Teknologiateollisuuden työntekijät työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 10.01.2022
Voimaantulopäivämäärä: 10.01.2022
Päättymispäivämäärä: 30.11.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2022
Antamispäivä 9.5.2022
Asian nro 22-13

TYÖEHTOSOPIMUS Teknologiateollisuuden työntekijät työehtosopimus 2022-2023
Allekirjoitettu 10.1.2022
Voimaantulo 10.1.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan
sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan jäljempänä mainituin
poikkeuksin Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten ja niiden
kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Teknologiayritykset voivat harjoittaa muun muassa metallien jalostusta,
valmistavaa toimintaa tai toiminta voi olla niihin liittyvää tai pääasiallisesti
palveluliiketoimintana harjoitettavaa koneiden, laitteiden, laitteistojen,
järjestelmien tai vastaavien korjaus-, huolto- ja asennustoimintaa.
Työehtosopimuksen soveltaminen ei riipu työntekijän ammatista, vaan se
kattaa muun muassa mekaaniset ja sähköalan työt.

Mikäli joku teknologiateollisuutta harjoittava työnantaja harjoittaa muutakin
teollisuutta, mutta kuuluu vain teknologiateollisuutta harjoittavien toimipaikkojen
tai osastojen osalta Teknologiateollisuus ry:hyn, tätä sopimusta sovelletaan
vain näiden toimipaikkojen tai osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta:

• Teknologiateollisuus ry:n jäsenyhdistyksen Metalliteollisuudenharjoittajain
Liitto - MTHL:n Työnantajat ry:n rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan
jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin eikä
• allekirjoittajaliittojen välisen malmikaivosten työehtosopimuksen
soveltamisalalla eikä
• niissä yrityksissä, joissa sovelletaan Teollisuusliitto ry:n Teknisen huollon ja
kunnossapidon työehtosopimusta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sen 731 jäsenyrityksen palveluksessa on
54 454 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Työntekijäliitto on ilmoittanut, että 69 000 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Uusi työehtosopimus

Teollisuusliitto on katsonut, että kyseessä ei ole sisällöltään eikä
soveltamisalaltaan uusi sopimus, vaan ainoastaan neuvotteluosapuolen nimi
sopimuksessa on vaihtunut. Sopimus on sisällöltään sama kuin aiemmin
Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltu työehtosopimus. Pelkkä
työnantajayhdistyksen vaihtuminen ei tarkoita, että kyseessä olisi
yleissitovuutta arvioitaessa täysin uusi työehtosopimus.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 6 § koskee
yleissitovuudesta annetun päätöksen voimassaoloa. Lainkohdan säätämiseen
johtaneen hallituksen esityksen (HE 157/2000, s. 134) mukaan päätös
työehtosopimuksen yleissitovaksi julistamisesta olisi voimassa siihen saakka,
kun lautakunta toteaa, ettei se enää ole edustava. Työehtosopimusosapuolten
muuttuessa työehtosopimusta ei kuitenkaan voitaisi pitää samana. Tällöin
muutetun työehtosopimuksen yleissitovuus tulisi esityksen mukaan
arvioitavaksi samalla tavoin kuin työehtosopimus, jonka yleissitovuudesta ei ole
aikaisemmin annettu päätöstä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry on tullut työehtosopimuksen
sopijaosapuoleksi Teknologiateollisuus ry:n asemesta, joten kyseessä on uusi
työehtosopimus. Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan tällöin
yleissitovuudesta annetaan päätös.

Alan kokonaistyöntekijämäärän tilastolähde

Työnantajaliitto on katsonut, että alan kokonaistyöntekijämäärää tulisi arvioida
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito -nimisen tilaston perusteella
lautakunnan aikaisemmin ratkaisutoiminnassaan käyttämän Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston sijasta. Työntekijäliitto on todennut, ettei yleissitovuuden
määrittelyssä käytettävää tilastoa ole syytä muuttaa nykyisestä.

Asiassa on pyydetty Tilastokeskukselta selvitystä. Lautakunta on varannut
saamansa selvityksen johdosta molemmille sopijaosapuolille tilaisuuden
lausua.

