionaputoiminta rahoitetaan lähes kokonaan valtionavus-tuksella. Voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 22 §:n 2 momentin mukaan valtionavustuksesta maksetaan ennakoita kuukausittain etukäteen. Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen rahoitusasema edellyttää valtionavustuksen ennakoiden maksamista. Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on maksaa valtionavustuksen ennakoita myös tulevaisuudessa. Jotta valtionavustuksen ennakon maksamisesta aiheutuva korkotappio jäisi valtion kannalta pieneksi, ennakkoa ei tulisi maksaa pitkältä ajalta etukäteen. Ennakon maksaminen ei estä valtionavustuksen käytön valvontaa.

11 c §. Varojen käytön valvonta. Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Lisäksi valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Valtionavustuslain 15 §:n mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia.

Valtionavustuslain 4 luvun säännökset valtionavustuksen käytöstä ja sen valvonnasta koskevat vain myönnettyä valtionavustusta. Metsäkeskuksilla ja metsätalouden kehittämiskeskuksella on myös muita varoja kuin kunkin vuoden talousarvion perusteella myönnetyt valtionavustusvarat. Metsäkeskuslain 7 §:ssä rajoitetaan metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen elinkeinonharjoittamista. Metsäkeskus ja kehittämiskeskus eivät saa harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka ei liity niiden tarkoituksen toteuttamiseen. Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus eivät myöskään saa harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka voi vaarantaa niiden lakisääteisten tehtävien hoitamista tai sen puolueettomuutta. Tämän varmistamiseksi valtionavustusviranomaisena toimivan maa- ja metsätalousministeriön tulisi edelleen valvoa metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen varojen käyttöä laajemminkin kuin valtionavustusvarojen osalta. Samoin maa- ja metsätalousministeriöllä tulisi olla tiedonsaantioikeus metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen talouteen vaikuttavista, myös liiketoimintaan liittyvistä seikoista. Tätä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi lain 11 c §:än. Pykälän mukaan maa- ja metsätalousministeriö valvoisi metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen varojen käyttöä. Valvonnan toteuttamiseksi metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen tulisi antaa maa- ja metsätalousministeriölle sen pyytämät tiedot ja selvitykset. Ehdotettu säännös vastaa voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 24 §:n 1 momenttia.

11 d §. Varojen hoito ja käyttö. Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännökset metsäkeskuksille ja kehittämiskeskuksille myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan tarkoitettujen valtion varojen hoidosta ja käytöstä. Voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 23 §:n 1 momentin mukaan metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetyt valtion varat, myös organisaatioiden toimintaan myönnetyt valtionavustusvarat, on pidettävä erillään metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen muista varoista metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen käytettävissä olevalla valtion postisiirtotilillä. Asetuksen toiminta-avustusten erilläänpitoa koskeva säännös on menettänyt merkityksensä valtionavustuslain voimaantulon myötä.

Ehdotetun 1 momentin mukaan metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetyt muut kuin niiden toimintaan myönnetyt valtion varat olisi edelleen pidettävä erillään metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen muista varoista metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen käytettävissä olevalla valtion maksuliikepankin tilillä. Varoja saisi nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa. Näillä varoilla tarkoitetaan lähinnä valtion talousarvion momentin 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) mukaisia varoja, joista metsäkeskukset myöntävät kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisesti pääsääntöisesti metsätalouden harjoittajille tukea, talousarvion momentin 30.31.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen), talousarvion momentin 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen)sekä talousarvion momentin 30.41.41 (Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen) mukaisia varoja. Mainittujen määrärahojen osalta metsäkeskus toimii varoja myöntävänä organisaationa. Momentin mukaan metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen liiketoiminnan varoja ei saisi sekoittaa valtion varoihin. Valtion maksuliikepankin tilillä oleville varoille kertyvä korko tulisi valtion hyödyksi.

Varojen erilläänpitovelvoite ei koskisi metsäkeskuksille tai kehittämiskeskukselle niiden toimintaan myönnettyjä varoja, joista pääosa koostuu talousarvion momentin 30.31.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) mukaisista varoista. Erilläänpitovelvoite ei myöskään koskisi muita sellaisia varoja, jotka rinnastuvat toiminta-avustukseen. Tällaisia varoja on myönnetty muun muassa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle talousarvion momenteilta 30.31.44 ja 30.31.45 ja niillä on rahoitettu kehittämiskeskuksen suorittamia projektiluonteisia hankkeita, kuten metsälain (1093/1996) mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitusta.

