Infra-alan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 92/2002
Päätöksen antopäivä: 15.10.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Infra ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 17.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: Aiemmin Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 92/2002
Antamispäivä 15.10.2002
Dnro 10143

TYÖEHTOSOPIMUS Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus
Allekirjoitettu 21.12.2000
Voimaantulo 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Maa- ja vesirakennusalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen.
Sitä sovelletaan Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry:n jäsenten maa- ja vesirakennustyössä toimivien työntekijöiden työsuhteisiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Maarakentajien Keskusliitto on ilmoittanut, että sen jäsenyritysten palveluksessa on maa- ja vesirakennustöissä 7150 työntekijää.

Rakennusliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenrekisterissä olevista jäsenistä on maa- ja vesirakennusalalla töissä 7500 työntekijää. Tieto perustuu 31.12.2000 A- ja TA-jäsenten määrään sopimusaloittain. A jäseniä ovat kaikki ne, jotka maksavat täyden jäsenmaksun joko palkkatuloistaan tai työttömyyspäivärahastaan. TA- jäseniä ovat ne, jotka ovat töissä ja maksavat vapaajäsenyyden ansiosta ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. Lukumäärästä on vähennetty vuonna 2000 joulukuussa kokonaan työttöminä olleet jäsenet.

Alan muita työehtosopimuksia

Koneyrittäjien liitto ry ja Rakennusliitto ry ovat solmineet maarakennusalan valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimuksen soveltamispiirissä on 536 työntekijää.

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja Valtion yhteisjärjestö VTY ry ovat solmineet valtakunnallisen työehtosopimuksen maarakennuksen toimialalla olevalle tienhoitoalalle. Sopimuksen soveltamispiirissä on noin 2300 työntekijää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2000 ennakkotiedosta laskien maarakennusalan toimialaluokissa on yksityisellä sektorilla ja valtioenemmistöisissä yhtiöissä yhteensä noin 21400 työntekijää työehtosopimuksen soveltamisalan käsittävillä toimialoilla. Asfalttialan työehtosopimuksen ja rakennusalan toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee osa näistä työntekijöistä. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen soveltamisalalle jää noin 14100 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä maa- ja vesirakennusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että maa- ja vesirakennusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että maa- ja vesirakennusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Aiemmin Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.