Vahvistamislautakunta on arvioidessaan alan kokonaistyöntekijämääriä
vakiintuneesti hyödyntänyt pääasiallisena lähteenä Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoa koko lautakunnan toiminnan ajan. Työtuomioistuimen
ratkaisukäytännön mukaan työssäkäyntitilastosta on saatavissa edustavuuden
arvioinnin kannalta luotettavin tieto kysymyksessä olevan alan työntekijöiden
kokonaismäärästä (TT 2007:32).

Yleissitovuusarvioinnissa selvitetään työehtosopimuksen
soveltamisalamääräyksen vastaavuus toimialaluokitukseen (TOL 2008).
Työssäkäyntitilastossa toimialaluokitus on viiden numeron tarkkuudella, mikä
on välttämätöntä eri työehtosopimusten soveltamisalojen erottamiseksi
toisistaan. Lisäksi työssäkäyntitilastosta ilmenee palkansaajan
sosioekonominen asema (eli onko kysymys työntekijästä vai toimihenkilöstä).

Lautakunta on käyttänyt tarvittaessa muitakin selvityksiä alan
kokonaistyöntekijämäärää koskevassa arviossa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi muut tilastotiedot, alakohtaiset rekisterit, selvitykset ja raportit
taikka toimialajärjestöiltä tai tutkimuslaitoksilta saadut tiedot.

Saadun selvityksen mukaan kansantalouden tilinpito -tilasto rakentuu
palkkasumma- ja henkilötyövuositietoihin. Tilastokeskuksen selvityksen
mukaan tarkoissa toimiala-, ammatti- tai aluetiedoissa työssäkäyntitilasto on
toimivin lähde.

Saadun selvityksen mukaan kaikissa olemassa olevissa tilastoissa on omat
rajoitteensa. Vaikka työssäkäyntitilastosta ei aina ole saatavilla täsmällistä
tietoa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa, työssäkäyntitilasto soveltuu parhaiten
lautakunnan ratkaisutoiminnalle tarpeellisten tosiseikkojen selvittämiseen.
Asiassa saatu selvitys ei anna aihetta arvioida asiaa tämän työehtosopimuksen
soveltamisalan osalta toisella tavalla.


Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin
kuuluvat toimialaluokat 24 – 33 tiettyjä alaluokkia (3012, 310, 322, 323, 324,
32910, 32120) koskevin poikkeuksin. Nämä alaluokat kuuluvat jonkin toisen
työehtosopimuksen soveltamisalalle.

Työnantajaliitto on todennut, että yritys voi olla teknologiateollisuuden
työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä, vaikka sen virallinen toimiala ei
kuuluisikaan teknologiateollisuuteen edellä mainittuihin toimialaluokkiin.
Tällaisia jäsenyritystensä palveluksessa olevia työntekijöitä työnantajaliitto on
kertonut olevan yhteensä noin 2 600 (pääluokista 22, 23, 43210 ja G).
Työnantajaliiton varovainen arvio on, että näillä toimialoilla
järjestäytymättömien yritysten palveluksessa olisi noin 1 000 työntekijää.
Työnantajaliitto on katsonut, että nämä työntekijät tulee ottaa huomioon alan
työntekijöiden kokonaismäärässä.

Työntekijäliiton mukaan työnantajaliitto ei yksipuolisesti voi muuttaa
työehtosopimuksen soveltamisalaa hyväksymällä jäsenyrityksikseen muita kuin
työehtosopimusten piiriin toimialansa puolesta kuuluvia yrityksiä.
Soveltamisalan ja siihen tehtävät muutokset tulee sopijaosapuolten määritellä
yhdessä, mikäli näkevät tämän tarkoituksenmukaiseksi. Teknologiateollisuuden
työnantajat ry ja Teollisuusliitto eivät ole sopineet muutoksista soveltamisalaan.

Työntekijäliiton mukaan edellä mainittuihin toimialaluokkiin kuuluvista voidaan
harkita tapauskohtaisesti otettavaksi huomioon alan
kokonaistyöntekijämäärässä ainoastaan työnantajayhdistykseen
järjestäytyneiden yritysten palveluksessa työskentelevät. Yleissitovuuden
tarkastelussa ei ole syytä ottaa huomioon toimialoja, jotka ovat mukana jo
muiden työehtosopimusten yleissitovuuden tarkastelussa. Työntekijäliitto
katsoo, että yleissitovuuden tarkastelussa henkilöä ei voida lukea
kokonaistyöntekijämäärään usealla alalla.

