Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 18/2010
Päätöksen antopäivä: 09.12.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäosapuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Allekirjoituspäivämäärä: 02.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 18/2010
Antamispäivä 9.12.2010
Dnro 10994

TYÖEHTOSOPIMUS Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.3.2010
Voimaantulo 1.3.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry

Työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yksityisen opetusalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimuksessa on sovittu Sivistystyönantajat ry:n jäsenenä olevien yksityisten oppilaitosten ja opintokeskusten palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot.

Sopimus ei kuitenkaan koske:

a) sellaisia oppilaitoksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia ja vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten toimihenkilöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä.

b) opetustyössä tilapäisiä luennoitsijoita.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus korvaa Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n välisen yksityisen opetusalan työehtosopimuksen.

Alan muita sopimuksia

Yksityisellä opetusalalla on Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n välinen yleissitovaksi vahvistettu ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus. Se ei ole soveltamisalaltaan päällekkäinen yksityisen opetusalan työehtosopimuksen kanssa.

Yksityisellä opetusalalla on myös Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n välinen yleissitovuutta vailla olevaksi vahvistettu Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen opetusalan työehtosopimus, joka on soveltamisalaltaan päällekkäinen yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen kanssa opetushenkilöstön osalta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Sivistystyönantajien ilmoituksen mukaan heidän 292 jäsenyrityksensä palveluksessa on 17686 tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa työntekijää. Lisäksi soveltamispiiriin kuuluu noin 2000 sivutoimista työntekijää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on ilmoittanut, että 6108 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ilmoittanut, että 1385 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että 1503 sen
jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan yksityisellä opetusalalla alemman ja ylemmän perusasteen koulutuksessa, lukiokoulutuksessa, keskiasteen ammatillisessa koulutuksessa, taiteen ja musiikin koulutuksessa, koulutuskeskuksissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa työskentelee noin 14640 henkilöä. Lisäksi korkea-asteen koulutuksessa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelee noin 2630 henkilöä. Luku sisältää vain ammattikorkeakoulujen henkilöstön, sillä tilasto kuvaa vuotta 2007, jolloin yliopistojen henkilöstö tilastoitui julkissektorille.

Työssäkäyntitilasto ei kata yksityisen opetusalan sivutoimista opetushenkilöstöä eikä sivutoimisen opetushenkilöstön määrästä ole olemassa koko opetusalaa kattavaa tutkimusta. Kun yhdistellään julkaisuissa -Opettajat Suomessa 2008-, -Korkeakoulut 2009- ja -Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot- esitettyjä tietoja, saadaan yksityisen opetusalan sivutoimisen opetushenkilöstön määräksi karkeasti arvioiden vajaa 11000 henkilöä.

Yksityisellä opetusalalla voidaan siten arvioida olevan noin 28000 työntekijää.

Yksityisen opetusalan työehtosopimus ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus ovat yksityisellä opetusalalla soveltamisalaltaan rinnakkaisia. Jos oletetaan, että työehtosopimuksissa tarkoitetuilla aloilla on työntekijöitä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä, saadaan yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa tarkoitetun alan kokonaistyöntekijämääräksi noin 24640 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 24640) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 19690), voidaan todeta, että yksityisen opetusalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityisen opetusalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.