09.05.2022 6/2022

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tietoala ry
Allekirjoituspäivämäärä: 03.01.2022
Voimaantulopäivämäärä: 03.01.2022
Päättymispäivämäärä: 30.11.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2022
Antamispä 9.5.2022
Asian nro 22-22

TYÖEHTOSOPIMUS Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 2022-2023
Allekirjoitettu 3.1.2022
Voimaantulo 3.1.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuuden työnantajat ry
Työntekijäpuoli: Tietoala ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Tietotekniikan palvelualaa koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sen
soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan tietotekniikan palveluyritysten
työntekijöiden työehtoihin.

Tietotekniikan palveluyrityksellä tarkoitetaan työehtosopimuksessa yritystä,
jonka pääasiallinen toimiala on tietotekniikkapalveluiden kuten tietotekniikan
käsittelypalveluiden, henkilötyöpohjaisten palveluiden, ohjelmistotuotteiden ja
kokonaisjärjestelmätoimitusten tarjoaminen muille. Yritys voi harjoittaa myös
myyntiä, huoltoa ja asennusta.

Työehtosopimus ei koske yrityksen johtoa eikä sellaisessa asemassa olevia,
jotka edustavat työnantajaa tämän sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden
työehtoja määrättäessä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Työnantajaliitto on ilmoittanut, että sen 143 jäsenyrityksen palveluksessa on
19 941 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

YTN ry on ilmoittanut, että 6 500 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen
soveltamisalalla. Määrä on kasvava, koska yhdistys saa viikoittain ilmoituksia
yrityksiltä, että he ovat liittyneet työnantajayhdistyksen jäseneksi tai muuten
sitoutuvat noudattamaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta.

Tietoala ry on ilmoittanut, että 2 500 sen jäsentä työskentelee
työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Alan kokonaistyöntekijämäärän tilastolähde

Työnantajaliitto on katsonut, että alan kokonaistyöntekijämäärää tulisi arvioida
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpito -nimisen tilaston perusteella
lautakunnan aikaisemmin ratkaisutoiminnassaan käyttämän Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston sijasta. Työntekijäliitot ovat todenneet, että alan
työntekijämäärä tulisi arvioida kansantalouden tilinpito -tilastosta.

Asiassa on pyydetty Tilastokeskukselta selvitystä. Lautakunta on varannut
saamansa selvityksen johdosta molemmille sopijaosapuolille tilaisuuden
lausua.

Vahvistamislautakunta on arvioidessaan alan kokonaistyöntekijämääriä
vakiintuneesti hyödyntänyt pääasiallisena lähteenä Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilastoa koko lautakunnan toiminnan ajan. Työtuomioistuimen
ratkaisukäytännön mukaan työssäkäyntitilastosta on saatavissa edustavuuden
arvioinnin kannalta luotettavin tieto kysymyksessä olevan alan työntekijöiden
kokonaismäärästä (TT 2007:32).

Yleissitovuusarvioinnissa selvitetään työehtosopimuksen
soveltamisalamääräyksen vastaavuus toimialaluokitukseen (TOL 2008).
Työssäkäyntitilastossa toimialaluokitus on viiden numeron tarkkuudella, mikä
on välttämätöntä eri työehtosopimusten soveltamisalojen erottamiseksi
toisistaan. Lisäksi työssäkäyntitilastosta ilmenee palkansaajan
sosioekonominen asema (eli onko kysymys työntekijästä vai toimihenkilöstä).

Lautakunta on käyttänyt tarvittaessa muitakin selvityksiä alan
kokonaistyöntekijämäärää koskevassa arviossa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi muut tilastotiedot, alakohtaiset rekisterit, selvitykset ja raportit
taikka toimialajärjestöiltä tai tutkimuslaitoksilta saadut tiedot.

Saadun selvityksen mukaan kansantalouden tilinpito -tilasto rakentuu
palkkasumma- ja henkilötyövuositietoihin. Tilastokeskuksen selvityksen
mukaan tarkoissa toimiala-, ammatti- tai aluetiedoissa työssäkäyntitilasto on
toimivin lähde.

Saadun selvityksen mukaan kaikissa olemassa olevissa tilastoissa on omat
rajoitteensa. Vaikka työssäkäyntitilastosta ei aina ole saatavilla täsmällistä
tietoa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa, työssäkäyntitilasto soveltuu parhaiten
lautakunnan ratkaisutoiminnalle tarpeellisten tosiseikkojen selvittämiseen.
Asiassa saatu selvitys ei anna aihetta arvioida asiaa tämän työehtosopimuksen
soveltamisalan osalta toisella tavalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus koskee koko yrityksen henkilöstöä.
Työehtosopimusten näkökulmasta ei siis tunneta jaottelua ylempiin
toimihenkilöihin, toimihenkilöihin ja työntekijöihin.

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokassa 62 (ohjelmistot, konsultointi ja
siihen liittyvä toiminta) sekä luokissa 63110 (tietojenkäsittely, palvelintilan
vuokraus ja niihin liittyvät palvelut), 63120 (verkkoportaalit) ja osaksi luokassa
58210 (tietokonepelien kustantaminen).

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ja muun saadun selvityksen perusteella
tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen alan kokonaistyöntekijämääräksi
voidaan arvioida vähintään noin 60 876 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan yleissitovaksi
vahvistettavan työehtosopimuksen tulee olla asianomaisella alalla edustavana
pidettävä. Työsopimuslain esitöissä (HE 157/2000) on todettu olevan selvää,
että jos työehtosopimuksen työnantajaliiton jäsenyyden perusteella
määräytyvään normaalisitovuuspiiriin piiriin kuuluu noin puolet alan
työntekijöistä, työehtosopimusta olisi pidettävä ehdotuksessa tarkoitetulla
tavalla edustavana. Kuitenkin arvioinnissa olisi otettava huomioon
edustavuuden lisäksi muita kriteereitä kuten asianomaisen alan
työehtosopimustoiminnan vakiintuneisuus, alan yleinen järjestäytymisaste
puolin ja toisin sekä työehtosopimusten yleissitovuuden tavoite
järjestäytymättömien työnantajien työntekijöiden työnteon vähimmäisehtojen
laajana turvaajana.

Vahvistamislautakunnan ratkaisutoiminnassa ja työtuomioistuimen
vakiintuneessa käytännössä lainkohdan mukainen edustavuus on määräytynyt
sillä perusteella, kuinka monen alalla työskentelevän työntekijän työsuhteen
ehdot määräytyvät työehtosopimuslain 4 §:n mukaisesti kunkin
työehtosopimuksen normaalisitovuuden perusteella ja ratkaisuissa on verrattu
heidän osuuttaan alan työntekijöiden kokonaismäärään. Ratkaisuissa ei ole
vahvistettu yleissitovaksi työehtosopimuksia tietotekniikan palvelualan
työehtosopimuksen mukaisella edustavuudella edes edellä mainittujen
lisäkriteereiden perusteella.

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä tietotekniikan palvelualaa koskevan
työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 19 941 ja
toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin
kuuluvien työntekijöiden määrää 60 876, voidaan todeta, että tietotekniikan
palvelualaa koskeva työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun
7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n, YTN ry:n ja Tietoala ry:n välinen
tietotekniikan palvelualan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan
työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä
siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Yleissitovuutta vailla olevaksi vahvistava päätös tulee voimaan, kun se on
lainvoimainen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.