22.03.2012 9/2012

Medialiiton ja Ammattiliitto Pron välinen toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 9/2012
Päätöksen antopäivä: 22.03.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Medialiitto ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 9/2012
Antamispäivä 22.3.2012
Dnro 11192

TYÖEHTOSOPIMUS Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen työehtosopimus

Allekirjoitettu 19.5.2011
Voimaantulo 19.5.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimusta sovelletaan Viestinnän Keskusliiton graafisen alan yritysjäsenten palveluksessa työskenteleviin kaupallisissa, hallinnollisissa ja toimistotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin, lukuun ottamatta teknisiä tuotannollisia tai toimituksellisia tehtäviä.

Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat lehtiyrityksissä sellaiset toimihenkilötehtävät, joissa ilmoituksen vastaanottoon liittyy suorasyöttöä.

Sopimus ei kuitenkaan koske: henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilökunnan palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa sekä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä.

Ylärajavetoa ja soveltamisalaa määriteltäessä otetaan huomioon viestintäalan erilaiset yritysorganisaatiot ja toimet.

Osa-aikatyötä tekeviin toimihenkilöihin ja henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiopalkalla, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Sopimus korvaa Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n välisen työehtosopimuksen, jonka vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovuutta vailla olevaksi.

Samaa alaa koskeva työehtosopimus

Saman alan toimihenkilöihin sovelletaan myös Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välistä työehtosopimusta, joka on vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Viestinnän Keskusliiton ilmoituksen mukaan sen 304 jäsenyrityksen palveluksessa on Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisen työehtosopimuksen sekä Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisen työehtosopimuksen soveltamispiireissä olevia toimihenkilöitä yhteensä 5653. Viestinnän Keskusliitolla ei ole tietoja jäsenyritystensä toimihenkilöiden järjestäytymisestä edellä mainittuihin työntekijäjärjestöihin.

Jos muun selvityksen puuttuessa oletetaan, että järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevat toimihenkilöt jakautuvat kahden työehtosopimuksen kesken samassa suhteessa kuin toimihenkilöt ovat järjestäytyneet työehtosopimuksen solmineisiin työntekijäjärjestöihin, saadaan Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisen työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden määräksi 2877 ja vastaavasti Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevien toimihenkilöiden määräksi 2776.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että 2014 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisessä työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärää arvioitaessa on otettava huomioon muut graafisen alan työehtosopimukset, erityisesti samaa alaa koskeva Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus, sekä ne työehtosopimukset, joiden piirissä olevista työntekijöistä osa tilastoituu graafiselle alalle.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla 581 kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta sekä 181 painaminen ja siihen liittyvät palvelut työskentelee yhteensä 26 482 työntekijää. Tähän sisältyy graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloille kuulumattomia jakajia sekä kopio- ja tulostusalan työntekijöitä.

Toimialoille 581 ja 181 tilastoituneiden jakajien määrä ei ole tiedossa. Pelkästään jakajia koskevan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä heitä on jo 230. Graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla on siten korkeintaan 26252 työntekijää.

Vahvistamislautakunnalla olevien tietojen mukaan ainakin noin 150 kopio- ja tulostusalaa koskevan työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää tilastoituu graafiselle alalle. Siten graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee korkeintaan noin 26100 työntekijää.

Joitakin graafisen alan työntekijöitä on tilastoitunut myös muille toimialoille kuin 581 ja 181, kuten toimialalle 17212 aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus, mutta heidän määränsä ei ole tiedossa. Viestinnän Keskusliitolta saatujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että heitä on ainakin noin 700.

Karkeasti arvioiden graafisen alan työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee yhteensä noin 27000 työntekijää. Jos oletetaan, että graafisen alan työehtosopimuksissa tarkoitetuilla aloilla on työntekijöitä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuus-piireissä, saadaan Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisessä työehtosopimuksessa sekä Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton / Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välisessä työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonais-työntekijämääräksi noin 7260.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välisen työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 7260) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (2877), voidaan todeta, että Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välistä työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Viestinnän Keskusliiton ja Ammattiliitto Pron välinen työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Varapuheenjohtaja Antti Posio

Esittelijä Anne Vänskä

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Posio, jäsen Pirkko Mäkinen, jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Viestinnän Keskusliitto on muuttanut nimensä 1.1.2017 Medialiitoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.