Malmikaivosten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 33/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 16.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 16.01.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 33/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 12022

TYÖEHTOSOPIMUS Malmikaivosten työehtosopimus
Allekirjoitettu 8.11.2017
Voimaantulo 8.11.2017

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Malmikaivosten työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Teknologiateollisuus ry:hyn kuuluvien kaivosteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden väliset työsuhteet.

Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, ettei työehtosopimuksen soveltamispiiriin tehdä rinnakkaissopimuksia.

Päätös korvaa aiempaa samannimistä sopimusta koskevan päätöksen, jossa työntekijäpuolena oli Metallityöväen liitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus ry on ilmoittanut, että sillä on työehtosopimuksen soveltamisalalla jäsenyrityksiä 17 ja niissä työskentelee 1 558 työntekijää.

Teollisuusliitto ry on ilmoittanut, että sillä on noin 1 000 työssä olevaa jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Malmikaivosten työehtosopimusta sovelletaan työntekijäasemassa oleviin henkilöihin kaivosteollisuutta harjoittavissa teknologiateollisuuden yrityksissä. Sopimusta sovelletaan ainoastaan metallimalmikaivoksissa.

Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilastosta (TOL 2008, 07 metallimalmien louhinta) ei saada selville työehtosopimuksen työskentelevien kokonaismäärää, koska alan yrityksiä on tilastoitu muillekin toimialoille.

Geologian tutkimuskeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2017 toiminnassa yhdeksän metallimalmikaivosta. Sama tieto ilmenee myös työ- ja elinkeinoministeriön raportista 3/2017 ”Kaivosalan tilanne ja näkymät, 31.10.2017”.

Toiminnassa olevista malmikaivosyhtiöistä kaikki ovat työnantajaliitto Teknologiateollisuuden jäseniä. Suomessa on lisäksi parhaillaan käynnissä monia malminetsintä- ja kaivoshankkeita. Näiden projektien malmikaivosyhtiöt eivät kaikki kuulu työnantajaliittoon. Ennen varsinaista kaivostoimintaa kuluu malminetsintään ja kaivossuunnitteluun lupaprosesseineen kuitenkin hyvin pitkä aika. Hankesuunnittelu- tai käynnistymisvaiheessa taikka pysähdyksissä olevien kaivosten yrityksissä työskentelee saatujen selvitysten mukaan vain muutamia malmikaivosten työehtosopimuksen tarkoittamia henkilöitä.

Teknologiateollisuuden antaman arvion mukaan alan kokonaistyöntekijämäärästä ei ole kovin paljon suurempi kuin ilmoitettu normaalisitovuuspiirin 1 558 työntekijää. Asiasta Teknologiateollisuudesta, Teollisuusliitosta, Kaivosteollisuus ry:stä ja Lapin ELY-keskuksesta saatujen selvitysten perusteella voidaan arvioida, että alan kokonaistyöntekijämäärä on tällä hetkellä edellä mainittu 1 558 lisättynä enintään noin 200:lla työntekijällä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä malmikaivoksia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää 1 800 ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää 1 558, voidaan todeta, että malmikaivoksia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että malmikaivoksia koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 8.11.2017 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.