Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 4/2010
Päätöksen antopäivä: 01.09.2010
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäosapuoli: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.04.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.03.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 4/2010
Antamispäivä 1.9.2010
Dnro 11080

TYÖEHTOSOPIMUS Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Allekirjoitettu 15.4.2010
Voimaantulo 1.3.2010

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry

Työntekijäpuoli: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yliopistojen yleinen työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen ulottuvuutta koskevan määräyksen mukaan sopimuksella on sovittu Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n (nykyisin Sivistystyönantajat ry) jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden työehdot. Työehtosopimus ei koske henkilöä, jonka yliopisto on nimennyt työnantajan edustajaksi tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä. Sopimus ei myöskään koske opetustyössä tilapäisiä luennoitsijoita tai muita palkkionsaajia eikä harjoittelukoulujen sivutoimisia tuntiopettajia muilta osin kuin mitä heidän osaltaan on erikseen sovittu.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Sivistystyönantajilla on sopimuksen piirissä 16 jäsenyritystä. Sopimuksen piirissä oleva jäsenyritysten henkilöstön määrä on 33000.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.2007 mukaan korkea-asteen koulutuksessa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on ollut työssä yhteensä 37917 työntekijää. Tilastosta ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvien yliopistojen työntekijämäärää.

Suomessa on 17 yliopistoa, joista kaikki Maanpuolustuskorkeakoulua lukuun ottamatta ovat Sivistystyönantajat ry:n jäsenenä. Maanpuolustuskorkeakoulu on puolustusvoimain komentajan alainen puolustusvoimiin kuluva sotatieteellinen korkeakoulu, jossa sovelletaan virkaehtosopimusta.

JOHTOPÄÄTÖS

Saadun selvityksen mukaan kaikki yksityisalojen yliopistot ovat Sivistystyönantajat ry:n jäseniä ja niiden palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat yliopistojen yleisen työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin. Yliopistojen yleinen työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yliopistojen yleinen työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.3.2010 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Antti Posio

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Posio
jäsen Pirkko Kauppinen
jäsen Nina Hotti

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.