Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2012
Päätöksen antopäivä: 22.03.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
Allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 26.11.2019
Päättymispäivämäärä: 31.10.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6/2012
Antamispäivä 22.3.2012
Dnro 11189

TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
Allekirjoitettu 26.4.2011
Voimaantulo 8.11.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimusta sovelletaan viestinvälitys- ja logistiikka-alalla toimivien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten niihin työntekijöihin ja toimihenkilöihin, jotka työskentelevät tämän työehtosopimuksen palkkaliitteissä mainituissa tehtävissä.

- asiakastoimipaikkatyö (palkkaliite N)
- toimihenkilötehtävät (palkkaliite C)
- yritysmyynti (palkkaliite Y)
- sanomalehdenjakelu (palkkaliite D)
- viestinvälitys- ja kuljetustyö (palkkaliite P), ja
- varastotyö (palkkaliite M).

Tässä työehtosopimuksessa työntekijällä tarkoitetaan myös toimihenkilöä, ellei toisin sanota.

Sopimus korvaa Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen, jonka vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi.

Soveltamisalalla olevia muita työehtosopimuksia

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on soveltamisalaltaan osittain päällekkäinen Viestinnän Keskusliitto ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n välisen jakajia koskevan työehtosopimuksen sekä Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n ja Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n välisen osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevan työehtosopimuksen kanssa. Kumpikin työehtosopimus on vahvistettu yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sen viiden jäsenyrityksen palveluksessa on noin 20 100 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ilmoittanut, että 15873 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Arvioitaessa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärää on otettava huomioon, että jakajia koskevan työehtosopimuksen ja osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat työntekijät kuuluvat viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen soveltamisalalle.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvia työntekijöitä on tilastoitu ainakin toimialalle 53100 postin yleispalvelu ja kaikkien kolmen työehtosopimuksen soveltamisaloille kuuluvia työntekijöitä ainakin toimialalle 53200 muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta. Vuoden 2009 työssäkäyntitilastossa näille toimialoille on tilastoitu yhteensä 23616 henkilöä.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei kuitenkaan selviä työssäkäyntitilastosta. Toimialalle 53200 on tilastoitu myös viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen soveltamisalalle kuulumattomia työntekijöitä ja toisaalta toimialalle 53200 eivät ole tilastoituneet kaikki osoitteettomien lähetysten erillisjakelua harjoittavien yritysten työntekijät alan luonteesta johtuen. Kokonaistyöntekijämäärässä olisi myös otettava huomioon niiden alan yritysten työntekijät, jotka ovat tilastoituneet yrityksen päätoimialan perusteella muille toimialoille.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetulla alalla on kuitenkin vähintään noin 27850 työntekijää, eli mainittujen työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä olevien työntekijöiden määrä.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen, jakajia koskevan työehtosopimuksen, osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevan työehtosopimuksen ja viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopijapuolilta sekä eräältä osoitteettomien lähetysten erillisjakelua harjoittavalta järjestäytymättömältä yritykseltä saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetulla alalla toimii todennäköisesti myös joitakin muita, pieniä tai pienehköjä yrityksiä, viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen ja viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen normaalisitovuuspiireissä olevien yritysten, jakajia koskevan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiirissä olevien yritysten sekä osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla alan työnantajaliiton arvion mukaan olevien noin 60 yrityksen lisäksi.

Koska viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetulla alalla olevien työntekijöiden määrästä ei ole saatavilla tarkempaa selvitystä, viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa tarkoitetulla alalla on karkeasti arvioiden vajaa 30000 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 30000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 20100), voidaan todeta, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 8.11.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Varapuheenjohtaja Antti Posio

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Posio
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.