Malmikaivosten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 2/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 10.01.2022
Voimaantulopäivämäärä: 10.01.2022
Päättymispäivämäärä: 30.11.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 2/2022
Antamispäivä 9.5.2022
Asian nro 22-35

TYÖEHTOSOPIMUS Malmikaivosten työehtosopimus 2022-2023
Allekirjoitettu 10.1.2022
Voimaantulo 10.1.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Malmikaivosten työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa
koskevan määräyksen mukaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn
kuuluvien kaivosteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden
väliset työsuhteet.

Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, ettei työehtosopimuksen soveltamispiiriin
tehdä rinnakkaissopimuksia. Rinnakkaissopimuskielto ei estä tekemästä
yrityskohtaisia työehtosopimuksia työnantajayhdistykseen järjestäytymättömien
yritysten kanssa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuuden työnantajat on ilmoittanut, että sen kahdeksan
jäsenyrityksen palveluksessa on 1 329 tämän työehtosopimuksen
soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että 1 380 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Uusi työehtosopimus

Teollisuusliitto on katsonut, että kyseessä ei ole sisällöltään eikä
soveltamisalaltaan uusi sopimus, vaan ainoastaan neuvotteluosapuolen nimi
sopimuksessa on vaihtunut. Sopimus on sisällöltään sama kuin aiemmin
Teknologiateollisuus ry:n kanssa neuvoteltu työehtosopimus. Pelkkä
työnantajayhdistyksen vaihtuminen ei tarkoita, että kyseessä olisi
yleissitovuutta arvioitaessa täysin uusi työehtosopimus.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 6 § koskee
yleissitovuudesta annetun päätöksen voimassaoloa. Lainkohdan säätämiseen
johtaneen hallituksen esityksen (HE 157/2000, s. 134) mukaan päätös
työehtosopimuksen yleissitovaksi julistamisesta olisi voimassa siihen saakka,
kun lautakunta toteaa, ettei se enää ole edustava. Työehtosopimusosapuolten
muuttuessa työehtosopimusta ei kuitenkaan voitaisi pitää samana. Tällöin
muutetun työehtosopimuksen yleissitovuus tulisi esityksen mukaan
arvioitavaksi samalla tavoin kuin työehtosopimus, jonka yleissitovuudesta ei ole
aikaisemmin annettu päätöstä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry on tullut työehtosopimuksen
sopijaosapuoleksi Teknologiateollisuus ry:n asemesta, joten kyseessä on uusi
työehtosopimus. Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan tällöin
yleissitovuudesta annetaan päätös.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Vahvistamislautakunta hyödyntää alojen kokonaistyöntekijämääriä
arvioidessaan pääsääntöisesti Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa.
Tarvittaessa lautakunta käyttää arviossaan myös muita selvityksiä. Tällaisia
voivat olla esimerkiksi muut tilastotiedot, alakohtaiset rekisterit, selvitykset ja
raportit taikka toimialajärjestöiltä tai tutkimuslaitoksilta saadut tiedot.
Lautakunta on käsitellessään aikaisempaa samalle soveltamisalalle sovittua
Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välistä työehtosopimusta
todennut, että alan työntekijöitä tilastoituu myös muihin toimialaluokkiin kuin
luokkaan 07 Metallimalmien louhinta. Työ- ja elinkeinoministeriön
kaivosteollisuutta koskevan toimialaraportin 2021:4 mukaan vuonna 2020
Suomessa louhittiin metallimalmeja yhdeksästä kaivoksesta. Malmikaivosten
työehtosopimuksen normaalisitovuuspiiriin kuuluu kahdeksan yritystä, joten
normaalisitovuuspiirin työntekijämäärään 1 329 kuuluu suurin osa alan
työntekijöistä. Lautakunnan saamien selvitysten mukaan alan
kokonaistyöntekijämäärä on 100-200 työntekijää tätä suurempi. Myös
työssäkäyntitilastosta ilmenevä työntekijämäärä tukee tätä arviota.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä malmikaivoksia koskevan työehtosopimuksen
tarkoittaman alan koko työntekijämäärää noin 1 530 ja toisaalta
työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien
työntekijöiden määrää 1 329, voidaan todeta, että malmikaivoksia koskeva
työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
malmikaivoksia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 10.1.2022 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.