HE 45/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia. Esityksen mukaan holhousasioita hoitavat valtion viranomaiset olisivat vapaita velvollisuudesta suorittaa holhousasioissa maksuja tuomioistuimille ja oikeushallintoviranomaisille. Esitys liittyy 1 päivänä joulukuuta 1999 voimaan tulevaan lakiin holhoustoimesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993), jäljempänä oikeushallinnon maksulaki, säädetään tuomioistuimen, haastemiehen sekä kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista perittävistä maksuista. Lain 7 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan sosiaali- ja holhousasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset ovat vapaita velvollisuudesta suorittaa edellä tarkoitettuja maksuja asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa tai lähestymiskieltoa.

Holhouslaki (34/1898) on kumottu holhoustoimesta annetulla lailla (442/1999). Lain tullessa voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999 holhoustoimen hallinto siirtyy kunnilta valtiolle. Tällöin holhouslautakuntien toiminta lakkaa ja niiden tehtävät siirtyvät holhousviranomaisina toimiville maistraateille. Ahvenanmaan maakunnassa holhousviranomaisena toimii kuitenkin lääninhallitus.

Jotta holhousviranomainen olisi vastaisuudessakin vapaa edellä mainittujen maksujen suorittamisesta, tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia on tarpeen muuttaa. Esityksessä ehdotetaan, että lain 7 §:n 1 momenttiin lisättäisiin uusi 4 a kohta, jonka mukaan holhoustoimesta annetussa laissa tarkoitetut holhousviranomaiset ovat vapaat velvollisuudesta suorittaa oikeushallinnon maksulaissa tarkoitettuja maksuja holhoustointa koskevissa asioissa. Samalla muutettaisiin momentin 4 kohtaa poistamalla siitä viittaus holhousasioita hoitaviin kunnallisiin viranomaisiin. Sosiaaliasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset olisivat nykyiseen tapaan vapaita edellä mainittujen maksujen suorittamisesta myös silloin, kun asia koskee holhoustointa. Tällainen asia on edunvalvojan määrääminen alaikäiselle. Holhoustoimesta annetun lain 72 §:n 2 momentin mukaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:ssä tarkoitetulla kunnan toimielimellä on kelpoisuus tätä koskevan hakemuksen tekemiseen.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ehdotetulla lailla pyritään siihen, että holhousviranomaiset olisivat nykyiseen tapaan vapaita edellä tarkoitetuista suoritemaksuista myös holhouslainsäädännön uudistuksen tultua voimaan. Esityksellä ei siten ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999. Holhoustoimesta annettu laki tulee voimaan mainittuna päivänä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 7 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 901/1998, ja

lisätään lain 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1651/1995, 889/1996 ja 153/1999 sekä mainitussa laissa 901/1998, uusi 4 a kohta seuraavasti:

7 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:

4) sosiaaliasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa tai lähestymiskieltoa;

4 a) holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 84 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut viranomaiset asioissa, jotka koskevat holhoustointa;

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.


Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.