Medialiiton ja Ammattiliitto Pron välinen viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2015
Päätöksen antopäivä: 07.09.2015
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2015
Antamispäivä 7.9.2015
Dnro 11655

TYÖEHTOSOPIMUS: Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu: 23.10.2013
Voimaantulo: 1.11.2014

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry


TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala
Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimusta sovelletaan Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin teknisiin toimihenkilöihin, joita soveltamismääräyksen mukaan ovat toimihenkilöt, jotka faktorikoulun kurssin hyväksytysti suorittaneina vakinaisesti toimivat tehtävissä, joiden hoitaminen vaatii mainittua pätevyyttä; toimihenkilöt, jotka teknillisessä oppilaitoksessa ovat suorittaneet ammatillisen perus­koulutuksen opisto­asteen; toimihenkilöt, jotka ovat suorittaneet edellä mainittua teknillistä koulutusta täydellisimmän tutkinnon, kuten teknillisessä oppilaitoksessa ammatillisen korkea-asteen koulutuksen suorittaneet henkilöt, ja toimi­henkilöt, jotka vakinaisesti toimivat työn­antajan edustajana työntekijöihin nähden ja jotka työnantajalle kuuluvaa oikeutta ja valtaa käyttäen jakavat, johtavat, valvovat sekä tarkkailevat työtä ja jotka eivät ota osaa tai vain tilapäisesti ottavat osaa alaistensa työhön.


Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä
Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Viestinnän Keskusliitto on ilmoittanut, että sen 73 jäsenyrityksellä on työehtosopimuksen piirissä 496 työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on 900 jäsentä sopimusalalla.


Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä
Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisessä viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärää arvioitaessa on otettava huomioon ne muut graafisen alan työehtosopimukset, joiden piirissä olevista työntekijöistä osa tilastoituu graafiselle alalle.

Tilastokeskuksen vuoden 2012 työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla 581 kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta sekä 181 painaminen ja siihen liittyvät palvelut työskentelee yhteensä 23 336 työntekijää. Tähän sisältyy graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloille kuulumattomia jakajia sekä kopio- ja tulostusalan työntekijöitä.

Toimialoille 581 ja 181 tilastoituneiden jakajien määrä ei ole tiedossa. Pelkästään jakajia koskevan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä heitä on jo 491. Jos oletetaan, että heitä on normaalisitovuuspiirin ulkopuolella samassa suhteessa, graafiselle alalle tilastoituu kaikkiaan n. 1 110 jakajaa. Graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla on siten korkeintaan 22 226 työntekijää.

Vahvistamislautakunnalla olevien tietojen mukaan noin 460 kopio- ja tulostusalaa koskevan työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää tilastoituu graafiselle alalle. Siten graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee korkeintaan noin 21 766 työntekijää.

Joitakin graafisen alan työntekijöitä on tilastoitunut myös muille toimialoille kuin 581 ja 181, kuten toimialalle 17212 aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus, mutta heidän määränsä ei ole tiedossa. Viestinnän Keskusliitolta saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että heitä on graafisen alan työehtosopimusten normaalisitovuuspiirissä ainakin noin 300. Normaalisitovuuspiirin ulkopuolella olevat arviossa huomioiden muille aloille tilastoituja graafisen alan työntekijöitä on n. 375.

Karkeasti arvioiden graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee yhteensä noin 22 150 työntekijää. Jos oletetaan, että graafisen alan työehtosopimuksissa tarkoitetuilla aloilla on työntekijöitä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuus-piireissä, saadaan Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisessä työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 550.JOHTOPÄÄTÖS
Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 550) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (496), voidaan todeta, että Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.RATKAISU
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA
Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2014 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.Puheenjohtaja Martti Kairinen
Esittelijä Tanja Ylitöyrä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Martti Kairinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Tapani Vasama

Esittelijä: Tanja Ylitöyrä, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.