HE 2/2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maakuntahallinto voisi koostua kolmen kuntayhtymän sijasta yhdestä kuntayhtymästä, jos kokeilualueen kunnat niin sopivat. Tarkoituksena on myös antaa vuoden 2004 kunnallisvaalien yhteydessä ensi kertaa valittavalle maakuntavaltuustolle toimivalta sen tultua valituksi jo ennen vuoden 2005 alkua. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain säännös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekistereiden rekisterinpitäjistä kokeilun aikana kumottaisiin tarpeettomana. Asioiden siirtymistä koskevaa säännöstä muutettaisiin niin, että vireillä olevat asiat siirtyisivät hallintokokeilun alkaessa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Vaaleja koskeviin Kainuun hallintokokeilusta annetun lain säännöksiin ehdotetaan muutoksia, joilla otettaisiin huomioon vaaliliitot ääntenlaskennassa ja yhdenmukaistettaisiin lain kieliasu vaalien monikkomuodon osalta.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi.


SISÄLLYSLUETTELO
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
YLEISPERUSTELUT
1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
2. Esityksen vaikutukset
3. Asian valmistelu
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Lakiehdotuksen perustelut
2. Voimaantulo
LAKIEHDOTUS
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
LIITE
RINNAKKAISTEKSTIT
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Laki Kainuun hallintokokeilusta tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003. Kainuun maakunnassa on tämän jälkeen valmisteltu maakuntahallinnon käynnistämistä tiiviisti. Maakuntahallinnon perussopimusten valmistelu on puolessa vuodessa edennyt pitkälle ja erilaiset maakuntahallinnon toimintamallit alkavat hahmottua. Valmistelutyössä on ollut mukana noin viisisataa henkilöä, jotka ovat maakunnan eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Hallinnon käynnistämisen valmistelun yhteydessä on käsitelty Kainuun maakuntahallintoon oleellisesti liittyviä tekijöitä laajasti ja myös yksityiskohtaisesti. Käsittelyssä erilaiset tarpeet ovat täsmentyneet ja paikalliset sekä valtakunnalliset näkemykset rakenteiden tarkoituksenmukaisuudesta ovat muuttuneet. Tämän vuoksi Kainuun liitto on tehnyt ehdotuksen hallintokokeilusta annetun lain muuttamiseksi. Ehdotukseen sisältyi maakuntahallinnon rakenteen muuttaminen niin, että se voisi toimia yhtenä kuntayhtymänä, maakuntavaltuuston toimivaltaisuuden aikaistaminen ensimmäisen valinnan jälkeen, tekninen korjaus vaalikelpoisuuden rajoitusta koskevaan lain pykälään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjiä koskeva muutos.

Kainuun liiton ehdotukset hallintokokeilulain muuttamiseksi ovat syntyneet toiminnallisista tarpeista. Muut muutokset koskevat maakuntavaaleja koskevia säännöksiä. Niistä on puuttunut sallittuja vaaliliittoja koskeva sääntely, mikä on puute. Myös sanamuodoissa on ollut horjuvuutta, mitä ehdotuksella pyritään korjaamaan.

Ehdotettu maakuntahallinnon toteuttaminen yhtenä kuntayhtymänä poikkeaa hallintokokeilulaista, jossa säädettiin, että maakunnassa on kolme kuntayhtymää. Kolmen kuntayhtymän malli tarkoittaa, että maakuntahallinnossa tarvittaisiin kolme tai neljä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä kolme tai neljä työnantajaa kaikkine tarpeellisine toimintoineen. Valmistelussa on käynyt selväksi, että kolmen kuntayhtymän malli ei välttämättä paranna asiantuntemuksen hyödyntämistä maakuntahallinnossa, mutta saattaa aiheuttaa byrokratiaa ja kustannuksia.

Vaaliliittojen huomioon ottaminen maakuntavaalien tulosta laskettaessa varmistetaan ehdotuksessa niin, että kyseisiin pykäliin lisätään sana vaaliliitto. Kieliasun yhtenäistämiseksi ehdotetaan, että Kainuun hallintokokeilusta annetun lain säännöksiin muutetaan käyttöön vakiintunut monikkomuoto ”Kainuun maakuntavaalit”. Lisäksi vaalikelpoisuuden rajoituksia koskevan pykälän kohdan 4 viittaus korjataan.

