Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattilliitto ry:n välinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 41/2001
Päätöksen antopäivä: 18.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 10.02.2020
Voimaantulopäivämäärä: 10.02.2020
Päättymispäivämäärä: 31.12.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 41/2001
Antamispäivä 18.12.2001
Dnro 10037

TYÖEHTOSOPIMUS: Paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 15.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Paperi- ja puumassateollisuuden sähköalantyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten paperi- ja puumassateollisuusosastojen palveluksessa oleviin sähköalan työntekijöihin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Metsäteollisuus ry on ilmoittanut, että vuoden 2001 palkkatilaston ensimmäisen neljänneksen mukaan järjestön jäsenyritysten palveluksessa oli tietojen keruuaikana 850 työntekijää, joihin sovelletaan tätä työehtosopimusta.

Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut, että 11.6.2001 sen jäseniä oli tämän työehtosopimuksen soveltamispiirissä työssä 904 henkilöä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 1998 työssäkäyntitilaston mukaan niillä toimialoilla, joilla työehtosopimusta sovelletaan, työskenteli 35662 työntekijää. Lukuun sisältyvät myös sellaiset työntekijät, jotka eivät kuulu tämän työehtosopimuksen piiriin sekä toimihenkilöt. Tilastosta ei saada erotettua eri työntekijäryhmien ja toimihenkilöiden määriä erikseen. Kun voidaan olettaa, että koko alalla eri työntekijäryhmien ja toimihenkilöiden osuus on samaa suuruusluokkaa kuin se on järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan paperi- ja puumassa-alalla sähköalan työntekijöiden määräksi noin 1000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain
9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Antti Kuningas
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Kuningas
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.