Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 1/2012
Päätöksen antopäivä: 13.01.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 01.03.2019
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2019
Päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 1/2012
Antamispäivä 13.1.2012
Dnro 11202

TYÖEHTOSOPIMUS Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus

Voimaantulo 1.3.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Suomen Varustamot ry
Työntekijäpuoli Suomen Merimies-Unioni SMU ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan ulkomaanliikenteessä olevien perinteisten matkustaja-alusten kansi- ja konemiehistö sekä taloushenkilökunta. Työehtosopimus ei koske ns. ro-pax -aluksia eikä niihin rinnastettavia aluksia. Työehtosopimuksesta ilmeneviä ehtoja sovelletaan silloinkin, kun ulkomaanliikenteeseen katsastettu alus tekee matkoja Suomen satamien välillä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Varustamot on ilmoittanut 26.10.2011, että sen jäsenyrityksillä on työehtosopimuksen piirissä 3710 työntekijää. Suomen Varustamoiden jäsenenä on 27 jäsenvarustamoa.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Merimieseläkekassan ilmoituksen mukaan merimieseläkekassassa
vakuutettuja merenkulkijoita on ollut yhteensä 7523 vuonna 2010.
Heistä yli 4550 henkilöä on työskennellyt matkustaja-aluksissa kuuluen miehistöön, kansimiehistöön tai konepäällystöön.

Työehtosopimusta ei sovelleta kansi- eikä konepäällystöön, joten heitä ei oteta alan kokonaistyöntekijämäärässä huomioon. Matkustaja-aluksilla on työskennellyt merimieseläkekassan tietojen mukaan yli 210 kansipäällystöön ja noin 190 konepäällystöön kuuluvaa henkilöä.

Työehtosopimuksessa tarkoitetuissa miehistötehtävissä on siten työskennellyt noin 4150 työntekijää vuonna 2010. Pääasiallisesti matkustaja-aluksissa työskenteleviä henkilöitä voidaan merimieseläkekassan antamien tietojen mukaan arvioida olevan heistä noin 4000, minkä työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyöntekijämääräksi.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää
(noin 4 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuus-piiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (3 710), voidaan todeta, että ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia koskeva työehtosopimus on soveltamis-alallaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan merityösopimuslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana merimieslain (423/1978) 15 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin merityösopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee

Puheenjohtaja: Pirkko Kauppinen
Esittelijä: Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh.(09)16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.