HE 180/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan kiinteistöinsinööristä annettua lakia siten, että kunnassa, joka huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, tulee olla kiinteistöinsinööri.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain (557/1995) 1 §:n 1 momentin mukaan kunnassa, jonka alueeseen kuuluu asemakaava-aluetta, tulee olla kiinteistöinsinööri. Momentin mukaan kiinteistöinsinööri voi olla myös muussa kunnassa. Kiinteistöinsinöörin viran tarve perustuu nykyisin siihen, että kiinteistörekisterilain (392/1985) 5 §:n mukaan asemakaava-alueen tonteista ja yleisistä alueista kiinteistörekisteriä pitää kiinteistöinsinööri. Vuoden 2000 alusta voimaan tulevan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen asemakaava korvaa nykyisen asema-, rakennus- ja rantakaavat. Vuoden 2000 alusta voimaan tulevan kiinteistörekisterilain 5 §:n 1 momentin muutoksen mukaan asemakaava-alueella, lukuun ottamatta maankäyttö- ja rakennuslain 10 luvussa tarkoitettua ranta-asemakaava-aluetta, kiinteistörekisteriä pitää kunnan kiinteistöinsinööri, jos kunta päättää ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pitämisestä.

Kun kunnan päätettävissä on, huolehtiiko se kiinteistörekisterin pitämisestä, ehdotetaan kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain 1 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että kunnassa, joka huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, tulee olla kiinteistöinsinööri.

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain 3 §:ssä viitataan rakennuslakiin (370/1958), joka on kumottu maankäyttö- ja rakennuslailla. Pykälää ehdotetaankin muutettavaksi siten, että siinä viitataan maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain 7 §:n 3 momentissa viitataan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 293 §:ään, joka kumotaan vuoden 2000 alusta voimaan tulevalla kiinteistönmuodostamislain muutoksella. Tämän vuoksi 3 momentti ehdotetaan kumottavaksi.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen toteuttaminen estää kuntien kustannusten lisääntymisen, kun kiinteistöinsinööri tulisi ehdotetun lain velvoittavan säännöksen mukaan olla niissä kunnissa, jotka huolehtivat kiinteistörekisterin pitämisestä. Muussa kunnassa voi olla kiinteistöinsinööri kunnan oman harkinnan mukaan.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Esitysehdotuksen johdosta on kuultu ympäristöministeriötä, maanmittauslaitosta ja Suomen Kuntaliittoa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kunnan kiinteistöinsinööristä 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (557/1995) 7 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 3 § seuraavasti:

1 §

Kunnassa, joka huolehtii kiinteistörekisterin pitämisestä, tulee olla kiinteistöinsinööri. Myös muussa kunnassa voi olla kiinteistöinsinööri.


3 §

Kiinteistöinsinöörin tehtävistä on voimassa, mitä niistä kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995), kiinteistörekisterilaissa (392/1985) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) sekä niiden nojalla säädetään tai määrätään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .


Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.