Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 55/2001
Päätöksen antopäivä: 18.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.11.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 55/2001
Antamispäivä 18.12.2001
Dnro 10086

TYÖEHTOSOPIMUS: Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 13.3.2000
Voimaantulo: 13.3.2000

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Leipomoiden työntekijöitä koskevalla valtakunnallisella työehtosopimuksella määrätään Elintarviketeollisuusliiton jäsenliikkeiden palveluksessa olevien leipomotyöntekijäin työ- ja palkkaehdot. Soveltamisohjeen mukaan automiesten palkka- ja työehdoista on sovittu erikseen.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut leipomoalalla toimivien jäsenyritystensä määräksi 15 yritystä. Työehtosopimuksen soveltamisalan tarkoittamia työntekijöitä näissä yrityksissä on noin 7600. Tiedot ovat marraskuulta 2001.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto on ilmoittanut, että liiton jäseniä työskenteli kesäkuussa 2001 leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla 5858 henkilöä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.1998 mukaan tilastoluokituksen toimialoilla elintarvikkeiden ja juomien valmistus oli yhteensä noin 41400 työntekijää. Lukuun sisältyy eri työehtosopimusten piirissä olevia työntekijäryhmiä. Järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa näillä aloilla on työnantajaliiton ilmoituksen mukaan eri työehtosopimusten piirissä yhteensä 37900 työntekijää. Kun voidaan olettaa, että leipomotyöntekijöiden osuus näiden alojen työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden määräksi noin 8300.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan palkansaajien kokonaismäärää (noin 8300) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 7600), voidaan leipomotyöntekijöitä koskevaa työehtosopimusta jo yksistään tällä perusteella pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että leipomotyöntekijöitä koskevaa työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain
9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.