HE 367/1992

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että käyttelytilin verovapaa vuotuinen korko olisi enintään 3 prosenttia.

Samalla oikaistaisiin lakiin sisältyvä tekninen virhe.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian eduskunnan hyväksyttyä esityksen. Lakia sovellettaisiin voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään korkoon.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kuluvan vuoden alussa voimaan tulleen tuloverolain (1535/92) 33 §:n mukaan luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän veronalaista tuloa ei ole enintään 4,5 prosentin suuruinen vuotuinen korko talletuksesta, jos se tehdään yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin, ulkomaisen luottolaitoksen täkäläiseen sivukonttoriin tai vastaavalle osuuskunnan säästökassan tilille.

Vastaava säännös on sisältynyt verolainsäädäntöön pysyvänä säännöksenä vasta noin puolen vuoden ajan. Aikaisemmin käyttelytilin koron verovapaudesta säädettiin määräaikaisena voimassa olevassa talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaissa. Säännös oli tuolloin sisällöltään peruskorkosidonnainen.

Eduskunnan pankkivaltuusto päätti 17 päivänä joulukuuta 1992, että Suomen Pankin peruskorkoa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 1993 lukien. Peruskorko aleni 9,5 prosentista 8,5 prosenttiin. Toimenpide oli mahdollinen, koska sekä lyhyt- että pitkäaikaiset markkinakorot olivat syksyn aikana alentuneet tuntuvasti. Tilanteen muuttumiseen olivat vaikuttaneet sekä kansainvälinen korkojen lasku että Suomessa tehdyt talouspoliittiset ratkaisut.

Hallituksen vuonna 1992 tekemät säästöpäätökset ja kuluvaa vuotta koskeva palkkaratkaisu ovat lisäksi lisänneet luottamusta siihen, että valtiontalouden rahoitustarve saadaan hallintaan. Kun myös inflaation voidaan olettaa näissä olosuhteissa pysyvän matalana, ehdotetaan käyttelytilien koron verovapautta supistettavaksi. Käyttelytilin korkohan maksetaan lähinnä inflaatiovaikutuksen torjumiseksi eikä varsinaisena tuottona sijoitukselle. Verovapaan koron enimmäismääräksi ehdotetaan 3 prosenttia. Käyttelytilille maksettu tätä suurempi korko olisi tuloverolain mukaan veronalaista pääomatuloa.

Tuloverolain 143 §:n 6 momentin viimeisessä lauseessa on tekninen virhe. Siinä olevat vuosiluvut oikaistaisiin koskemaan vuosilta 1993 ja 1994 toimitettavia verotuksia, kuten momentin alussa jo mainitaan.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotettu muutos ei välittömästi vaikuttaisi tuloveron tuottoon, koska pankkien tiliehdot muutettaneen ehdotusta vastaavasti. Käyttelytilien koronlasku pienentäisi kuitenkin pankkien ottolainauksen kustannuksia. Verovapaiden tilien talletuskanta oli lokakuun lopussa vuonna 1992 noin 134 miljardia markkaa. Shekki- ja käyttelytilien osuus määrästä oli vajaat 80 miljardia markkaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian eduskunnan hyväksyttyä esityksen. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. Lain 33 §:n 2 momenttia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään korkoon.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan joulukuun 30 päivänä 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 33 §:n 2 momentti ja 143 §:n 6 momentti seuraavasti:

33 §

Luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän veronalaista tuloa ei ole korko talletuksesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin tai vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan. Verovapauden edellytyksenä on, että tilin vuotuinen korko on enintään 3 prosenttia.

143 §

Poiketen siitä, mitä edellä 58 §:ssä säädetään, verovelvollisella on vuosilta 1993 ja 1994 toimitettavissa verotuksissa oikeus vähentää myös muun velan kuin asuntovelan, opintovelan tai tulonhankkimisvelan korot, jotka tällöin vähennetään ennen muita korkoja. Niiden perusteella myönnettävä osuus alijäämähyvityksestä on kuitenkin enintään 1 000 markkaa vuodelta 1993 ja 500 markkaa vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa, eikä niitä oteta huomioon pääomatulolajin tappiota muodostettaessa. Edellä 58 §:n 4 momentissa tarkoitetut tai verovapaaseen tuloon kohdistuvat korot eivät ole myöskään vuosilta 1993 ja 1994 toimitettavissa verotuksissa lainkaan vähennyskelpoisia.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1993.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa. Lain 33 §:n 2 momenttia sovelletaan lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään korkoon.


Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.