Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 12/2017
Päätöksen antopäivä: 24.05.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 26.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 12/2017
Antamispäivä 24.5.2017
Dnro 11705

TYÖEHTOSOPIMUS Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 10.8.2016
Voimaantulo 1.12.2016

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttialan jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä olevat henkilöt.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa osapuolina ovat olleet Teknologiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry.

Sopimuksessa todetaan sen soveltamisalan määrittelemiseksi tarkemmin seuraavaa:

”Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttitoimialan jäsenyritysten palveluksessa olevat, toimihenkilötehtävissä toimivat henkilöt. Toimihenkilötehtävät edellyttävät yleensä perusasteen, keskiasteen tai alimman korkea-asteen tasoista tiedollista ja taidollista valmiutta. Ammattitaito voidaan hankkia myös käytännön kokemuksen kautta. Sopimuksen soveltamisalalla ei kuitenkaan ole koulutuksellista ylärajaa. Tämä merkitsee sitä että esim. ammattikorkeakoulu- tms. koulutuksen saanut henkilö voi kuulua sopimuksen soveltamispiiriin, mikäli toimi sisältönsä puolesta kuuluu tämän sopimuksen soveltamisalaan.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat mm. suunnitteluun, muuhun tekniikkaan, talouteen ja hallintoon liittyvät sekä työnjohdolliset toimihenkilötehtävät. Toimihenkilön kuuluminen tiettyyn henkilöstöryhmään määräytyy hänen pääasiallisten tehtäviensä mukaisesti.

Sopimus ei koske ylempien toimihenkilöiden tehtäviä. Ylemmän toimihenkilön toimi määräytyy ylempiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamismääräysten mukaisesti. Tätä sopimusta ei sovelleta myöskään työntekijätehtävissä oleviin henkilöihin.”

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sen 174 jäsenyrityksen palveluksessa on 4 100 työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa ylempää toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla 2 954 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan TOL 2008 -luokituksen mukaisilla yhdyskuntasuunnittelun, maa- ja vesirakentamisen teknisen palvelun, rakenneteknisen palvelun, LVI-teknisen suunnittelun, sähköteknisen suunnittelun, muun rakennusteknisen palvelun sekä kone- ja prosessisuunnittelun toimialoilla. Tilastokeskuksen vuoden 2014 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla työskenteli yhteensä 22 539 toimihenkilöä.

Teknologiateollisuuden ilmoituksen mukaan liiton jäsenyrityksien toimihenkilöistä on noin 29 prosenttia sopimuksen tarkoittamia toimihenkilöitä. Teknologiateollisuus on lisäksi arvioinut, että koko alalla toimihenkilöiden suhteellinen osuus on jonkin verran suurempi kuin jäsenyrityksissä.

Kun otetaan lähtökohdaksi se, että toimihenkilöiden osuus alan kaikista työntekijöistä on hieman suurempi kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, toimihenkilöiden määräksi voidaan arvioida 6 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 6 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (4 100), voidaan todeta, että suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2016 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.


MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Marianne Kivistö

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Marianne Kivistö, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.