HE 162/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaolon jatkamista. Nykyinen laki on voimassa vuoden 1999 loppuun asti. Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2000 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annettu laki (954/1981) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982. Laki on määräaikainen, ja se koski aluksi kuljetuksia vuosina 1982―1989. Lain voimassaoloaikaa on jatkettu neljä kertaa, viimeksi vuoden 1999 loppuun.

Kuljetustukea maksetaan syrjäisille ja harvaan asutuille alueille sijoittuneille pienille ja keskisuurille yrityksille. Tukea haetaan tuen myöntävältä viranomaiselta kultakin puolivuotiskaudelta erikseen kahden kuukauden kuluessa puolivuotiskauden päättymisestä.

Kuljetusten alueelliseen tukemiseen on valtion talousarviossa osoitettu arviomääräraha, joka vuonna 1998 oli 16,3 miljoonaa markkaa. Kuluvan vuoden talousarviossa kuljetustuen maksamiseen on myös varattu 16 miljoonaa markkaa. Kuljetustukea on maksettu vuonna 1998 247 pienelle ja keskisuurelle yritykselle.

Kuljetustuen perusteena on ollut yritysten syrjäisestä sijainnista aiheutuvat suuret kuljetuskustannukset. Kuljetustuen vaikutuksista tehtyjen tutkimusten mukaan kuljetustuki soveltuu pitkistä matkoista aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisillä alueilla sijaitseville pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi yhdellä vuodella vuoden 2000 loppuun. Vuoden 2000 aikana selvitetään, miten pienten ja keskisuurten yritysten kuljetuskustannuksia voidaan alentaa edistämällä yritysten logistististen järjestelmien kehittämistä. Tässä yhteydessä selvitetään myös jo olemassa olevien tukijärjestelmien soveltuvuus kyseisen toiminnan rahoittamiseen.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Kuljetustuen maksamiseen on varattu vuoden 2000 talousarviossa 9 miljoonaa markkaa.

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain voimassaoloajan jatkaminen vuodella aiheuttaa vuoden 2000 talousarvioon 11 miljoonan markan lisäystarpeen. Vuoden 2001 talousarviossa on varauduttava vuoden 2000 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana tapahtuneiden kuljetusten kuljetustuen maksamiseen, johon tarvitaan noin 10 miljoonan markan määräraha.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Nykyinen laki on voimassa vuoden 1999 loppuun.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä ennen lain voimaantuloa. Lakia sovellettaisiin lain voi- maantulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.

Määräaikaisen lain voimassaoloajan jatkamisesta on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle. Muutosta ei voida toteuttaa ennen kuin komissio on hyväksynyt sen. Tämän vuoksi lain voimaantulosta säädettäisiin erikseen asetuksella sitten, kun komissio on käsitellyt muutoksen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/1981) 20 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 613/1996, seuraavasti:

20 §

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982―2000 aikana.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena ovat 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen alkavat kuljetukset.


Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.