09.12.2010 19/2010

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2010
Päätöksen antopäivä: 09.12.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Avaintyönantajat AVAINTA ry
Työntekijäosapuoli: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2010
Antamispäivä 9.12.2010
Dnro 10996

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 1.3.2010
Voimaantulo 1.3.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry
Työntekijäpuoli: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen, kansalaisopiston, ammatillisen oppilaitoksen ja aikuiskoulutuskeskuksen opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin.

Tätä sopimusta ei sovelleta oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun johtoon eikä muihin vastaavassa esimiesasemassa oleviin, jotka edustavat työnantajaa työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

Sopimuksen piirissä olevan opetushenkilöstön työsuhteen ehtoihin sovelletaan soveltuvin osin Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta (PTYTES), jollei tässä työehtosopimuksessa tai sen liitteessä ole sovittu toisin.

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus korvaa samojen sopijapuolten välisen samannimisen työehtosopimuksen, jonka vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovuutta vailla olevaksi päätöksellään 40/2002 ja jonka soveltamisalaan ei kuulunut ammatillisen oppilaitoksen ja aikuiskoulutuskeskuksen opetushenkilöstö.

Muita alan sopimuksia Yksityisellä opetusalalla on Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n välinen yleissitovaksi vahvistettu ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus sekä Sivistystyönantajat ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n välinen yleissitovaksi vahvistettu yksityisen opetusalan työehtosopimus.

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen kanssa opetushenkilöstön osalta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ilmoituksen mukaan sen 11 jäsenyhteisön palveluksessa on noin 3000 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on ilmoittanut, että 1988 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n välisen Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainitut, yleissitoviksi vahvistetut ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus ja yksityisen opetusalan työehtosopimus, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n välinen Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.