Kainuun hallintokokeilusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi 47 a §, jolla maakuntavaltuustolle annettaisiin toimivalta heti, kun se on tullut ensimmäisen kerran valituksi. Nykyinen säännös antaa maakuntavaltuustolle toimivallan vasta 1 päivänä tammikuuta 2005. Maakuntahallinnossa on päätettävä useista hallinto- ja johtosäännöistä sekä henkilöstöhallinnon asioista. Päätöksiä lain mukaan voi tehdä vain maakuntavaltuusto. Kun valtuuston toimikausi alkaa samasta päivästä kuin maakuntahallinnon toiminta, muodostuu aloitus vaikeaksi. Maakuntavaltuuston toimikauden alkamisen aikaistaminen mahdollistaa hallintokokeilun joustavan käynnistämisen.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 51 §:n 2 momentin, jossa säädetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjinä toimivat lain voimaantullessa (1.6.2003) rekisterinpitäjinä toimineet yksiköt, kumoaminen antaa mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyistä joustavampaan järjestämiseen ja toimintayksiköiden järjestämiseen tarpeen mukaan. Hallintokokeilussa avautuu mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja uudella tavalla. Kumottavan säännös estäisi palvelujen järjestämisen joustavasti ja toimintayksiköiden tarpeen mukaiset järjestelyt. Aineellinen lainsäädäntö takaa tietoturvan myös hallintokokeilun aikana.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 53 § ehdotetaan muutettavaksi niin, että vireillä olevat asiat siirtyisivät hallintokokeilun alkaessa toimivaltaiselle viranomaiselle. Nykyinen säännös aiheuttaisi mahdollisesti hyvin pitkän jakson, jonka aikana esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon vireillä olevia asioita käsiteltäisiin kahdessa eri viranomaisessa. Epäselvyyden lisäksi menettely aiheuttaisi tarpeetonta päällekkäistä työtä.

2. Esityksen vaikutukset

Esitys helpottaisi Kainuun maakuntahallinnon toteuttamista antamalla mahdollisuuden tehtävien vapaampaan organisointiin, takaamalla joustavamman siirtymisen uuteen järjestelmään ja takaamalla maakuntavaalien asianmukaisen säädöspohjan.

Yhden kuntayhtymän malli antaa maakunnalle mahdollisuuden vapaammin päättää organisaatiostaan. Se helpottaa taloushallinnon ja yhtenäisen henkilöstöpolitiikan järjestämistä uudessa järjestelmässä. Yhden kuntayhtymän malli selkeyttää maakuntahallinnon johtamisjärjestelyjä, kun maakuntajohtaja ja mahdollinen esikuntahenkilöstö on palvelusuhteessa samaan oikeushenkilöön kuin maakuntahallinnon muukin henkilöstö.

Vapaampi organisointimahdollisuus kuntayhtymien määrän suhteen ei vaikuta lainsäädännössä pakollisiksi säädettyjen lautakuntien olemassaoloon Kainuun maakuntahallinnossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjiä koskevan säännöksen poistaminen tekee mahdolliseksi maakunnan tarpeisiin sopivan toimintayksikkörakenteen omaksumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Maakunnassa suunniteltu järjestelmä, jossa asiakas saa itse valita hoitopaikkansa, ei ole mahdollinen, jos tietoja ei voida antaa niitä tarvitsevan henkilöstön käyttöön.

Vaaliliittojen sisällyttäminen vaalien tulosten määräämistä koskeviin säännöksiin takaa vaalien tuloksen asianmukaisen määräämisen.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu pääosiltaan Kainuun liiton ehdotukseen, joka puolestaan perustuu maakuntahallinnon valmistelussa saatuun kokemukseen ja tietoon. Esitys on valmisteltu virkatyönä.

Esityksestä ovat antaneet lausuntonsa oikeusministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Tietosuojavaltuutettu, Suomen Kuntaliitto, Kainuun liitto, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki, Hyrynsalmen kunta, Paltamon kunta, Ristijärven kunta, Sotkamon kunta ja Suomussalmen kunta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

5 § Maakuntaan kuuluvat kuntayhtymät. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti. Momentin mukaan kokeilualueen kunnat voisivat sopia, että maakunnan tehtävät hoidetaan yhdessä kuntayhtymässä. Jos näin sovittaisiin, koskisivat hallintokokeilulain ja muun lainsäädännön 1 momentissa mainittuja kuntayhtymiä koskevat säännökset tätä yhtä kuntayhtymää.

