Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2022
Antamispäivä 9.5.2022
Asian nro 22-18

TYÖEHTOSOPIMUS Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 2022- 2023
Allekirjoitettu 21.1.2022
Voimaantulo 21.1.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta
noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan
Teknologiateollisuus työnantajat ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin,
toimihenkilötehtävissä toimivien henkilöiden työsuhteisiin. Näitä voivat olla
esim. ammattikorkeakouluista tai muista ammatillisista oppilaitoksista
valmistuvat tekniikan, talouden, hallinnon tai esimiestehtäviin valmiuksia
antavan koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Työehtosopimusta ei sovelleta sen soveltamisalalausekkeessa tarkemmin
määriteltyihin ylempiin toimihenkilöihin eikä työntekijätehtävissä oleviin
henkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sen 731 jäsenyrityksen palveluksessa on
18 743 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Työntekijäliitto on ilmoittanut, että 16 300 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Uusi työehtosopimus

Ammattiliitto Pro on katsonut, että pelkkä työnantajayhdistyksen vaihtuminen ei
tarkoita, että kyseessä olisi yleissitovuutta arvioitaessa täysin uusi
työehtosopimus. Teknologiateollisuuden työnantajat ry on Teknologiateollisuus
ry:n alayhdistys. Pro katsoo, että sopimustoiminnan vakiintuneisuuden osalta
yleissitovuuden kriteerit täyttyvät.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 6 § koskee
yleissitovuudesta annetun päätöksen voimassaoloa. Lainkohdan säätämiseen
johtaneen hallituksen esityksen (HE 157/2000, s. 134) mukaan päätös
työehtosopimuksen yleissitovaksi julistamisesta olisi voimassa siihen saakka,
kun lautakunta toteaa, ettei se enää ole edustava. Työehtosopimusosapuolten
muuttuessa työehtosopimusta ei kuitenkaan voitaisi pitää samana. Tällöin
muutetun työehtosopimuksen yleissitovuus tulisi esityksen mukaan
arvioitavaksi samalla tavoin kuin työehtosopimus, jonka yleissitovuudesta ei ole
aikaisemmin annettu päätöstä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry on tullut työehtosopimuksen
sopijaosapuoleksi Teknologiateollisuus ry:n asemesta, joten kyseessä on uusi
työehtosopimus. Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan tällöin
yleissitovuudesta annetaan päätös.

Alan kokonaistyöntekijämäärän tilastolähde

Työnantajaliitto on katsonut, että alan kokonaistyöntekijämäärää tulisi arvioida
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito -nimisen tilaston perusteella
lautakunnan aikaisemmin ratkaisutoiminnassaan käyttämän Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston sijasta. Työntekijäliitto on todennut, ettei yleissitovuuden
määrittelyssä käytettävää tilastoa ole syytä muuttaa nykyisestä.

Asiassa on pyydetty Tilastokeskukselta selvitystä. Lautakunta on varannut
saamansa selvityksen johdosta molemmille sopijaosapuolille tilaisuuden
lausua.

Vahvistamislautakunta on arvioidessaan alan kokonaistyöntekijämääriä
vakiintuneesti hyödyntänyt pääasiallisena lähteenä Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoa koko lautakunnan toiminnan ajan. Työtuomioistuimen
ratkaisukäytännön mukaan työssäkäyntitilastosta on saatavissa edustavuuden
arvioinnin kannalta luotettavin tieto kysymyksessä olevan alan työntekijöiden
kokonaismäärästä (TT 2007:32).

Yleissitovuusarvioinnissa selvitetään työehtosopimuksen
soveltamisalamääräyksen vastaavuus toimialaluokitukseen (TOL 2008).
Työssäkäyntitilastossa toimialaluokitus on viiden numeron tarkkuudella, mikä
on välttämätöntä eri työehtosopimusten soveltamisalojen erottamiseksi
toisistaan. Lisäksi työssäkäyntitilastosta ilmenee palkansaajan
sosioekonominen asema (eli onko kysymys työntekijästä vai toimihenkilöstä).

Lautakunta on käyttänyt tarvittaessa muitakin selvityksiä alan
kokonaistyöntekijämäärää koskevassa arviossa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi muut tilastotiedot, alakohtaiset rekisterit, selvitykset ja raportit
taikka toimialajärjestöiltä tai tutkimuslaitoksilta saadut tiedot.

Saadun selvityksen mukaan kansantalouden tilinpito -tilasto rakentuu
palkkasumma- ja henkilötyövuositietoihin. Tilastokeskuksen selvityksen
mukaan tarkoissa toimiala-, ammatti- tai aluetiedoissa työssäkäyntitilasto on
toimivin lähde.

Saadun selvityksen mukaan kaikissa olemassa olevissa tilastoissa on omat
rajoitteensa. Vaikka työssäkäyntitilastosta ei aina ole saatavilla täsmällistä
tietoa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa, työssäkäyntitilasto soveltuu parhaiten
lautakunnan ratkaisutoiminnalle tarpeellisten tosiseikkojen selvittämiseen.
Asiassa saatu selvitys ei anna aihetta arvioida asiaa tämän työehtosopimuksen
soveltamisalan osalta toisella tavalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan
piiriin kuuluvat toimialaluokat 24 – 33 tiettyjä alaluokkia (3012, 310, 322, 323,
324, 32910, 32120) koskevin poikkeuksin.

