Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.02.2023
Voimaantulopäivämäärä: 15.02.2023
Päättymispäivämäärä: 30.11.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2022
Antamispäivä 9.5.2022
Asian nro 22-21

TYÖEHTOSOPIMUS Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2022-2023
Allekirjoitettu 3.1.2022
Voimaantulo 3.1.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta
noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan
Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien
ylempien toimihenkilöiden työsuhteisiin. Ylemmän toimihenkilön tehtävissä
edellytetään korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen koulutuksen tasoista
tiedollista ja taidollista valmiutta.

Työehtosopimus ei koske yrityksen tai toimipaikan johtoon kuuluvia ja
johtamiseen osallistuvia henkilöitä, ei myöskään näihin verrattavia johtoa
avustavia asiantuntijoita eikä henkilöitä, jotka työsuhteeseen liittyvissä asioissa
edustavat yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin ja joilla on oikeus tai
valtuutus päättää ylempien toimihenkilöiden työehdoista.

Ylempien toimihenkilöiden tehtävät poikkeavat luonteeltaan teknologia-alan
muiden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittamista tehtävistä.
Kuvaavaa ylemmän toimihenkilön tehtävälle on suhteellisen suuri itsenäisyys ja
vastuu. Käytännössä yrityksessä ylemmän toimihenkilön tehtävä on
yritysjohtoa avustava, keskijohtoon kuuluva esimiestehtävä tai erikoistietoja ja -
taitoja edellyttävä asiantuntijatehtävä. Koulutuksen mukanaan tuoma
muodollinen pätevyys tai sen puuttuminen ei kuitenkaan sinänsä ratkaise,
kuuluuko henkilö ylempien toimihenkilöiden piiriin tai ei. Ylemmän toimihenkilön
toimi on teknologiateollisuuden muiden toimihenkilöiden työehtosopimuksen
soveltamisalan sisältämiä toimia vaativampi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sen 731 jäsenyrityksen palveluksessa on
45 445 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Työntekijäliitto on ilmoittanut, että 48 500 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Uusi työehtosopimus

YTN ry on katsonut, että kyseessä ei ole uusi työehtosopimus toimialalle.
Vaikka työnantajaliitto on sisäisillä järjestelyillään jakautunut kahdeksi eri
järjestöksi, on kyseessä käytännössä edelleen samat sopijaosapuolet.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 6 § koskee
yleissitovuudesta annetun päätöksen voimassaoloa. Lainkohdan säätämiseen
johtaneen hallituksen esityksen (HE 157/2000, s. 134) mukaan päätös
työehtosopimuksen yleissitovaksi julistamisesta olisi voimassa siihen saakka,
kun lautakunta toteaa, ettei se enää ole edustava. Työehtosopimusosapuolten
muuttuessa työehtosopimusta ei kuitenkaan voitaisi pitää samana. Tällöin
muutetun työehtosopimuksen yleissitovuus tulisi esityksen mukaan
arvioitavaksi samalla tavoin kuin työehtosopimus, jonka yleissitovuudesta ei ole
aikaisemmin annettu päätöstä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry on tullut työehtosopimuksen
sopijaosapuoleksi Teknologiateollisuus ry:n asemesta, joten kyseessä on uusi
työehtosopimus. Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan tällöin
yleissitovuudesta annetaan päätös.

Alan kokonaistyöntekijämäärän tilastolähde

Työnantajaliitto on katsonut, että alan kokonaistyöntekijämäärää tulisi arvioida
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito -nimisen tilaston perusteella
lautakunnan aikaisemmin ratkaisutoiminnassaan käyttämän Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston sijasta. Työntekijäliitto on todennut, ettei yleissitovuuden
määrittelyssä käytettävää tilastoa ole syytä muuttaa nykyisestä.

Asiassa on pyydetty Tilastokeskukselta selvitystä. Lautakunta on varannut
saamansa selvityksen johdosta molemmille sopijaosapuolille tilaisuuden
lausua.

Vahvistamislautakunta on arvioidessaan alan kokonaistyöntekijämääriä
vakiintuneesti hyödyntänyt pääasiallisena lähteenä Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoa koko lautakunnan toiminnan ajan. Työtuomioistuimen
ratkaisukäytännön mukaan työssäkäyntitilastosta on saatavissa edustavuuden
arvioinnin kannalta luotettavin tieto kysymyksessä olevan alan työntekijöiden
kokonaismäärästä (TT 2007:32).

Yleissitovuusarvioinnissa selvitetään työehtosopimuksen
soveltamisalamääräyksen vastaavuus toimialaluokitukseen (TOL 2008).
Työssäkäyntitilastossa toimialaluokitus on viiden numeron tarkkuudella, mikä
on välttämätöntä eri työehtosopimusten soveltamisalojen erottamiseksi
toisistaan. Lisäksi työssäkäyntitilastosta ilmenee palkansaajan
sosioekonominen asema (eli onko kysymys työntekijästä vai toimihenkilöstä).

Lautakunta on käyttänyt tarvittaessa muitakin selvityksiä alan
kokonaistyöntekijämäärää koskevassa arviossa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi muut tilastotiedot, alakohtaiset rekisterit, selvitykset ja raportit
taikka toimialajärjestöiltä tai tutkimuslaitoksilta saadut tiedot.

Saadun selvityksen mukaan kansantalouden tilinpito -tilasto rakentuu
palkkasumma- ja henkilötyövuositietoihin. Tilastokeskuksen selvityksen
mukaan tarkoissa toimiala-, ammatti- tai aluetiedoissa työssäkäyntitilasto on
toimivin lähde.

