Vedeneristysalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 36/2001
Päätöksen antopäivä: 04.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kattoliitto ry
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 36/2001
Antamispäivä 4.12.2001
Dnro 10044

TYÖEHTOSOPIMUS: Vedeneristysalan työehtosopimus
Allekirjoitettu: 9.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kattoliitto ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Vedeneristysalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan työnantajaliiton kaikkiin työntekijöihin, jotka tekevät vedeneristystyötä ja siihen liittyviä työtehtäviä. Sopimus on voimassa työnantajaliiton jäsenten työmailla koko maassa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kattoliitto on ilmoittanut lokakuussa 2001, että sen 43 jäsenyrityksen palveluksessa on noin 900 työehtosopimuksen soveltamispiirissä työskentelevää työntekijää.

Rakennusliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenrekisterissä olevista jäsenistä on vedeneristysalalla töissä 553 työntekijää. Tieto perustuu 31.12.2000 A- ja TA-jäsenten määrään sopimusaloittain. A-jäseniä ovat kaikki ne, jotka maksavat täyden jäsenmaksun joko palkkatuloistaan tai työttömyyspäivärahastaan. TA- jäseniä ovat ne, jotka ovat töissä ja maksavat vapaajäsenyyden ansiosta ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. Lukumäärästä on vähennetty vuonna 2000 joulukuussa kokonaan työttöminä olleet jäsenet.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 1998 oli kattotyöt käsittävällä toimialalla 1152 työntekijää. Tästä työntekijämäärästä on vähennettävä noin 200-300 peltikattotöitä tekevää työntekijää, joiden tekemä työ ei kuulu tämän työehtosopimuksen piiriin. Vedeneristysalan työehtosopimuksen piiriin tulee toisaalta lisätä noin 300 työntekijää, jotka Tilastokeskuksen luokittelussa on sijoitettu eristysalalle. Lukuihin sisältyvät myös toimihenkilöt. Työehtosopimuksen tarkoittaman alan työntekijämääräksi voidaan siten arvioida enintään noin 1200 työntekijää.

Työnantajaliitto on arvioinut, että Tilastokeskuksen lukumäärä 1240 työntekijää on maksimimäärä. Työntekijäliitto on arvioinut, että työllisten työntekijöiden määrä on 1000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä vedeneristysalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää, joka on noin 1200, ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, joka on 900 työntekijää, voidaan todeta, että vedeneritysalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävänä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että vedeneristysalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.