Työnantajaliitto on lisäksi todennut, yritys voi olla teknologiateollisuuden
työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä, vaikka sen virallinen toimiala ei
kuuluisikaan teknologiateollisuuden edellä mainittuihin toimialaluokkiin.
Tällaisia jäsenyritystensä palveluksessa olevia toimihenkilöitä työnantajaliitto
on kertonut olevan yhteensä noin 1 200 (pääluokista 22, 23, 70 ja G).
Työnantajaliiton varovainen arvio on, että näillä toimialoilla
järjestäytymättömien yritysten palveluksessa olisi noin 500 toimihenkilöä.
Työnantajaliitto on katsonut, että nämä työntekijät tulee ottaa huomioon alan
työntekijöiden kokonaismäärässä.

Työntekijäliiton mukaan edellä mainittuihin toimialaluokkiin ei tulisi laskea
järjestäytymättömien palveluksessa olevia lainkaan ja muutoinkin ainoastaan
normaalisitovuuspiiri.

Lautakunta toteaa, että mainittujen päätoimialaluokkien tarkemmat alaluokat on
työehtosopimusten vahvistamismenettelyssä yhdistetty ainakin yleissitoviksi
vahvistettuun Kumiteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n väliseen
kumiteollisuuden toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen,
Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n väliseen
rakennusaine- ja betonituoteteollisuuden toimihenkilöitä koskevaan
työehtosopimukseen ja Kemianteollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n väliseen
kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimukseen. Tämä ja asiassa saatu
selvitys huomioon ottaen lautakunta toteaa, että työnantajaliitossa on jäseninä
työnantajia, jotka toimialansa ja teettämänsä työn perusteella olisivat
mahdollisesti velvollisia soveltamaan nyt käsiteltävänä olevan
työehtosopimuksen asemesta edellä mainittuja yleissitovia työehtosopimuksia.

Lautakunnan ja työtuomioistuimen vakiintuneen käytännön (esim. TT
2009:108) mukaan yleissitovuuden vahvistamismenettelyn perusperiaate on,
että kullakin asianomaisella alalla voi olla vain yksi yleissitovaksi vahvistettu
työehtosopimus. Tästä perusteesta seuraa, että kunkin toimialan työntekijät
otetaan edustavuusharkinnassa huomioon ainoastaan yhdellä soveltamisalalla.
Nyt käsiteltävän työehtosopimuksen samalle soveltamisalalle aikaisemmin
solmitun työehtosopimuksen soveltamisalalauseke on ollut saman sisältöinen
kuin tämän sopimuksen vastaava määräys.

Nyt käsiteltävä työehtosopimus on niin sanotun toimialaperiaatteen mukaisesti
laadittu työehtosopimus, jota sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin alan
järjestäytyneiden yritysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työsuhteisiin
heidän työtehtäviensä laadusta riippumatta. Teknologiateollisuuden työnantajat
ry:hyn kuuluvien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ovat siten tämän
sopimuksen normaalisitovuuspiirissä. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta
ilmenevät järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevat toimihenkilöt,
riippuen teetetystä työstä, tekevät työtä samoissa työtehtävissä. Tästä ei voida
kuitenkaan päätellä, että heidän työnantajayrityksensä tulisi olla tilastollisessa
edustavuustarkastelussa teknologiateollisuuden toimialalla toimivia yrityksiä.

Osa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksistä toimii muilla
toimialaperiaatteen mukaisilla toimialoilla, joilla voidaan soveltaa omaa
työehtosopimusta. Tällaiset toimihenkilöt on osaltaan otettu lautakunnan
muiden työehtosopimusten vahvistamista koskevissa ratkaisuissa huomioon
kyseisten muiden työehtosopimusten soveltamisalojen toimihenkilöinä.

Edellä todettu huomioon ottaen vahvistamislautakunta ottaa nyt käsiteltävän
työehtosopimuksen asianomaisen alan kokonaistyöntekijämäärässä huomioon
ainoastaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten
palveluksessa olevat noin 1 200 toimihenkilöä. Osuutta järjestäytymättömien
yritysten palveluksessa olevista toimihenkilöistä ei oteta huomioon tämän
työehtosopimuksen asianomaisen alan kokonaistyöntekijämäärässä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston perusteella teknologiateollisuuden
toimihenkilöiden työehtosopimuksen asianomaisen alan
kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida edellä mainittujen lisäysten ja
vähennysten jälkeen noin 22 111 toimihenkilöä. Arviossa on otettu huomioon
ylempien ja muiden toimihenkilöiden määrän jakautuminen näitä koskevien
kahden eri työehtosopimuksen soveltamisaloille vastaavassa suhteessa kuin
järjestäytyneillä työnantajilla.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknologiateollisuuden toimihenkilöitä
koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 22 111
ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää 18 743, voidaan todeta, että
teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään
tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on
soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 21.1.2022 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama
Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Jrno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.