Lautakunta toteaa, että mainittujen päätoimialaluokkien tarkemmat alaluokat on
työehtosopimusten vahvistamismenettelyssä yhdistetty yleissitoviksi
vahvistettuihin Kumiteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n väliseen
kumiteollisuuden työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen,
Autonrengasliitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n väliseen autonrengasalan
työehtosopimukseen, Rakennustuoteteollisuus ry:n ja Rakennusliitto ry:n
väliseen rakennustuoteteollisuuden työehtosopimukseen sekä Sähkötekniset
työnantajat STTA ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähköalojen
ammattiliitto ry:n väliseen sähköistys- ja sähköasennusalan
työehtosopimukseen. Päätoimialaluokkaan G yhdistyy useita
työehtosopimuksia. Tämä ja asiassa saatu selvitys huomioon ottaen lautakunta
toteaa, että työnantajaliitossa on jäseninä työnantajia, jotka toimialansa ja
teettämänsä työn perusteella olisivat mahdollisesti velvollisia soveltamaan nyt
käsiteltävänä olevan työehtosopimuksen asemesta edellä mainittuja
yleissitovia työehtosopimuksia.

Lautakunnan ja työtuomioistuimen vakiintuneen käytännön (esim. TT
2009:108) mukaan yleissitovuuden vahvistamismenettelyn perusperiaate on,
että kullakin asianomaisella alalla voi olla vain yksi yleissitovaksi vahvistettu
työehtosopimus. Tästä perusteesta seuraa, että kunkin toimialan työntekijät
otetaan edustavuusharkinnassa huomioon ainoastaan yhdellä soveltamisalalla.
Nyt käsiteltävän työehtosopimuksen samalle soveltamisalalle aikaisemmin
solmitun työehtosopimuksen soveltamisalalauseke on ollut saman sisältöinen
kuin tämän sopimuksen vastaava määräys.

Nyt käsiteltävä työehtosopimus on niin sanotun toimialaperiaatteen mukaisesti
laadittu työehtosopimus, jota sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin alan
järjestäytyneiden yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteisiin
heidän työtehtäviensä laadusta riippumatta. Teknologiateollisuuden työnantajat
ry:hyn kuuluvien yritysten palveluksessa olevat työntekijät ovat siten tämän
sopimuksen normaalisitovuuspiirissä. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta
ilmenevät järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevat työntekijät,
riippuen teetetystä työstä, tekevät työtä samoissa työtehtävissä. Tästä ei voida
kuitenkaan päätellä, että heidän työnantajayrityksensä tulisi olla tilastollisessa
edustavuustarkastelussa teknologiateollisuuden toimialalla toimivia yrityksiä.

Osa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksistä toimii muilla
toimialaperiaatteen mukaisilla toimialoilla, joilla voidaan soveltaa omaa
työehtosopimusta. Osaan työntekijöistä voidaan vastaavasti soveltaa heidän
ammattinsa perusteella toista työehtosopimusta. Tällaiset työntekijät on
osaltaan otettu lautakunnan muiden työehtosopimusten vahvistamista
koskevissa ratkaisuissa huomioon kyseisten muiden työehtosopimusten
soveltamisalojen työntekijöinä.

Edellä todettu huomioon ottaen vahvistamislautakunta ottaa nyt käsiteltävän
työehtosopimuksen asianomaisen alan kokonaistyöntekijämäärässä huomioon
ainoastaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten
palveluksessa olevat noin 2 600 työntekijää. Osuutta järjestäytymättömien
yritysten palveluksessa olevista työntekijöistä ei oteta huomioon tämän
työehtosopimuksen asianomaisen alan kokonaistyöntekijämäärässä.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston perusteella teknologiateollisuuden
työntekijöiden työehtosopimuksen alan kokonaistyöntekijämääräksi voidaan
arvioida edellä mainittujen lisäysten ja vähennysten jälkeen noin 88 834
työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan
työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 88 834 ja
toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää 54 454, voidaan todeta, että
teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä
perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus on
soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 10.1.2022 lukien.
Tämä päätös on voimassa siihen asti, kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.