Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 19/2001
Päätöksen antopäivä: 30.10.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Pintaurakoitsijat ry (aiemmin Suomen Maalarimestariliitto ry)
Työntekijäosapuoli: Rakennusliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN
VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 19/2001
Antamispäivä 30.10. 2001
Dnro 10027

TYÖEHTOSOPIMUS: Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen
Allekirjoitettu: 21.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Suomen Maalarimestariliitto ry
Työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen, joka on valtakunnallinen työehtosopimus, on voimassa sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimuksen allekirjoittaneen työnantajajärjestön jäsenten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Mikäli palkkaa koskevia määräyksiä ei ole maalausalan työehtosopimuksessa, noudatetaan palkkamääräysten osalta asianomaisen alan työehtosopimusta.

Sopimuksessa on lisäksi sovittu, että hiekkapuhallus- ja korroosionestotöiden osalta sitä sovelletaan metalli-, kiviaines-, ym. pintojen hiekkapuhallus- ja metallirakenteiden korroosionestotöissä. Hiekkapuhallus- ja korroosionestotöiden erityismääräykset eivät koske rakennusmaalausten yhteydessä suoritettavia tavanomaisia metallirakenteiden maalauksia tai pinnoitustöitä eikä teollisuuden tuotemaalausta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työsopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Suomen Maalarimestariliitto on ilmoittanut, että 29.6.2001 järjestöllä oli 329 jäsenyritystä. Tieto perustuu jäsenrekisteriin. Jäsenyritysten palveluksessa oli vuonna 2000 maalausalan työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvissa töissä 3 310 työntekijää. Tämä tieto perustuu keväällä 2001 tehtyyn vuoden 2000 jäsentietoja koskevaan kyselyyn.

Rakennusliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenrekisterissä olevista jäsenistä on maalausalalla töissä 3 907 työntekijää. Tieto perustuu 31.12.2000 A- ja TA-jäsenten määrään sopimusaloittain. A-jäseniä ovat kaikki ne, jotka maksavat täyden jäsenmaksun joko palkkatuloistaan tai työkyvyttömyyspäivärahastaan. TA-jäseniä ovat ne, jotka ovat töissä ja maksavat vapaajäsenyyden ansiosta ainoastaan työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. Lukumäärästä on vähennetty vuonna 2000 joulukuussa kokonaan työttöminä olleet jäsenet.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Maalausalan työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee yhteensä jonkin verran yli 4000 työntekijää. Kokonaismäärä on laskettu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 1998 lopullisen aineiston pohjalta. Maalauksen käsittävän toimialaluokan lisäksi työntekijämäärään on laskettu muut rakentamisen viimeistelytyöt käsittävästä toimialaluokasta alle puolet työntekijöistä. Hiekkapuhallus- ja korroosionestotyöt kuuluvat tähän luokkaan.

Työssäkäyntitilaston luvuissa ovat mukana alan tekniset- ja konttoritoimihenkilöt, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Näitä on selvästi alle kymmenen prosenttia alan koko työvoimasta.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä maalausalan työehtosopimuksen
tarkoittaman alan koko työntekijämäärää, joka on jonkin verran yli 4 000, ja toisaalta maalausalan työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, joka on noin 3310 työntekijää, voidaan todeta, että maalausalan työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävänä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että maalausalan työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.