Jos yhdestä kuntayhtymästä sovitaan 48 §:n mukaisessa perussopimuksessa, on maakuntajohtaja hallintokokeilulain 20 §:n mukaan tämän kuntayhtymän palveluksessa, 21 ja 22 §:n mukaiset tehtävät, velvollisuudet ja oikeudet tulevat tälle kuntayhtymälle, 27 §:n 1 momentin 3 ja 4-kohtien vaalikelpoisuuden rajoitukset koskevat tämän kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöstöä, 44 §:n mukaiset henkilöstösiirrot tehdään tähän kuntayhtymään, 49 §:n mukainen valtioneuvoston toimivalta koskee tätä kuntayhtymää, 50 §:n sopimusvelvoite koskee tätä kuntayhtymää, 51 §:n mukainen asiakirjojen siirtyminen tapahtuu tähän kuntayhtymään ja 52 §:n mukainen velvollisuus sopia Vaalan kunnan kanssa velvollisuuksista koskee tätä kuntayhtymää.

Yhden kuntayhtymän mallissa myös Kainuun liitto kuntayhtymänä lakkaisi olemasta. Tämän vuoksi 2 momentissa säädettäisiin, että henkilöstön siirtoa koskeva säännös koskisi myös sen henkilöstöä.

7 § Rakennerahastot. Pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että vastinrahoitus ja kiintiö koskevat nimenomaisesti tavoite 1-ohjelmaa. Muutos selkeyttää pykälän tekstiä, mutta sillä ei ole vaikutusta sen sisältöön.

5. luku. Maakuntavaalit. Luvun otsikon muuttaminen monikkoon vastaa yleistä käytäntöä.

24 § Maakuntavaalit, valtuutetut ja varavaltuutetut. 28 § Vaalien toimittaminen; 29 § Ennakkoäänestysoikeus; 38 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja tiedottaminen; 39 § Muutoksenhaku vaaleihin. Pykälissä vaali-sanan muuttaminen monikkoon vastaa yleistä käytäntöä.

25 § Äänioikeus. Pykälässä esiintyvät maakuntavaali-sanat esitetään muutettavaksi monikkoon. Euroopan unionin ja pohjoismaiden ulkopuolelta tulevan ulkomaalaisen äänioikeuden perusteiden kirjoitusasua Kainuun maakuntavaaleissa täsmennetään niin, että edellytykseen lisätään sana ”vähintään”. Ehdotus ei muuta pykälän sisältöä.

27 § Vaalikelpoisuuden rajoitukset. Pykälän 1 momentin 4-kohdan viittauksen kirjoitusvirhe korjataan niin, että rinnastus on oikein.

33 § Vaalien tuloksen laskenta kunnassa. Pykälän otsikossa ja pykälässä esiintyvät vaali- ja maakuntavaali-sanat muutetaan monikkoon. Lisäksi täsmennetään pykälän sisältöä lisäämällä sana ”kunta” ennen keskusvaalilautakuntaa ja sana ”vaaliliitto”, jotta asianmukainen vaalien tuloksen määrääminen olisi mahdollista.

34 § Vaalien tuloksen määrääminen. Pykälän otsikossa vaali-sana muutetaan monikkoon ja täsmennetään pykälän sisältöä lisäämällä sana ”vaaliliitto” tarpeellisiin kohtiin, jotta asianmukainen vaalien tuloksen määrääminen olisi mahdollista.

35 § Valtuutettujen paikkojen täyttäminen kunnittain. Täsmennetään pykälän sisältöä lisäämällä sana ”vaaliliitto” tarpeellisiin kohtiin.

36 § Valtuutetun paikan siirtyminen puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan sisällä kunnasta toiseen. Täsmennetään pykälän sisältöä lisäämällä sana ”vaaliliitto” tarpeellisiin kohtiin.

37 § Varavaltuutetut. Täsmennetään pykälän sisältöä lisäämällä sana ”vaaliliitto” tarpeellisiin kohtiin.

40 § Muiden säännösten soveltaminen vaaleissa. Pykälässä esiintyvät ”maakuntavaali”-sanat muutetaan monikkoon.

