HE 13/1999

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia. Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytysten täyttyminen olisi vastaisuudessa tarkistettava viiden vuoden välein. Tämä samoin kuin luvan myöntämisen edel- lytyksenä olevan hyvämaineisuuden vaatimuksen muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Linja-autoliikenteen harjoittajan ammattiinpääsyä koskevat yhteisöoikeuden säännökset sisältyvät maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annettuun neuvoston direktiiviin 96/26/EY, jota on muutettu direktiivillä 98/76/EY, jäljempänä muutosdirektiivi. Tämä muutos on pantava täytäntöön viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1999.

Muutosdirektiivillä on vaikutuksia arvioitaessa luvan myöntämisen edellytyksenä olevia hyvämaineisuuden, vakavaraisuuden ja ammattitaidon vaatimuksia. Lisäksi muutosdirektiivillä velvoitetaan jäsenvaltiot tarkistamaan vähintään viiden vuoden välein, että luvanhaltijat täyttävät edelleen asetetut vaatimukset. Osa direktiivin säännöksistä on pantava täytäntöön muuttamalla luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua asetusta (666/1994).

Direktiivin muutokset merkitsevät vähäisiä tarkistuksia hyvämaineisuuden vaatimukseen, josta on säädetty luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/1991), jäljempänä henkilöliikennelaki, 9 §:n 3 momentissa. Direktiivin mukaisesti lainkohdan luetteloon on lisättävä ympäristönsuojelua ja muiden ammatillista vastuuta koskevien säännösten ja määräysten rikkominen.

Muutosdirektiivin täytäntöönpanemiseksi henkilöliikennelakiin ehdotetaan uutta 10 a §:ä, jonka mukaan lupaviranomaisen olisi säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tarkistettava, että joukkoliikenneluvan haltija ja oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö edelleen täyttävät 9 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset. Jos tarkistuksessa todettaisiin, että luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty, lupaviranomaisen olisi noudatettava henkilöliikennelain 20 §:n 1 momentin mukaista peruutusmenettelyä.

Tarkistusmenettelyn vaihtoehtona on joukkoliikenneluvan voimassaoloajan lyhentäminen viiteen vuoteen, jolloin luvan myöntämisen edellytykset tarkistettaisiin lupaa uudistettaessa. Ehdotettu menettely on yrityksille hieman kevyempi, mutta niiden olisi kuitenkin esitettävä tarvittavat asiakirjat lupaviranomaiselle.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetulla muutoksella on vähäisiä taloudellisia vaikutuksia joukkoliikenneluvan haltijoille. Ne joutuvat hankkimaan viiden vuoden välein asiakirjan, jolla ne voivat osoittaa vakavaraisuusvaatimuksen täyttymisen. Aikaisemmin asiakirja vaadittiin kerran kymmenessä vuodessa. Todistusten hankkimisesta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat noin tuhannesta markasta muutamaan tuhanteen markkaan luvanhaltijaa kohden.

Lääninhallituksilla on käytettävissään lisätehtävien edellyttämä henkilökunta.

Ehdotuksilla ei ole ympäristövaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenneministeriössä virkatyönä. Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot keskeisiltä valtion ja kuntien viranomaisilta, alan etujärjestöiltä sekä muilta asiantuntijatahoilta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 91/1997,

sekä

lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

9 §
Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos:

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta; tai

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen noudattamista, liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muiden ammatillista vastuuta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta ja

rikokset osoittavat hänen olevan ilmei- sen sopimaton harjoittamaan luvanvaraista henkilöliikennettä.
10 a §
Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytysten tarkistaminen

Lupaviranomaisen on säännöllisesti ja vähintään viiden vuoden välein tarkistettava, että joukkoliikenneluvan haltija ja oikeushenkilön liikenteestä vastaava henkilö edelleen täyttävät 9 §:ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset. Luvanhaltijalla on velvollisuus vaadittaessa antaa lupaviranomaiselle tarkistamisen edellyttämät tiedot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.


Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.