Pykälän 2 momentti koskisi metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan tarkoitettujen varojen perusteella tehtäviä tilityksiä. Momentin mukaan näiden varojen hoidossa ja tilittämisessä on noudatettava valtion talousarviosta annetun asetuksen tilintekijää koskevia säännöksiä. Valtion talousarviosta annetun asetuksen 52 §:n mukaan tilintekijän tulee toimittaa tilivirastolle kultakin kalenterikuukaudelta tilitapahtumistaan allekirjoitettu tilitys. Tiliviraston on tarkastettava tilitys. Koska metsäkeskukset eivät ole valtion virastoja tai laitoksia, ne eivät ole tilivirastoja. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisesti myönnettävien varojen osalta tilivirasto on maa- ja metsätalousministeriö.

Ehdotetun 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö voisi antaa tarkempia hallinnollisia määräyksiä metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan tarkoitettujen varojen tilityksestä. Ehdotettu säännös on tarpeellinen, koska metsäkeskusten valtion varojen käyttöä koskevat tilitykset pohjautuvat rahoitettujen hankkeiden hankekirjanpitoon. Tilitysten tarkastamiseksi maa- ja metsätalousministeriön tulee voida antaa tarpeellisia lisämääräyksiä muun muassa tositteiden liittämisestä tilitykseen. Pykälän 2 momentti vastaa asiasisällöltään voimassa olevan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 23 §:n 2 momenttia. Viittaus valtion talousarviosta annetun asetuksen tilintekijää koskevaan säännökseen tarkistettaisiin vastaamaan muuttunutta valtion talousarviosta annettua asetusta.

16 a §. Tarkemmat säännökset. Pykälä sisältää tavanmukaisen valtuuden antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta.

Voimaantulosäännös. Säännös sisältää tavanmukaisen voimaantulosäännöksen. Metsäkeskuksille ja metsätalouden kehittämiskeskukselle myönnettyjen valtionavustusten käytön ja käytön valvonnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että valtion talousarvion perusteella myönnettäviin valtionavustusvaroihin ei kohdistuisi keskenään ristiriitaisia säännöksiä. Tämän vuoksi säännökset ehdotetaan tuleviksi voimaan seuraavan varainhoitovuoden alusta eli 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Säännös on tarpeellinen, koska lakimuutokseen liittyen metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettua asetusta on tarpeen muuttaa siten, että valtioneuvoston asetus tulisi voimaan samanaikaisesti lain kanssa. Lakia sovellettaisiin valtionavustukseen, joka myönnetään tai jota koskeva valtionavustuksen ennakko maksettaisiin lain voimaantulon jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 11 § sekä

lisätään lakiin uusi 11 a — 11 d ja 16 a § seuraavasti:

11 §
Toiminnan rahoitus

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka puitteissa metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetään valtionavustusta niille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä aiheutuviin toimintamenoihin ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiin sijoitusmenoihin. Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), jollei tässä laissa toisin säädetä.

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen 1 momentissa tarkoitetut menot voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan valtionavustuksella.

11 a §
Valtionapuviranomainen

Tässä laissa tarkoitettujen valtionavustusten osalta valtionapuviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö.

11 b §
Valtionavustuksen hakeminen

Metsäkeskukset ja kehittämiskeskus hakevat tässä laissa tarkoitettua valtionavustusta toimittamalla maa- ja metsätalousministeriölle alustavan talousarvion ja esitykset tulostavoitteiksi valtionavustuksen käyttöajalle.

11 c §
Varojen käytön valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen varojen käyttöä. Valvonnan toteuttamiseksi metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen on annettava maa- ja metsätalousministeriölle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

11 d §
Varojen hoito ja käyttö

Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnetyt muut kuin niiden toimintaan tarkoitetut valtion varat on pidettävä erillään metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen muista varoista metsäkeskuksen tai kehittämiskeskuksen käytettävissä olevalla valtion maksuliikepankin tilillä. Varoja saa nostaa tililtä vain sitä mukaa kuin niitä käytetään tarkoitukseensa.

Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle myönnettyjen muiden kuin niiden toimintaan tarkoitettujen varojen hoidossa ja tilittämisessä on noudatettava, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992) tilintekijästä säädetään. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin antaa tarkempia hallinnollisia määräyksiä sanotun asetuksen 52 §:ssä tarkoitetusta tilityksestä, jonka metsäkeskus ja kehittämiskeskus toimittavat maa- ja metsätalousministeriölle.

16 a §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tätä lakia sovelletaan valtionavustukseen, joka myönnetään tai jota koskeva valtionavustuksen ennakko maksetaan lain voimaantulon jälkeen.


Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.