Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 42/2012
Päätöksen antopäivä: 18.10.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.04.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2019
Päättymispäivämäärä: 30.04.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 42/2012
Antamispäivä 18.10.2012
Dnro 11329

TYÖEHTOSOPIMUS Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu 20.12.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä sovelletaan sen soveltamisalamääräyksen mukaan Satamaoperaattorit ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry:n jäsenten työ- ja palkkasuhteisiin. Sopimusosapuolet ovat velvolliset huolehtimaan siitä, että sopimukseen sidotut työnantajat ja työnjohtajat noudattavat sopimuksen määräyksiä. Työnjohtajalla tarkoitetaan henkilöä, joka työsopimussuhteensa perusteella vakinaisesti toimii työnantajan edustajana työntekijöihin nähden ja joka työnantajan tai hänen valtuuttamansa määräyksestä jakaa, johtaa, valvoo tai tarkkailee työtä ottamatta siihen itse osaa.

Työehtosopimus korvaa aiemman ajalla 11.5.2010 - 31.3.2012 voimassa olleen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Satamaoperaattorien ilmoituksen mukaan sillä on 40 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on työehtosopimuksen piirissä yhteensä 300 työntekijää.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 363 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Ahtausalalle on tehty kolme valtakunnallista työehtosopimusta, joissa kaikissa on työnantajasopijana Satamaoperaattorit. Näitä ovat Satamaoperaattorien ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen työehtosopimus, ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus ja ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus. Ahtausalan työntekijät on tilastoitu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston toimialalle lastinkäsittely, jossa työskentelee vuoden 2009 tilaston mukaan noin 4760 henkilöä.

Lastinkäsittelyn toimialalle on tilastoitu myös ahtausalan työehtosopimusten soveltamisaloille kuulumattomia henkilöitä. Satamaoperaattoreilta saadun tiedon mukaan alalla on noin 45 ylempää toimihenkilöä, joihin ei sovelleta mitään ahtausalan työehtosopimusta. Lisäksi lastinkäsittelyn toimialalle on tilastoitu maa- ja ilmaliikenteen rahti- ja matkustajaterminaaleissa työskentelevät henkilöt, joita on Ilmailualan Unioni IAU:lta ja Oy Matkahuolto Ab:lta saatujen arvioiden perusteella yhteensä noin 1350. Ahtausalan työehtosopimusten soveltamisaloilla voidaan katsoa työskentelevän yhteensä noin 3370 työntekijää.

Satamaoperaattorit on ilmoittanut, että sen jäsenyrityksissä työskentelevistä 2850 työntekijästä yhteensä 300 on ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittamia työntekijöitä. Kun voidaan olettaa, että ahtausalan teknisten toimihenkilöiden osuus alan kaikista työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa, voidaan ahtausalan teknisten toimihenkilöiden kokonaismääräksi arvioida noin 370.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan koko työntekijämäärää (noin 370) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (300), voidaan todeta, että ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anna Tiainen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anna Tiainen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.