Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 8/2002
Päätöksen antopäivä: 05.02.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 14.02.2020
Päättymispäivämäärä: 30.11.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 8/2002
Antamispäivä 5.2.2002
Dnro 10033

TYÖEHTOSOPIMUS: Metalliteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Allekirjoitettu: 20.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET ry
Työntekijäpuoli: Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Metalliteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan Metalliteollisuuden Keskusliiton, METin jäsenyritysten palveluksessa oleviin ylempiin toimihenkilöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET on ilmoittanut, että vuonna 2000 sen jäsenyritysten palveluksessa työehtosopimuksen soveltamisalalla oli 40000 ylempää toimihenkilöä. Lisäksi liiton jäsenyritysten palveluksessa oli 100000 työntekijää, 2000 sähköalan työntekijää ja 30000 toimihenkilöä, joilla jokaisella ryhmällä on omat työehtosopimukset.

Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry on ilmoittanut, että työehtosopimuksen soveltamisalalla on 30800 liiton jäsentä työssä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 1999 työssäkäyntitilaston työntekijämäärien perusteella laskien saadaan metalliteollisuutta koskevien työehtosopimusten soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden ja työntekijöiden määräksi yhteensä noin 203000. Tilastosta ei saada erotetuksi toimihenkilöiden ja työntekijöiden määrää erikseen.

Kun voidaan olettaa, että koko alalla ylempien toimihenkilöiden ja muiden toimihenkilöiden sekä työntekijöiden osuus on samaa suuruusluokkaa kuin se on järjestäytyneiden työnantajien piirissä saadaan työehtosopimuksen tarkoittaman alan ylempien toimihenkilöiden määräksi noin 47000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan työntekijöiden kokonaismäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että metalliteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että metalliteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
varajäsen Pirkko Mäkinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.