Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 24/2018
Päätöksen antopäivä: 11.10.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 24/2018
Antamispäivä 11.10.2018
Dnro 11960

TYÖEHTOSOPIMUS Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 13.11.2017
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välistä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta sovelletaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Medialiiton graafisen alan jäsenyritysten palveluksessa työskenteleviin kaupallisissa, hallinnollisissa ja toimistotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin, lukuun ottamatta teknisiä, tuotannollisia tai toimituksellisia tehtäviä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat lehtiyrityksissä sellaiset toimihenkilötehtävät, joissa ilmoituksen vastaanottoon liittyy suorasyöttöä. Sopimus ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavia henkilöitä. Ylärajanvetoa ja soveltamisalaa määriteltäessä otetaan huomioon viestintäalan erilaiset yritysorganisaatiot ja toimet. Osa-aikatyötä tekeviin toimihenkilöihin ja henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiassa provisiopalkalla, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. Koeajaksi otettu toimihenkilö tulee työehtosopimuksen alaiseksi työsuhteen alkaessa kuitenkin siten, ettei häneen tänä aikana sovelleta irtisanomisaikaa koskevia määräyksiä. Vuokratyövoiman käytössä noudatetaan työsopimuslain määräyksiä.

Työehtosopimus korvaa aiemman Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen työehtosopimuksen.

Samaa alaa koskeva työehtosopimus

Saman alan toimihenkilöihin sovelletaan myös Medialiiton ja Ammattiliitto Pro ry:n välistä työehtosopimusta, joka on vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Medialiiton ilmoituksen mukaan sillä on n. 154 jäsenyritystä, joissa on Medialiiton ja Teollisuusliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen työehtosopimuksen sekä Medialiiton ja Ammattiliitto Pro:n välisen työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä n. 4 450. Medialiitolla ei ole tietoja jäsenyritystensä toimihenkilöiden järjestäytymisestä edellä mainittuihin työntekijäjärjestöihin.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on 1 256 jäsentä työehtosopimuksen soveltamisalalla. Ammattiliitto Pro:lla on oman vastaavan työehtosopimuksensa soveltamisalalla 868 jäsentä.

Jos muun selvityksen puuttuessa arvioidaan, että järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevat toimihenkilöt jakautuvat kahden työehtosopimuksen kesken samassa suhteessa kuin toimihenkilöt ovat järjestäytyneet työehtosopimuksen solmineisiin työntekijäjärjestöihin, saadaan Medialiiton ja Teollisuusliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden määräksi n. 2 630 ja vastaavasti Medialiiton ja Ammattiliitto Pro:n välisen työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden määräksi n. 1 820.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisessä toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärää arvioitaessa on otettava huomioon muut graafisen alan työehtosopimukset, joiden piirissä olevista työntekijöistä osa tilastoituu graafiselle alalle.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan kirjojen ja lehtien kustantamisessa ja muussa kustannustoiminnassa sekä painamisessa ja siihen liittyvissä palveluissa työskentelee yhteensä 19 326 työntekijää. Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrä ei selviä tilastosta ilmenevästä koko graafisen alan työntekijämäärästä. Lisäksi yllämainittuun työntekijämäärään sisältyy graafisen alan työehtosopimusten soveltamisalalle kuulumattomia jakajia n. 1 264 sekä kopio- ja tulostusalan työntekijöitä n. 130, ja osa graafisen alan työntekijöistä on tilastoitu muualle. Kokonaistyöntekijämäärässä pitää ottaa huomioon noin 385 sellaista työntekijää, jotka työnantajiensa päätoimialojen mukaisesti tilastoituvat muille toimialoille, mutta joihin sovelletaan jotakin graafisen alan työehtosopimusta. Siten graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee karkeasti arvioiden yhteensä n. 18 317 työntekijää.

Jos arvioidaan, että graafisen alan työehtosopimuksissa tarkoitetuilla aloilla on työntekijöitä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä, saadaan Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n sekä Medialiiton ja Ammattiliitto Pro:n välisessä työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämääräksi n. 5 861.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 5 861) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 2 630), voidaan todeta, että Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.