Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 14/2010
Päätöksen antopäivä: 11.11.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.03.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 14/2010
Antamispäivä 11.11.2010
Dnro 11078

TYÖEHTOSOPIMUS Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet

Allekirjoitettu 21.4.2010
Voimaantulo 1.4.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimusta noudatetaan majoitus- ja ravitsemisalalla sekä siihen verrattavassa tai läheisesti liittyvässä tai sitä tukevassa toiminnassa, jäljempänä mainituissa matkailu- ja vapaa-ajan palveluissa sekä edellisiin liittyvissä hyvinvointipalveluissa.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat tyypillisesti:
-ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot
-catering-yritykset ja henkilöstöravintolat
-eines- ja valmistuskeittiöt
-hotellit ja muut majoitusliikkeet
-kylpylät ja hyvinvointikeskukset
-leirintä- ja caravanalueet
-loma- ja mökkikylät
-maaseutumatkailupalvelut
-huolto- ja liikenneasemat
-keilahallit
-loma- ja kurssikeskukset
-kongressikeskukset
-kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Sopimus koskee työaikalain alaisia esimiehiä ja työnantajain määräämiä varsinaisia vastaavia hoitajia edellyttäen, että henkilön tehtävänä on johtaa tai valvoa työntekijöiden työtä. Sopimuksen soveltamispiiriin kuuluva voi myös tilapäisesti ottaa osaa johdattaviensa ja valvottaviensa työntekijöiden työhön.

Sopimusta ei sovelleta:
1) henkilöihin, joilla on itsenäinen johtava asema yrityksessä tai sen osassa eikä
2) henkilöihin, joilla työnantajan edustajana on oikeus neuvotella ja päättää työntekijöiden palkka- ja muista työehdoista. Edellytyksenä on, että asianomaisella on jatkuva itsenäinen oikeus ottaa sekä erottaa työntekijöitä sekä neuvotella ja päättää paikallisesti palkka- ja muista työehdoista työntekijöitten tai heidän edustajiensa kanssa työehtosopimusten mukaan käytävissä neuvotteluissa. Mikäli jäljempänä ei vastaavien hoitajien osalta muuta ole erikseen mainittu, noudatetaan heidän työ- ja palkkaehdoissaan esimiehiä koskevia määräyksiä.

Esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus korvaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välisen majoitus- ja ravitsemisalan esimiesten työehtosopimuksen. Uuden työehtosopimuksen soveltamisala vastaa pääosin korvatun työehtosopimuksen soveltamisalaa. Vähäisen poikkeuksen muodostavat keilahallit. Esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus koskee korvatusta työehtosopimuksesta poiketen selvästi koko keilahallitoimialaa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ilmoituksen mukaan sen 2225 jäsenyrityksen palveluksessa on 5000 tämän työehtosopimuksen oveltamispiirissä olevaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut, että 2784 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, pois lukien ruokakioskit, työskentelee yhteensä 58560 henkilöä.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalle on tehty myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n välinen työntekijöiden työehtosopimus. Kumpikaan työehtosopimuksista ei koske johtavassa asemassa olevia henkilöitä, joita on sopijaosapuolten arvion mukaan alalla noin 600. Siten heitä, noin 600 henkilöä, ei tule ottaa huomioon työehtosopimusten tarkoittaman alan työntekijöiden kokonaismäärää laskettaessa.

Pieni osa työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvista työntekijöistä on tilastoitu muulle toimialalle kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalle. Näitä työntekijöitä ovat lähinnä keilahallien työntekijät, joiden kokonaismäärä ei selviä tilastoista. Suomen Keilailuliiton ja Suomen Keilahalliyhdistyksen arvion mukaan keilahalleissa työskentelee noin 840 työntekijää.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla voitaneen siten arvioida olevan yhteensä vajaa 59000 työntekijää.

Jos oletetaan, että matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden alalla on työntekijöitä ja esimiehiä samassa suhteessa kuin heitä on työehtosopimusten normaalisitovuuspiireissä, esimiesten kokonaismääräksi saadaan vajaa 5500.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 5500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (5000), voidaan todeta, että esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että esimiesten matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen

Esittelijä Anne Vänskä


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Anne Vänskä, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.