Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2012
Päätöksen antopäivä: 22.03.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 11.03.2020
Päättymispäivämäärä: 31.10.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2012
Antamispäivä 22.3.2012
Dnro 11146

TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 31.12.2010
Voimaantulo 18.11.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimusta sovelletaan viestinvälitys- ja logistiikka-alalla toimivien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten ylempiin toimihenkilöihin.

Ylemmän toimihenkilön tehtävässä edellytetään korkeakoulu- tai ammatillisen korkea-asteen koulutuksen tasoista tiedollista ja taidollista valmiutta. Koulutuksen mukanaan tuoma muodollinen pätevyys tai sen puuttuminen ei kuitenkaan sinänsä ratkaise, kuuluuko henkilö ylempien toimihenkilöiden piiriin tai ei. Kuvaavaa ylemmän toimihenkilön tehtävälle on suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu. Käytännössä yrityksen ylemmän toimihenkilön tehtävä on yritysjohtoa avustava, keskijohtoon kuuluva esimiestehtävä tai erikoistietoja ja -taitoja edellyttävä asiantuntijatehtävä. Ylempien toimihenkilöiden tehtävät poikkeavat luonteeltaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien palveluksessa olevien toimihenkilöiden tehtävistä ja ovat yleensä niitä vaativampia.

Tätä sopimusta ei sovelleta henkilöstöön, joka kuuluu yrityksen johtoon tai joka tehtäviensä tai muutoin asemansa perusteella on katsottava olevan yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamistehtävissä tai siihen rinnastettavissa itsenäisissä tehtävissä.

Sopimus korvaa Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen, jonka vahvistamis-lautakunta on vahvistanut yleissitovaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sen viiden jäsenyrityksen palveluksessa on 515 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ilmoittanut, että noin 260 sen jäsenjärjestöjen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, koska alan työntekijöitä on tilastoitunut usealle eri toimialalle.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä on 515 ylempää toimihenkilöä ja viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä on n. 20 100 työntekijää ja alempaa toimihenkilöä. Mainitut työntekijät työskentelevät lähinnä Itella-konsernin yrityksissä, jotka ovat viestinvälitys- ja logistiikka-alan suurimpia toimijoita.

Lautakunnan arvion mukaan viestinvälitysalalla työskentelee yhteensä vajaa 30000 työntekijää ja alempaa toimihenkilöä. Jos oletetaan, että koko viestinvälitysalalla on ylempiä toimihenkilöitä samassa suhteessa kuin heitä on alan suuryrityksissä, alan ylempien toimihenkilöiden määräksi saadaan noin 770. Koska kaikissa alan yrityksissä ylempien toimihenkilöiden suhteellinen osuus ei todennäköisesti ole yhtä suuri kuin alan suuryrityksissä, alan ylempiä toimihenkilöitä voidaan arvioida olevan korkeintaan noin 770.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (korkeintaan noin 770) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (515), voidaan todeta, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 18.11.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Varapuheenjohtaja Antti Posio

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Posio
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.