Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 115/2002
Päätöksen antopäivä: 29.11.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2017
Voimaantulopäivämäärä: 26.01.2017
Päättymispäivämäärä: 31.03.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 115/2002
Antamispäivä 29.11.2002
Dnro 10133

TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 15.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sillä määrätään sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan autoliikennealoilla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden, liikenteenjärjestelytoimihenkilöiden, huoltokorjaamoiden teknisten toimihenkilöiden ja terminaalien työnjohtajien työehdot.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenyritysten palveluksessa on ollut sopimuksen soveltamisalalla arviolta 2926 toimihenkilöä 29.6.2001.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n ilmoituksen mukaan sillä on 1699 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalan toimihenkilöiden lukumäärää. Autoliikenteen Työnantajaliitto on arvioinut lokakuussa 2002, että alan työsuhteisten toimihenkilöiden lukumäärä lienee enintään 4000. Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n mukaan sopimusalalla työskentelee selvästi alle 4000 kuljetusliikkeisiin työsuhteessa olevaa toimihenkilöä, minkä lisäksi alalla on pieni määrä työvoimanvuokrausta harjoittaviin yrityksiin työsuhteessa olevia toimihenkilöitä sekä vähäinen määrä omistajaperheiden jäseniä. Esitettyjen arvioiden ja muun selvityksen perusteella voidaan olettaa, että alalla työskentelee noin 4000 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 4000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 2900), voidaan todeta, että autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.