Pykälän 3 momentissa säädetään oikeusministeriön toimivallasta antaa määräyksiä ja ohjeita maakuntavaalien teknisestä järjestämisestä. Pykälän 1 momentin mukaan maakuntavaaleihin sovelletaan muun muassa vaalilain III osan erinäisiä säännöksiä. Vaalilain 195 §:ssä on täsmälleen sama valtuutus kuin Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 40 §:n 3 momentissa. Päällekkäisyys on syytä poistaa lainsäädännön selkeyden vuoksi. Tämän vuoksi ehdotetaan 3 momentin kumoamista.

47 a § Maakunnan hallinnon järjestäminen. Maakuntavaltuuston perustaminen merkitsee maakuntavaltuuston vaalien toimittamista. Kun vaalien tulos olisi vahvistettu, uusi valtuusto ryhtyisi välittömästi hoitamaan tehtäviään. Uuden hallinnon järjestämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä olisivat muun muassa organisaatiosta päättäminen, maakuntahallituksen ja muiden toimielinten asettaminen sekä viranhaltijoiden asemaan liittyvien päätöksien tekeminen.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uuden maakuntavaltuuston järjestäytymisestä. Maakuntavaltuuston ensimmäisen kokouksen kutsuisi koolle iältään vanhin valtuutettu, joka johtaisi siinä puhetta siihen saakka, kun valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat olisi kuntalain 12 §:n mukaisesti valittu.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maakuntavaltuuston valitsemien luottamushenkilöiden toimikauden alkamisesta sekä viranhaltijoiden virkasuhteen alkamisesta. Lähtökohtana olisi, että maakuntahallitus ja siihen valitut ryhtyisivät heti hoitamaan tointaan, mutta esimerkiksi lautakunnat vasta sen jälkeen, kun maakunnan toiminta alkaisi. Valtuusto voisi kuitenkin päättää, että muutkin toimielimet kuin maakuntahallitus samoin kuin viranhaltijat aloittaisivat tehtäviensä hoitamisen jo ennen maakunnan toiminnan aloittamista.

51 § Asiakirjojen siirtyminen. Pykälän 1 momenttiin lisätään sana ”kuntayhtymien”, jotta lain nojalla myös sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin laatimat asiakirjat siirtyvät asianomaiselle uudelle kuntayhtymälle. Momenttiin lisätään myös sanat ”salassapitosäännösten estämättä”, jotta myös mahdolliset koulukuraattorin ja koulupsykologin rekisterien tiedot voitaisiin siirtää.

2 momentin kumoamisen jälkeen pykälässä säädettäisiin ainoastaan asiakirjojen siirtymisestä maakuntahallintoon sen aloittaessa toimintansa. Maakuntahallinnon toimiessa sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjät määräytyisivät henkilötietolain (523/1999), potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakkaanasemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti, kuten ne muidenkin organisaatiomuutosten yhteydessä määräytyvät. Maakuntahallinto päättää omilla päätöksillään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n mukaisista toimintayksiköistä. Nämä yksiköt toimivat rekisterinpitäjänä. Salassapitosäännöksiin muutoksella ei olisi vaikutusta.

53 § Kokeilun alkaminen ja vireillä olevien asioiden käsittely. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tehtävien siirtyessä maakuntahallinnolle, myös vireillä olevat asiat siirtyisivät sen käsiteltäväksi. Voimassaoleva säännös edellyttäisi päällekkäisen organisaation ylläpitämistä vireillä olevien asioiden käsittelemiseksi epämääräisen ajan.

2. Voimaantulo

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaan kuntayhtymien perussopimuksista pitäisi sopia vuoden 2004 huhtikuun loppuun mennessä. Kun lakiehdotus vaikuttaa tähän sopimiseen, on sen voimaantulo mahdollisimman aikaisin tarpeen. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan huhtikuussa 2004.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003) 40 §:n 3 momentti ja 51 §:n 2 momentti,

muutetaan lain 7 §, 5. luvun otsikko, 24 §:n 1 momentti, 25 §, 27 §:n 1 momentin 4 kohta, 28 §, 29 §:n 1 momentti, 33-35 §, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti, 38 §, 39 §:n 1 momentti, 40 §, 51 § 1 momentti ja 53 § ja

lisätään lain 5 §:ään uusi 2 momentti ja uusi 47 a § seuraavasti:

5 §
Maakuntaan kuuluvat kuntayhtymät

Edellä 2 §:ssä mainitut kunnat voivat sopia, että yksi kuntayhtymä hoitaa maakunnan tehtävät. Tällöin tästä kuntayhtymästä on voimassa, mitä tässä laissa tai muussa laissa säädetään 1 momentissa mainituista kuntayhtymistä ja tämän lain 44 §:ää sovelletaan myös Kainuun liiton henkilöstöön.

