5.5.2022

Rekisteröidyn oikeus saada videotallenne

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös

Asia

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisterinpitäjä

Poliisiammattikorkeakoulu

Hakijan vaatimukset

Hakija pyytää, että apulaistietosuojavaltuutettu antaa rekisterinpitäjälle määräyksen noudattaa rekisteröidyn pyyntöä oikeudesta saada pääsy tietoihin.

Hakija on pyytänyt saada videotallenteet voimankäyttökouluttajan kertauskoulutukseen kuuluvasta näyttökokeesta, johon hän on osallistunut. Rekisterinpitäjä on kieltäytynyt antamasta videotallenteita.

Rekisterinpitäjän päätös

Rekisterinpitäjä on 7.2.2022 tehnyt päätöksen, jossa se toteaa seuraavaa:

Videotallenteella on nähtävissä hakijan lisäksi myös muita näyttökokeeseen osallistuvia opiskelijoita, joista kaksi on toiminut hakijan parina näyttökokeen teknisessä osuudessa. Videotallenteesta ei ole Poliisiammattikorkeakoulun käytössä olevalla tekniikalla mahdollista valmistaa sellaista jäljennöstä, jossa näkyisi vain hakija.

Koska videotallenne sisältää hakijaa koskevia henkilötietoja, kuten kuvan ja äänen, tiedon antamisesta päätettäessä on otettava huomioon myös yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 15 artiklan säännös rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy tietoihin.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaan oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Poliisiammattikorkeakoulu katsoo, että yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohta jättää Poliisiammattikorkeakoululle harkintavaltaa sen suhteen, missä muodossa siinä tarkoitettu jäljennös annetaan. Poliisiammattikorkeakoulu toteaa, että Poliisiammattikorkeakoulu on toimittanut hakijalle kirjallisessa muodossa tiedon näyttökokeen hylkäämisestä ja sekä hakijan näyttökoesuorituksesta tehdyistä havainnoista.

Hakijalla ei kuitenkaan ole yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan nojalla oikeutta saada pääsyä muiden näyttökokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden henkilötietoihin ilman näiden nimenomaista suostumusta. Videotallenteesta ei ole Poliisiammattikorkeakoulun käytössä olevalla tekniikalla mahdollista valmistaa sellaista videojäljennöstä, jossa näkyisi vain hakija.

Näin ollen hakijalla ei ole oikeutta saada jäljennöstä videotallenteesta, mutta hakijalla tai hänen asiamiehellään on oikeus saada videotallenne nähtäväkseen Poliisiammattikorkeakoulussa.

Rekisterinpitäjältä saatu selvitys

Rekisterinpitäjä on 21.3.2022 antanut asiassa selvityksen, jossa se toteaa seuraavaa:

Hakija on osallistunut Poliisiammattikorkeakoulussa voimankäyttökouluttajan kertauskoulutukseen kuuluvaan näyttökokeeseen.

Näyttökokeita vastaanottaneet Poliisiammattikorkeakoulun opettajat ovat videokuvanneet liikkuvalla kameralla näyttökokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden näyttökoesuorituksia, jolloin videolla näkyvien henkilöiden lukumäärä vaihtelee jatkuvasti. Alkuperäisistä videotallenteista on erotettu kuusi videoleikettä, joissa hakija näkyy. Muilta osin näyttökoetallenne on tuhottu. Videoleikkeissä näkyvien henkilöiden lukumäärä vaihtelee yhden ja viidentoista välillä. Videoleikkeissä näkyvät henkilöt ovat koulun opiskelijoita, yhdessä videoleikkeessä näkyy myös yksi koulun opettaja.

Opiskelijat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka haluavat hankkia tai säilyttää kelpoisuuden toimia yksityisen turvallisuusalan voimankäyttökouluttajina. Opiskelijat ovat Poliisiammattikorkeakouluun nähden ulkopuolisia henkilöitä.

Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan rajoitusta on selitetty tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 63 kappaleen viidennessä ja kuudennessa virkkeessä seuraavasti: ”Tämä oikeus ei saisi vaikuttaa epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet tai henkinen omaisuus ja erityisesti ohjelmistojen tekijänoikeudet. Näiden seikkojen huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta minkäänlaista tietoa.”

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 63 kappaleessa mainitut muiden oikeudet ja vapaudet, jotka voivat olla vastakkaiset rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohtaan perustuvan oikeuden kanssa, ovat esimerkkejä. Periaatteessa mikä tahansa oikeus tai vapaus, joka perustuu Euroopan Unionin tai jäsenmaan lainsäädäntöön, saattaa olla tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu oikeus tai vapaus. (Euroopan tietosuojaneuvoston ohje 18.1.2022 (01/2022) "Guidelines on data subject rights – Right of access" kappale 168)

Jäljennöksen luovuttamisesta hakijalle aiheutuisi muille opiskelijoille haittaa, koska samalla menetettäisiin

- muiden opiskelijoiden oikeus Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa taattuun henkilötietojen suojaan, mukaan luettuna oikeus valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä

- muiden opiskelijoiden oikeus jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan salassa pidettävän tiedon (näyttökoesuoritus) luottamuksellisuuteen.