Saadun selvityksen mukaan kaikissa olemassa olevissa tilastoissa on omat
rajoitteensa. Vaikka työssäkäyntitilastosta ei aina ole saatavilla täsmällistä
tietoa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa, työssäkäyntitilasto soveltuu parhaiten
lautakunnan ratkaisutoiminnalle tarpeellisten tosiseikkojen selvittämiseen.
Asiassa saatu selvitys ei anna aihetta arvioida asiaa tämän työehtosopimuksen
soveltamisalan osalta toisella tavalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin
kuuluvat toimialaluokat 24 – 33 tiettyjä alaluokkia (3012, 310, 322, 323, 324,
32910, 32120) koskevin poikkeuksin.

Työnantajaliitto on todennut, yritys voi olla teknologiateollisuuden
työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä, vaikka sen virallinen toimiala ei
kuuluisikaan teknologiateollisuuteen edellä mainittuihin toimialaluokkiin.
Tällaisia jäsenyritystensä palveluksessa olevia ylempiä toimihenkilöitä
työnantajaliitto on kertonut olevan yhteensä noin 2 750 (pääluokista 22, 23, 70
ja G). Työnantajaliiton varovainen arvio on, että näillä toimialoilla
järjestäytymättömien yritysten palveluksessa olisi noin 1 000 ylempää
toimihenkilöä. Työnantajaliitto on katsonut, että nämä työntekijät tulee ottaa
huomioon alan työntekijöiden kokonaismäärässä.

Työntekijäliiton mukaan työnantajaliitto ei voi yksipuolisesti muuttaa
työehtosopimuksen soveltamisalaa hyväksymällä jäsenyrityksikseen muita kuin
työehtosopimuksen piiriin toimialansa puolesta kuuluvia yrityksiä.

Lautakunta toteaa, että mainittujen päätoimialaluokkien tarkemmat alaluokat on
työehtosopimusten vahvistamismenettelyssä yhdistetty ainakin yleissitoviksi
vahvistettuun Kemianteollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n
väliseen kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva koskevaan
työehtosopimukseen. Tämä ja asiassa saatu selvitys huomioon ottaen
lautakunta toteaa, että työnantajaliitossa on jäseninä työnantajia, jotka
toimialansa ja teettämänsä työn perusteella olisivat mahdollisesti velvollisia
soveltamaan nyt käsiteltävänä olevan työehtosopimuksen asemesta edellä
mainittua yleissitovaa työehtosopimusta.

Lautakunnan ja työtuomioistuimen vakiintuneen käytännön (esim. TT
2009:108) mukaan yleissitovuuden vahvistamismenettelyn perusperiaate on,
että kullakin asianomaisella alalla voi olla vain yksi yleissitovaksi vahvistettu
työehtosopimus. Tästä perusteesta seuraa, että kunkin toimialan työntekijät
otetaan edustavuusharkinnassa huomioon ainoastaan yhdellä soveltamisalalla.

Nyt käsiteltävän työehtosopimuksen samalle soveltamisalalle aikaisemmin
solmitun työehtosopimuksen soveltamisalalauseke on ollut saman sisältöinen
kuin tämän sopimuksen vastaava määräys.

Nyt käsiteltävä työehtosopimus on niin sanotun toimialaperiaatteen mukaisesti
laadittu työehtosopimus, jota sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin alan
järjestäytyneiden yritysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työsuhteisiin
heidän työtehtäviensä laadusta riippumatta. Teknologiateollisuuden työnantajat
ry:hyn kuuluvien yritysten palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt ovat
siten tämän sopimuksen normaalisitovuuspiirissä. Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastosta ilmenevät järjestäytymättömien työnantajien
palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt, riippuen teetetystä työstä, tekevät
työtä samoissa työtehtävissä. Tästä ei voida kuitenkaan päätellä, että heidän
työnantajayrityksensä tulisi olla tilastollisessa edustavuustarkastelussa
teknologiateollisuuden toimialalla toimivia yrityksiä.

Osa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksistä toimii ainakin
yhdellä toisen toimialaperiaatteen mukaisella toimialalla, jolla voidaan soveltaa
omaa työehtosopimusta.Tällaiset ylemmät toimihenkilöt on osaltaan otettu
lautakunnan muun työehtosopimuksen vahvistamista koskevissa ratkaisuissa
huomioon kyseisen muun työehtosopimusten soveltamisalojen ylempinä
toimihenkilöinä.

Edellä todettu huomioon ottaen vahvistamislautakunta ottaa nyt käsiteltävän
työehtosopimuksen asianomaisen alan kokonaistyöntekijämäärässä huomioon
ainoastaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten
palveluksessa olevat noin 2 750 ylempää toimihenkilöä. Osuutta
järjestäytymättömien yritysten palveluksessa olevista ylemmistä
toimihenkilöistä ei oteta huomioon tämän työehtosopimuksen asianomaisen
alan kokonaistyöntekijämäärässä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston perusteella teknologiateollisuuden
ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen asianomaisen alan
kokonaistyöntekijämääräksi voidaan arvioida edellä mainittujen lisäysten ja
vähennysten jälkeen noin 54 145 ylempää toimihenkilöä. Arviossa on otettu
huomioon ylempien ja muiden toimihenkilöiden määrän jakautuminen näitä
koskevien kahden eri työehtosopimuksen soveltamisaloille vastaavassa
suhteessa kuin järjestäytyneillä työnantajilla.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknologiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä
koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 54 145
ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää 45 445, voidaan todeta, että
teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä
perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
teknologiateollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on
soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 3.1.2022 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.