7 §
Rakennerahastot

Valtion talousarvioon otetaan rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/ 1999), jäljempänä rakennerahastolaki, 10 §: ssä tarkoitettujen maksuviranomaisten pääluokkaan valtion talousarvion Euroopan yhteisön rakennerahastovarojen valtion vastinrahoitusta varten tarvittava määräraha Kainuuta varten tavoite 1- ohjelmaan.

Valtioneuvosto osoittaa valtion talousarvion rajoissa valtion talousarvion rakennerahastovaroja koskevilta momenteilta Kainuun maakunnalle kiintiön momenteittain tavoite 1- ohjelmaa varten.

5 luku

Maakuntavaalit

24 §
Maakuntavaalit, valtuutetut ja varavaltuutetut

Kainuun maakuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina kunnallisvaalien yhteydessä. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.


25 §
Äänioikeus

Äänioikeus Kainuun maakuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta on joku kokeilualueen kunnista väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeus Kainuun maakuntavaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

27 §
Vaalikelpoisuuden rajoitukset

Vaalikelpoinen Kainuun maakuntavaltuustoon ei ole:


4) maakuntavaltuuston alaisen kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 3 kohdassa tarkoitettuun maakunnan liiton palveluksessa olevaan henkilöön.


28 §
Vaalien toimittaminen

Maakuntavaalit toimitetaan noudattaen soveltuvin osin vaalilain (714/1998) 5 ja 6 luvun säännöksiä. Ennakkoäänestysoikeudesta maakuntavaaleissa on kuitenkin voimassa, mitä jäljempänä 29 §:ssä säädetään.

29 §
Ennakkoäänestysoikeus

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta maakuntavaaleissa kokeilualueella kunnassa olevassa ennakkoäänestyspaikassa.


33 §
Vaalien tuloksen laskenta kunnassa

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kello 12.00 aloitettavassa kokouksessaan ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puolue, vaaliliitto tai yhteislista ovat yhteensä saaneet kunnassa, ja ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja kunnassa annettujen äänien kokonaismäärän Kajaanin keskusvaalilautakunnalle.

34 §
Vaalien tuloksen määrääminen

Saatuaan kuntien keskusvaalilautakunnilta 33 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Kajaanin keskusvaalilautakunta laskee yhteen kunkin puolueen, vaaliliiton, maakuntayhteislistan ja maakuntayhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kokeilualueella saamat äänimäärät. Tämän jälkeen kullekin puolueelle, vaaliliitolle, maakuntayhteislistalle ja maakuntayhteislistaan kuulumattomalle yhteislistalle annetaan maakuntavertausluvut siten, että kukin puolue, vaaliliitto ja yhteislista saa ensimmäiseksi vertausluvukseen kokeilualueella saamansa äänimäärän, toiseksi vertausluvukseen puolet siitä, kolmanneksi vertausluvukseen kolmanneksen, neljänneksi vertausluvuksi neljänneksen ja niin edelleen. Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan maakuntavertauslukuna on hänen saamansa äänimäärä. Seuraavaksi kaikki maakuntavertausluvut asetetaan niiden suuruuden mukaiseen järjestykseen ja niistä valitaan sarjan alusta kolmekymmentäyhdeksän. Näin saadut maakuntavertausluvut osoittavat, kuinka monta valtuutetun paikkaa kukin puolue, vaaliliitto, maakuntayhteislista, maakuntayhteislistaan kuulumaton yhteislista tai yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys saa maakuntavaltuustossa.

35 §
Valtuutettujen paikkojen täyttäminen kunnittain

Jos puolue, vaaliliitto, maakuntayhteislista tai maakuntayhteislistaan kuulumaton yhteislista on saanut maakuntavaltuustoon vain yhden valtuutetun, täytetään se siinä kunnassa, jossa puolueen, vaaliliiton, maakuntayhteislistan tai maakuntayhteislistaan kuulumattoman yhteislistan asettamat ehdokkaat ovat saaneet eniten ääniä. Jos puolue, vaaliliitto, maakuntayhteislista tai maakuntayhteislistaan kuulumaton yhteislista on saanut vähintään kaksi valtuutetun paikkaa, ne jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin puolueen, vaaliliiton, maakuntayhteislistan tai maakuntayhteislistaan kuulumattoman yhteislistan saamat äänet jakautuvat kuntien kesken. Tätä varten puolueen, vaaliliiton, maakuntayhteislistan tai maakuntayhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kunnassa saama äänimäärä jaetaan sen kokeilualueella saamalla äänimäärällä ja tämä luku kerrotaan puolueen, vaaliliiton, maakuntayhteislistan tai maakuntayhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kokeiluseudulla saamien valtuutettujen paikkojen lukumäärällä. Kustakin kunnasta tulee valituksi näin saadun luvun osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita. Jos puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan kaikki paikat eivät tule näin täytetyiksi, loput paikat jaetaan kuntien kesken luvun osoittamien desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

