Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 33/2001
Päätöksen antopäivä: 04.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Allekirjoituspäivämäärä: 28.01.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 33/2001
Antamispäivä 4.12.2001
Dnro 10098

TYÖEHTOSOPIMUS: Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu: 8.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta, joka on valtakunnallinen työehtosopimus, noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n terminaalitoimintaa harjoittavien jäsenyritysten terminaaleissa ja varastoissa ja varastohotelleissa työskentelevien työntekijöiden työsuhteissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan yhdistyksen 20 jäsenyrityksessä on vuonna 2000 työskennellyt keskimäärin 453 sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton ilmoituksen mukaan sillä on kesäkuussa 2001 ollut 650 sopimuksen soveltamisalalla työskentelevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.1998 mukaan tieliikenteen terminaalitoiminnan parissa työskenteli noin 700 palkansaajaa. Tämä luku sisältää tieliikenteen terminaalitoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja terminaalipäälliköt, joita on arviolta 10 %. Kun tieliikenteen terminaalitoiminnan palkansaajien kokonaismäärästä vähennetään toimihenkilöt ja terminaalipäälliköt työehtosopimukseen kuulumattomina, voidaan sopimuksen soveltamisalalla katsoa työskentelevän noin 650 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien palkansaajien kokonaismäärää (noin 650) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 450), voidaan terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta jo yksistään tällä perusteella pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.