Metsäkonealan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2022
Päätöksen antopäivä: 09.05.2022
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Koneyrittäjät ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.03.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2022
Päättymispäivämäärä: 31.01.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2022
Antamispäivä 9.5.2022
Asian nro 22-53

TYÖEHTOSOPIMUS Metsäkonealan työehtosopimus 2022-2024
Allekirjoitettu 8.3.2022
Voimaantulo 1.2.2022

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Koneyrittäjät ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsäkonealan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan
määräyksen mukaan Koneyrittäjien ja sen jäsenyritysten ja näiden
työntekijöiden välisiin työsuhteisiin metsäkonealan töissä.

Työehtosopimuksessa metsäkonealan töiksi luetaan seuraavat työt:
1. puun korjuu, puun käsittely ja energiapuun talteenotto sekä sen
urakointikuljetukset muualla kuin teollisuuslaitosten yhteydessä; puutavaran ja
hakkeen purkaus, kuljetus, kuormaus sekä muu käsittely teollisuuslaitoksissa,
varastoilla, satamissa tai hake- ja puutavaraterminaaleissa; metsäojien kaivuu
ja kunnossapito; metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito; metsänviljely ja
maan muokkaus sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden
levitys; puun haketus ja murskaus; metsurityöt em. jäsenyrityksissä; kausi- tai
tilapäisluontoisesti suoritettavat muut työt;
2. 1-kohdan töissä käytettävän kaluston asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä
mainitun kaluston siirtokuljetukset;
3. työntekijöiden, jotka pääasiassa suorittavat edellä määriteltyä
metsäkonealan työtä tai muuta metsätyötä tai näitä palvelevaa suunnittelu- tai
avustavaa työtä, suorittamat työt.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti
ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Koneyrittäjät on ilmoittanut, että sillä on 1 405 sopimuksen piirissä olevaa
jäsenyritystä, joissa on 5 200 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 1 231 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Metsäkonealan kokonaistyöntekijämäärä ei ole tilastoista selvitettävissä mm.
metsätöiden kausittaisen vaihtelun takia. Koneyrittäjät ja Teollisuusliitto ovat
ilmoittaneet, että niiden käsityksen mukaan alalla on kaikkiaan n. 5 800
työntekijää. Sopijaosapuolten vastausten perusteella voidaan arvioida, että
alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 5 800.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsäkonealaa koskevan työehtosopimuksen
tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 5 800 ja toisaalta työehtosopimuksen
työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää
5 200, voidaan todeta, että metsäkonealaa koskeva työehtosopimus jo
yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että
metsäkonealaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.


TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana
työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2022 lukien.
Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman
lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin
oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Ulla Liukkunen, jäsen Jari Murto

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.