Kussakin kunnassa 1 momentissa säädetyin tavoin määräytyneet valtuustopaikat jaetaan puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen sisällä ehdokkaiden saamien henkilökohtaisten äänimäärien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.

36 §
Valtuutetun paikan siirtyminen puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan sisällä kunnasta toiseen

Jos sen jälkeen, kun valtuustopaikat on täytetty 35 §:n mukaisesti kunnittain, jostakin kunnasta tulisi valittavaksi valtuutettuja enemmän kuin 32 § 3 momentissa tarkoitetussa oikeusministeriön päätöksessä on määrätty, kunnasta siirtyy eroa vastaava määrä valtuustopaikkoja sellaiseen kuntaan, jonka valtuustopaikkojen lukumäärä olisi vastaavasti jäänyt vajaaksi. Puolueen, vaaliliiton, yhteislistan tai yhteislistan ulkopuolisen valitsijayhdistyksen ainoaa valtuustopaikkaa ei voida siirtää toiseen kuntaan.


37 §
Varavaltuutetut

Maakuntavaltuutetulle määrätään varavaltuutettu siten, että varavaltuutetuksi tulee samasta kunnasta ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas siitä puolueesta, vaaliliitosta tai yhteislistasta, johon valittu kuului.


38 §
Vaalien tuloksen vahvistaminen ja tiedottaminen

Kajaanin keskusvaalilautakunta vahvistaa, julkaisee ja tiedottaa Kainuun maakuntavaalien tuloksen vaalilain I osan 7 luvun 94 §:n mukaisesti.

39 §
Muutoksenhaku vaaleihin

Päätökseen, jolla maakuntavaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta siten kuin vaalilain 8 luvussa muutoksenhausta kunnallisvaaleista säädetään.


40 §
Muiden säännösten soveltaminen vaaleissa

Maakuntavaaleissa noudatetaan muilta osin vaalilain I osan yhteisiä ja III osan erinäisiä säännöksiä. Maakuntavaaleissa noudatetaan lisäksi kunnallisvaaleja koskevia säännöksiä, jollei tässä laissa toisin säädetä, sekä kuntalain 37 ja 38 §:n säännöksiä.

Maakuntavaaleissa sovelletaan ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua lakia (414/2000).

47 a §
Maakunnan hallinnon järjestäminen

Ensimmäisten maakuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen uuden maakuntavaltuuston on viipymättä 13 §:n 1 momentin estämättä valittava maakuntahallitus ja ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen maakuntahallinnon järjestämiseksi.

Iältään vanhimman valtuutetun on kutsuttava maakuntavaltuutetut ensimmäiseen kokoukseen ja johdettava siinä puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Maakuntahallitukseen valitut ryhtyvät heti hoitamaan tehtäväänsä. Muut luottamushenkilöt samoin kuin viranhaltijat ryhtyvät hoitamaan tehtäväänsä vasta maakuntahallinnon toiminnan alkaessa, jollei päätetä, että heidän on ryhdyttävä hoitamaan tehtäviään jo aikaisemmin.

51 §
Asiakirjojen siirtyminen

Edellä 21 ja 22 §:ssä säädettyihin tehtäviin liittyvät kuntien ja kuntayhtymien viranomaisten laatimat ja säilyttämät asiakirjat siirtyvät kuntayhtymien toiminnan alkaessa salassapitosäännösten estämättä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun koulutuskuntayhtymän säilytettäviksi ja käytettäviksi.

53 §
Kokeilun alkaminen ja vireillä olevien asioiden käsittely

Ennen hallintokokeilun alkua vireille tulleet asiat siirtyvät toimivaltaiselle viranomaiselle hallintokokeilun alkaessa.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 6 päivänä helmikuuta

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.