HE 199/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloajan jatkamista. Nykyinen laki on voimassa vuoden 2000 loppuun asti. Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2001 loppuun.

Samassa yhteydessä ehdotetaan tehtäväksi lakiin myös perustuslakiuudistuksen ja euron käyttöönoton edellyttämät tekniset muutokset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annettu laki (954/1981) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982. Laki on määräaikainen, ja se koski aluksi kuljetuksia vuosina 1982-1989. Lain voimassaoloaikaa on jatkettu viisi kertaa, viimeksi vuoden 2000 loppuun.

Kuljetustukea maksetaan syrjäisille ja harvaan asutuille alueille sijoittuneille pienille ja keskisuurille yrityksille. Tukea haetaan tuen myöntävältä viranomaiselta kultakin puolivuotiskaudelta erikseen kahden kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisestä.

Kuljetusten alueelliseen tukemiseen on valtion talousarviossa osoitettu arviomääräraha, joka vuonna 1999 oli 16,3 miljoonaa markkaa. Kuluvan vuoden talousarviossa kuljetustuen maksamiseen on varattu 20 miljoonaa markkaa. Kuljetustukea on maksettu vuonna 1999 247 pienelle ja keskisuurelle yritykselle.

Vuoden 2000 elokuussa valmistui kauppa- ja teollisuusministeriön tilaama, Viatek Oy:n tekemä selvitys "Pk-yritysten logistiikan kehittäminen" (Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 12/2000), jossa selvitettiin mahdollisuutta logistisia järjestelmiä kehittämällä alentaa pienten ja keskisuurten yritysten kuljetuskustannuksia. Tehdyssä selvityksessä ei havaittu saavutettavan olennaisia kustannussäästöjä yritysten logistisia järjestelmiä kehittämällä.

Kuljetustuen perusteena on ollut yritysten syrjäisestä sijainnista aiheutuvat suuret kuljetuskustannukset. Kuljetustuen vaikutuksista tehtyjen tutkimusten mukaan kuljetustuki soveltuu pitkistä matkoista aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisillä alueilla sijaitseville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella vuoden 2001 loppuun. Lain 20 §:n 2 momenttia ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi siten, että siinä säädettyä lain soveltamisaikaa jatketaan vuoden 2001 loppuun.

Lain 1 §:ssä on säädetty, että valtioneuvoston päätöksellä määritellään tarkemmin ne alueet, joilta alkavista kuljetuksista voidaan maksaa kuljetustuki. Uuden perustuslain mukaisesti ehdotetaan, että 1 §:ää muutetaan siten, että alueet määriteltäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Markka- tai ecumääräisiä lukuja on käytetty lain 7 §:n 2 momentissa, 12 §:n 1 momentissa ja 12 a §:ssä. Markka- ja ecumääräiset luvut ehdotetaan tässä yhteydessä muutettavaksi vastaaviksi euromääriksi.

Kuljetustukeen oikeuttavien tuotemääritelmien suhteen on 15 §:n perusteella ollut mahdollista pyytää ennakkotietoa. Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on 15 §:n 2 momentin mukaan valtiota sitova kahden vuoden ajan kuitenkin enintään vuoden 1999 loppuun. Kuljetustuesta annetun lain voimassa olon jatkamisen johdosta ehdotetaan 15 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että ennakkopäätös olisi sitova enintään vuoden 2001 loppuun.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Kuljetustuen maksamiseen on varattu vuoden 2001 talousarviossa 10 miljoonaa markkaa.

Kuljetustukilain voimassaoloajan jatkaminen aiheuttaa vuoden 2001 talousarvioon 10 miljoonan markan lisäystarpeen. Vuoden 2002 talousarviossa on varauduttava vuoden 2001 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtuneiden kuljetusten kuljetustuen maksamiseen, johon tarvitaan noin 10 miljoonan markan määräraha.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Nykyinen laki on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä ennen lain voimaatuloa. Lakia sovellettaisiin lain voimaan tulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.

Määräaikaisen lain voimassaoloajan jatkamisesta on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle. Muutosta ei voida toteuttaa ennen kuin komissio on hyväksynyt sen. Tämän vuoksi lain voimaantulosta säädettäisiin erikseen asetuksella sitten, kun komissio on käsitellyt muutoksen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki >kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/1981) 1 §, 7 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 12a §, 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 1 §, 7 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti laissa 613/1996, 12a § laissa 379/1998 ja 20 §:n 2 momentti laissa 1317/1999, seuraavasti:

1 §

Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jotka alkavat valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltäviltä alueilta, voidaan maksaa valtion varoista kuljetustukea siten kuin tässä laissa säädetään.

7 §

Kuljetustuki voidaan maksaa, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 20 euroa lähetykseltä ja maksettava kuljetustuki on vähintään 336 euroa hakemuskaudessa. Asianomaisella ministeriöllä on oikeus korottaa mainittuja määriä tavaraliikenteen rahtitason nousua vastaavasti.

12 §

Kuljetustuen määrä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista satamatoiminnoista on:

1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä Joensuun satamassa ja sen pohjoispuolella olevissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa tapahtuvista satamatoiminnoista 2.05 /tn

2) Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa sekä muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa tapahtuvista satamatoiminnoista 1.04 /tn


12a §

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 96/280/EY, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1996, määriteltyä pientä ja keskisuurta yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa tai sitä vastaava markkamäärä tai taseen loppusumma enintään 27 miljoonaa euroa tai sitä vastaava markkamäärä sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

15 §

Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on kuljetustukeen oikeuttavien tuotemääritelmien suhteen valtiota sitova kahden vuoden ajan päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että kuljetustuen maksamisperusteet eivät kyseisenä aikana ole muuttuneet. Päätös on sitova kuitenkin enintään vuoden 2001 loppuun.

20 §

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982-2001 aikana.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.


Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.