Teknologiateollisuuden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 04.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 04.01.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11897

TYÖEHTOSOPIMUS Teknologiateollisuuden työehtosopimus
Allekirjoitettu 8.11.2017
Voimaantulo 8.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Teknologiayritykset voivat harjoittaa muun muassa metallien jalostusta, valmistavaa toimintaa tai toiminta voi olla niihin liittyvää tai pääasiallisesti palveluliiketoimintana harjoitettavaa koneiden, laitteiden, laitteistojen, järjestelmien tai vastaavien korjaus-, huolto- ja asennustoimintaa. Työehtosopimuksen soveltaminen ei riipu työntekijän ammatista, vaan se kattaa muun muassa mekaaniset ja sähköalan työt.

Mikäli joku teknologiateollisuutta harjoittava työnantaja harjoittaa muutakin teollisuutta, mutta kuuluu vain teknologiateollisuutta harjoittavien toimipaikkojen tai osastojen osalta Teknologiateollisuus ry:hyn, sopimusta sovelletaan vain näiden toimipaikkojen tai osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta:

• Teknologiateollisuus ry:n jäsenyhdistyksen Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry:n rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin eikä

• allekirjoittajaliittojen välisen malmikaivosten työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijä-osapuolena oli Teollisuusliiton sijasta Metallityöväen Liitto ry. Lisäksi sopimuksen soveltamisalamääräys on muuttunut siten, että se kattaa muun muassa sähköalan työt, joita koski aikaisemmin Teknologiateollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus. Ko. sopimusta ei ole enää uudistettu.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla 1 100 jäsenyritystä, joissa on 66 000 sopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että 78 000 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan toimialaluokituksen TOL 2008 mukaisissa pääluokissa 24 - 33 tiettyihin alaluokkiin kuuluvia työntekijöitä koskevin poikkeuksin, joihin ei sovelleta teknologiateollisuuden työehtosopimusta, vaan he kuuluvat sen sijaan jonkin toisen työehtosopimuksen soveltamisalalle.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismääräksi on arvioitu noin 83 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä teknologiateollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 83 000 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 66 000, voidaan todeta, että teknologiateollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että teknologiateollisuutta koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 8.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti, kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 163495

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.