Metsäkonealan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2018
Päätöksen antopäivä: 15.05.2018
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäosapuoli: Teollisuusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 17.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.01.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2018
Antamispäivä 15.5.2018
Dnro 11926

TYÖEHTOSOPIMUS Metsäkonealan työehtosopimus
Allekirjoitettu 27.2.2018
Voimaantulo 1.2.2018

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työntekijäpuoli:Teollisuusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metsäkonealan työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyritysten ja näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin metsäkonealan töissä.

Työehtosopimuksessa metsäkonealan töiksi luetaan seuraavat työt:

1. puun korjuu, puuenergian talteenotto ja puun käsittely muualla kuin teollisuuslaitosten yhteydessä; puutavaran ja hakkeen purkaus, kuljetus, kuormaus sekä muu käsittely teollisuuslaitoksissa, varastoilla, satamissa tai hake- ja puutavaraterminaaleissa; metsäojien kaivuu ja kunnossapito; metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito; metsänviljely ja maan muokkaus sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden sekä lannoitteiden levitys; puun haketus ja murskaus; metsurityöt em. jäsenyrityksissä; kausi- tai tilapäisluontoisesti suoritettavat muut työt;

2. 1-kohdan töissä käytettävän kaluston asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä mainitun kaluston siirtokuljetukset;

3. työntekijöiden, jotka pääasiassa suorittavat edellä määriteltyä metsäkonealan työtä tai muuta metsätyötä tai näitä palvelevaa suunnittelu- tai avustavaa työtä, suorittamat työt.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäsopijapuolena oli Puuliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Koneyrittäjien liitto on ilmoittanut, että sen 1 395 jäsenyrityksen palveluksessa on 5 000 työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevää työntekijää.

Teollisuusliitto on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla 1 297 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Metsäkonealan kokonaistyöntekijämäärä ei ole tilastoista selvitettävissä mm. metsätöiden kausittaisen vaihtelun takia. Koneyrittäjien liitto ja Teollisuusliitto ovat ilmoittaneet, että heidän käsityksensä mukaan alalla on kaikkiaan n. 5 000 – 5 500 työntekijää. Sopijaosapuolten vastausten perusteella voidaan arvioida, että alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 5 250.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä metsäkonealan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 5 250) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (5 000), voidaan todeta, että metsäkonealan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metsäkonealaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.2.2018 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.