30.01.2023 1/2023

Terveyspalvelualan työehtosopimus (Unioni)

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2023
Päätöksen antopäivä: 30.01.2023
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hyvinvointiala HALI ry
Työntekijäosapuoli: Terveyspalvelualan Unioni ry
Allekirjoituspäivämäärä: 29.06.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2022
Päättymispäivämäärä: 30.04.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2023
Antamispäivä 30.1.2023
Asian nro 22-277

TYÖEHTOSOPIMUS Terveyspalvelualan työehtosopimus (Unioni) 2022-2024
Allekirjoitettu 29.6.2022
Voimaantulo 1.5.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Hyvinvointiala HALI ry
Työntekijäpuoli: Terveyspalvelualan Unioni ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksella (Unioni) määrätään Terveyspalvelualan
Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja
työehdot niiden terveyspalvelualan TES:n piiriin kuuluvien Hyvinvointiala HALIn
jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa olevista työehtosopimuksen
piiriin kuuluvista työntekijöistä yli 18 % kuuluu Unionin jäsenjärjestöihin ja joissa
on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää. Lisäksi
työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointiala HALIn jäsentyönantajien
osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan TES:n piirissä on vähintään 50
Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.

Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman
jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen
perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen
luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti
sovittaessa. Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa
myös muiden työnantajien osalta.

Sopimus koskee lisäksi niitä em. työntekijäjärjestöjen jäseniä, jotka ovat
Hyvinvointiala HALIn terveyspalvelualalla toimivien muiden jäsenyritysten
(kuten vanhain- ja hoitokotien, erillisten röntgen- ja muiden lääketieteellisten
tutkimuslaitosten sekä erillisten fysikaalisten hoitolaitosten) palveluksessa, jos
siitä järjestöjen välillä erikseen sovitaan.

Rinnakkaissopimus

Hyvinvointiala HALI ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat
solmineet terveyspalvelualan työehtosopimuksen, joka on vahvistettu
yleissitovaksi vahvistamislautakunnan 16.11.2020 antamalla päätöksellä nro
18/2020.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hyvinvointiala HALI on ilmoittanut, että sen n. 10-15 jäsenyrityksen
palveluksessa on n. 3 500 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa
työntekijää.

Terveyspalvelualan Unioni on ilmoittanut, että 2 371 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Terveyspalvelun toimialalla työskenteli Tilastokeskuksen vuoden 2020
työssäkäyntitilaston mukaan yhteensä 29 688 työntekijää. Kun tästä
kokonaismäärästä vähennetään työehtosopimuksen soveltamisalaan
kuulumattomina hammaslääkäripalveluissa ja sairaankuljetuspalveluissa
työskentelevät, saadaan terveyspalvelualan työehtosopimuksen tarkoittamalla
alalla työskentelevien työntekijöiden määräksi 25 339 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Hyvinvointiala HALIn ja Terveyspalvelualan
Unionin välisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko
työntekijämäärää (25 339) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain
mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 3 500), voidaan
todeta, että työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
Hyvinvointiala HALI ry:n ja Terveyspalvelualan Unioni ry:n välinen
terveyspalvelualan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen,varajäsen Nico Steiner

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.