Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 13/2017
Päätöksen antopäivä: 24.05.2017
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 25.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 13/2017
Antamispäivä 24.5.2017
Dnro 11704

TYÖEHTOSOPIMUS Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 22.6.2016
Voimaantulo 1.11.2016

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttitoimialan jäsenyritysten palveluksessa olevat ylemmät toimihenkilöt.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa osapuolina ovat olleet Teknologiateollisuus ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Sopimuksessa todetaan sen soveltamisen määrittelemiseksi tarkemmin seuraavaa:

”Ylemmän toimihenkilön tehtävissä edellytetään korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulutasoista tiedollista ja taidollista valmiutta. Koulutuksen mukanaan tuoma muodollinen pätevyys tai sen puuttuminen ei kuitenkaan sinänsä ratkaise, kuuluuko henkilö ylempien toimihenkilöiden piiriin tai ei.

Kuvaavaa ylemmän toimihenkilön tehtävälle on suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Käytännössä yrityksen ylemmän toimihenkilön tehtävä on suunnittelu-, konsultointi- tai asiantuntijatehtävä taikka esimiestehtävä. Ylemmän toimihenkilön toimi on suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan sisältämiä toimia vaativampi.

Toimihenkilön kuuluminen tiettyyn henkilöryhmään määräytyy hänen pääasiallisten tehtäviensä mukaisesti.

Sopimus ei koske yrityksen tai toimipaikan johtoon kuuluvia ja johtamiseen osallistuvia henkilöitä, ei myöskään näihin verrattavia johtoa avustavia asiantuntijoita eikä henkilöitä, jotka edustavat työsuhteeseen liittyvissä asioissa yritystä suhteessa ylempiin toimihenkilöihin ja joilla on oikeus tai valtuutus päättää ylempien toimihenkilöiden työehdoista.”

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Teknologiateollisuus on ilmoittanut, että sen 174 jäsenyrityksen palveluksessa on 11 000 työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa ylempää toimihenkilöä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että sillä on sopimuksen soveltamisalalla noin 10 000 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan TOL 2008 -luokituksen mukaisilla yhdyskuntasuunnittelun, maa- ja vesirakentamisen teknisen palvelun, rakenneteknisen palvelun, LVI-teknisen suunnittelun, sähköteknisen suunnittelun, muun rakennusteknisen palvelun sekä kone- ja prosessisuunnittelun toimialoilla. Tilastokeskuksen vuoden 2014 työssäkäyntitilaston mukaan näillä toimialoilla työskenteli yhteensä 22 539 toimihenkilöä.

Teknologiateollisuuden ilmoituksen mukaan liiton jäsenyrityksien toimihenkilöistä on noin 71 prosenttia sopimuksen tarkoittamia ylempiä toimihenkilöitä. Kun lähtökohtana pidetään sitä, että ylempien toimihenkilöiden osuus alan kaikista toimihenkilöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, voidaan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden kokonaismääräksi arvioida noin 16 000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (16 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (11 000), voidaan todeta, että suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2016 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Marianne Kivistö

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, jäsen Harri Hietala, jäsen Ulla Liukkunen

Esittelijä: Marianne Kivistö, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.