HE 122/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että energiapuun haketustuki tulisi määräaikaiseksi ja tukea koskevien säännösten voimaantulosta ei säädettäisi asetuksella vaan lailla. Mainitut säännökset ehdotetaan olemaan voimassa marraskuun 1999 alusta vuoden 2002 loppuun.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lakia kestävän metsätalouden rahoituksesta muutettiin vuonna 1999 annetulla lailla (718/1999), joka tuli voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1999. Muutoslain voimaantulosta säädetään, että lain energiapuun haketustukea koskevat 22 § ja 23 §:n 5 momentti tulevat voimaan vasta asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tämä johtui siitä, että haketustuki uutena tukimuotona tuli ilmoittaa Euroopan yhteisöjen komissiolle ja että se voidaan saattaa voimaan vasta komission hyväksyttyä sen. Mainittu haketustuki säädettiin pysyväksi, kuitenkin maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä (MmVM 1/1999 vp) esiin tuodulla tarkoituksella, että mainitut lain kohdat kumottaisiin samalla kun korvaava tukijärjestelmä saatettaisiin voimaan kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalta.

Vastauksenaan energiapuun haketustukea koskeneeseen ilmoitukseen Euroopan yhteisöjen komissio ilmoitti kirjeellään (28.7.1999 D/63195) Suomen pysyvälle edustustolle, että ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön suuntaviivojen toimintamenoja koskevan kohdan mukaan tuen toimintamenoihin tulee olla väliaikaista ja periaatteessa alenevaa.

Komissiosta saadun lisäselvityksen mukaan tukijärjestelmä voidaan hyväksyä enintään viisivuotiseksi ja silloinkin sen tulee olla aleneva. Jos kuitenkin tukijärjestelmä säädetään enintään kolmivuotiseksi, tuen ei tarvitse olla aleneva.

Koska hallinnollisesti on tarkoituksenmukaista, että jatkuvaan ympärivuotiseen toimintaan osoitettava valtiontuki ei muutu vuodesta toiseen ja koska tukijärjestelmä joka tapauksessa on tarkoitettu olemaan voimassa vain muutaman vuoden, tukijärjestelmä ehdotetaan säädettäväksi kolmivuotiseksi.

Edellä mainitussa kirjeessään Euroopan yhteisöjen komissio ilmoitti lisäksi, että tuen on ainoastaan kompensoitava ylimääräiset tuotantokustannukset verrattuna perinteisiin energiakustannuksiin. Saatujen selvitysten mukaan tämä tuen edellytys voidaan täyttää, sillä nuoren metsän hoitokohteilta korjatusta puusta valmistettu metsähake on voimassa olevan lain mukaiset korjuutuet huomioon ottaen vielä kiintokuutiometriä kohden noin 15 markkaa kalliimpaa kuin muu metsähake.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettavaksi siten, että lain 22 § ja 23 §:n 5 momenttien voimaantulosta ei säädetä asetuksella, vaan ne tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999, ja että näistä 22 §:n 1 momentin 6 kohta ja 23 §:n 5 momentti, eli energiapuun haketustukea koskevat lainkohdat, olisivat voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.

2. Esityksen vaikutukset

Energiapuuta korjataan valtion rahoittamilta nuoren metsän hoitokohteilta 300 000―500 000 kiintokuutiometriä vuosittain.

Nykyisillä energiapuun korjuumäärillä valtion tuki olisi noin 10 miljoonaa markkaa vuosittain edellyttäen, että tukea myönnetään 10 markkaa irtokuutiometriä kohti.

Kerran puuston kiertoajan kuluessa tapahtuvan hakkuutähteiden keruun ei tutkimusten perusteella ole havaittu aiheuttavan ravinnepuutosta korjatulle metsäalueelle tai sen puustolle. Nuoren metsän hoidon yhteydessä kerättävä hakkuutähde muodostaa noin 0―5 % puuston kiertoajan koko biomassasta riippuen hakkuutähteen talteenottoasteesta. Valtion tukea myönnetään pääsääntöisesti vain kerran puuston kiertoajan kuluessa energiapuun korjuuseen ja siten myös energiapuun haketukseen.

Hakettaminen edistää kotimaisen puun energiakäyttöä ja vaikuttaa myönteisesti Kioton ilmastosopimuksen toteuttamiseen Suomessa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä Euroopan yhteisöjen komission kanssa käydyn kirjeenvaihdon ja keskustelujen perusteella.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt sen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 11 päivänä kesäkuuta 1999 annetun lain (718/1999) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1999. Lain 22 § ja 23 §:n 5 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999, ja 22 §:n 1 momentin 6 kohta ja 23 §:n 5 momentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2002.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1999.


Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.