20.04.2020 3/2020

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Suomen Muusikkojen liitto ry:n välinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 3/2020
Päätöksen antopäivä: 20.04.2020
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.04.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: Työehtosopimus ei ole sellainen TSL:n 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu sopimus, joka voitaisiin vahvistaa yleissitovaksi tai sitä vailla olevaksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 3/2020
Antamispäivä 20.4.2020
Dnro 11955

TYÖEHTOSOPIMUS Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen työehtosopimus
Allekirjoitettu 27.4.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välisessä työehtosopimuksessa määrätään, että Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin sinfoniaorkestereiden muusikoihin sovelletaan Suomen Muusikkojen Liitto ry:n ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen välillä solmittuja Kunnallisia muusikkojen virka- ja työehtosopimuksia.

Työehtosopimus korvaa aiemman Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välisen muusikkoja koskeneen työehtosopimuksen.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n säännöt ja sopijaosapuolten lausumat sääntökysymyksestä

Avaintyönantajat AVAINTA ry on muuttanut sääntöjään vuonna 2016 siten, että niiden 2 §:n mukaan yhdistys on kuntaomisteisten osakeyhtiöiden ja kuntien määräysvallassa olevien yhteisöjen sekä niiden omistamien osakeyhtiöiden ja niiden omistamien muiden yhteisöjen työnantajajärjestö. Sääntöjen 4 §:ssä todetaan, että yhdistyksen jäseninä voivat olla myös kunnallisten palvelulaitosten kanssa samoilla aloilla toimivat yhteisöt tai säätiöt.

Lautakunnan yhdistykseltä saaman tiedon mukaan yhdistys soveltaa sääntöjään niin, että uusien jäsenten tulee olla kuntaomisteisia tai kuntien määräysvallassa olevia yhteisöjä. Jäseninä voivat kuitenkin olla myös muutkin kuin kuntaomisteiset, kunnille palveluja tuottavat yhteisöt, jos ne ovat liittyneet jäseniksi ennen sääntöjen muuttamista. Yhteisö, joka ei ole kuntaomisteinen, ei voi enää edellä mainitun sääntömuutoksen jälkeen tulla hyväksytyksi Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäseneksi.

Suomen Muusikkojen Liitto ry on katsonut, että AVAINTA:n sopimusaloilla työskentelevät henkilöt ovat yksityisen sektorin työntekijöitä, ja jos kunnalliset orkesterit siirtyisivät kuntaomisteisten yhteisöjen työnantajavastuun piiriin, sopimusalaa tulisi yleissitovuuden kannalta arvioida samoin kriteerein kuin muitakin yksityisalojen sopimuksia. Lisäksi kysymys siitä, voisiko muiden kuin kuntaomisteisten yhteisöjen palveluksessa olla merkittävä osa orkesteritoimintaa ylläpitävistä työnantajayhteisöistä ja työntekijöistä, on liiton kannan mukaan lähinnä teoreettinen eikä sen perusteella pitäisi tehdä periaatteellisia johtopäätöksiä. Orkesteritoiminnan kohdalla AVAINTA:n sääntö kuntaomisteisuudesta jäsenyyden ehtona ei muodosta estettä, koska kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaikki orkesteritoimintaa harjoittavat yhteisöt voivat liittyä jäseniksi. Yleisesti ottaen jollakin sopimusalalla työnantajaliiton jäseneksi pääsyä työnantajakentässä olennaisesti rajoittava ehto saattaa muodostaa esteen arvioida yleissitovuutta.

ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖS

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työsopimuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa (HE 157/2000, s. 72) todetaan, että työnantajalla olisi oltava niin halutessaan mahdollisuus liittyä työehtosopimuksen tehneeseen työnantajayhdistykseen ainakin tämän yhdistyksen sääntöjen mukaan. Avaintyönantajat AVAINTA ry soveltaa saadun selvityksen mukaan sääntöjään siten, että muut kuin kuntaomisteiset tai kuntien määräysvallassa olevat yhteisöt eivät voi enää liittyä sen jäseniksi. Vahvistamislautakunta katsoo, että Avaintyönantajat AVAINTA ry:n säännöt rajoittavat työehtosopimuksen soveltamisalaa siten, että tämä työehtosopimus ei ole työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu sopimus, joka voitaisiin vahvistaa yleissitovaksi tai sitä vailla olevaksi.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta päättää, että Avaintyönantajat AVAINTA ry:n Suomen Muusikkojen Liitto ry:n välinen työehtosopimus ei ole työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus, joka voitaisiin vahvistaa yleissitovaksi tai sitä vailla olevaksi.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Työehtosopimus ei ole sellainen TSL:n 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu sopimus, joka voitaisiin vahvistaa yleissitovaksi tai sitä vailla olevaksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.