Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 23/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 23/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 11961

TYÖEHTOSOPIMUS Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 13.11.2017
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa olevat graafisella alalla työskentelevät työntekijät ja huoltomiehet. Sopimusta sovelletaan työhön osaaottaviin ja työryhmän vastaaviin esimiehiin, jotka muutoin kuin tilapäisesti ottavat osaa tämän sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaan työhön. Sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät jakajat. Sopimus ei koske myöskään toimituksellisissa tai konttoritehtävissä olevaa henkilöstöä. Elektronisten sivunvalmistusjärjestelmien tuotannolliset tehtävät kuuluvat tämän työehtosopimuksen soveltamispiiriin. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä, palkkamääräyksiä lukuun ottamatta, sovelletaan myös graafisen alan yritysten ylläpitämien henkilöstöruokaloiden työntekijöihin. Työaikamääräysten osalta viitataan lukuun 3b. Tätä työehtosopimusta sovelletaan alan yrityksissä myös muihin tuotannollisiin tehtäviin, joita ei tässä pykälässä ole todettu kuuluvaksi alan muiden sopimusten piiriin. Tämän työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluu lehtiyrityksissä tapahtuva ilmoitusten suorasyöttö. Paikallisesti voidaan sopia siitä, että tämän työehtosopimuksen sijasta sovelletaan Grafinetin työehtosopimusta, joko kokonaan tai osittain. Tällainen sopimus on toimitettava liitoille tiedoksi.

Työehtosopimus korvaa aiemman Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välisen kirjatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Medialiiton ilmoituksen mukaan sen n. 106 sopimuksen piirissä olevan jäsenyrityksen palveluksessa on n. 3 068 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 3 682 jäsentä sopimusalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan kirjojen ja lehtien kustantamisessa ja muussa kustannustoiminnassa sekä painamisessa ja siihen liittyvissä palveluissa työskentelee yhteensä 19 326 työntekijää. Media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrä ei selviä tilastosta ilmenevästä koko graafisen alan työntekijämäärästä. Lisäksi yllämainittuun työntekijämäärään sisältyy graafisen alan työehtosopimusten soveltamisalalle kuulumattomia jakajia n. 1 264 sekä kopio- ja tulostusalan työntekijöitä n. 130, ja osa graafisen alan työntekijöistä on tilastoitu muualle. Kokonaistyöntekijämäärässä pitää ottaa huomioon noin 385 sellaista työntekijää, jotka työnantajiensa päätoimialojen mukaisesti tilastoituvat muille toimialoille, mutta joihin sovelletaan jotakin graafisen alan työehtosopimusta. Siten graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee yhteensä n. 18 317 työntekijää.

Voidaan arvioida, että graafisen alan työehtosopimuksissa tarkoitetuilla aloilla on työntekijöitä suunnilleen samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä. Tällä perusteella arvioidaan Medialiiton ja Teollisuusliiton välisessä media- ja painoalan työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 4 048.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä media- ja painoalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 4 048) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 3 068), voidaan todeta, että media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.