Poliisiammattikorkeakoulu on pyrkinyt lievittämään tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan soveltamisesta hakijalle aiheutuvaa haittaa luovuttamalla hänelle pian näyttökokeiden jälkeen kirjallisena tiedot näyttökoesuorituksissa havaituista puutteista.

Hakijan vastine

Hakija ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta toimitanut vastinetta rekisterinpitäjän selvityksestä.

Oikeudellinen kysymys

Ratkaistava oikeudellinen kysymys on se, vaikuttaisiko videotallenteiden antaminen rekisteröidylle tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla haitallisesti muiden tallenteilla näkyvien henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Tietosuojavaltuutetun päätös ja perustelut

Apulaistietosuojavaltuutettu määrää tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan c alakohdan perusteella rekisterinpitäjän toteuttamaan tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisen rekisteröidyn oikeuden saada pääsy tietoihin.

Rekisterinpitäjä määrätään antamaan hakijalle videotallenteet koskien Poliisiammattikorkeakoulussa voimankäyttökouluttajan kertauskoulutukseen kuuluvista näyttökokeista. Määräys koskee videotallenteita siltä osin, kun hakija esiintyy tallenteissa.

Päätöksen perustelut

1. Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Se, että rekisterinpitäjä on toimittanut hakijalle kirjallisessa muodossa tiedon näyttökokeen hylkäämisestä sekä hakijan näyttökoesuorituksesta tehdyistä havainnoista ei sulje pois velvollisuutta toimittaa jäljennös (videotallenne) rekisteröidylle.

2. Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaan oikeus saada 3 kohdassa tarkoitettu jäljennös ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

3. Artiklan 15 kohtaa 4 sovellettaessa on otettava huomioon tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 63 perustelukappaleen 5. ja 6. lause, joiden mukaan tämä oikeus ei saisi vaikuttaa epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet tai henkinen omaisuus ja erityisesti ohjelmistojen tekijänoikeudet. Näiden seikkojen huomioon ottaminen ei kuitenkaan saisi johtaa siihen, että rekisteröidylle ei anneta minkäänlaista tietoa.

4. Todettakoon, että kohdassa 3 nimenomaisesti mainitut oikeudet ja vapaudet ovat ainoastaan esimerkkejä. Kysymys ei ole tyhjentävästä luettelosta huomioon otettavia oikeuksia ja vapauksia. Näin ollen lähtökohtaisesti kaikki unionin tai jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat oikeudet ja vapaudet tulisi ottaa arvioinnissa huomioon. Täten myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa säädetty henkilötietojen suoja voidaan ottaa huomioon tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuna oikeutena (Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access. Adopted version for public consultation on 18 January 2022).

5. Tietosuojaneuvoston ohjeessa henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla 3/2019 (annettu 29. tammikuuta 2020), kohdassa 93 todetaan, että tietoihin pääsyä koskevaan oikeuteen voidaan soveltaa useita rajoituksia, joissakin tapauksissa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan mukaista haitallista vaikuttamista muiden oikeuksiin.

6. Edellä mainitun ohjeen 94 kohdassa todetaan, että koska samaan videovalvonnan jaksoon voidaan kuvata rekisteröityjä, miten paljon tahansa, seulonta aiheuttaisi muiden rekisteröityjen henkilötietojen lisäkäsittelyä. Jos rekisteröity haluaa saada jäljennöksen aineistosta (15 artiklan 3 kohta), se voi vaikuttaa haitallisesti muiden aineistossa olevien rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin. Sen estämiseksi rekisterinpitäjän olisi siksi otettava huomioon, että videon tunkeilevan luonteen vuoksi rekisterinpitäjän ei pitäisi tietyissä tapauksissa luovuttaa videota, jos muita rekisteröityjä voidaan tunnistaa. Kolmansien osapuolten suojaamista ei pitäisi kuitenkaan käyttää tekosyynä estämään yksilöiden tietoihin pääsyä koskevia laillisia vaatimuksia. Tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjän pitäisi ottaa käyttöön teknisiä toimenpiteitä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön täyttämiseksi (esimerkiksi kuvanmuokkaus, kuten naamiointi tai salaus). Rekisterinpitäjillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toteuttaa tällaisia teknisiä toimenpiteitä, jos ne pystyvät muutoin varmistamaan, että ne pystyvät vastaamaan 15 artiklan mukaiseen pyyntöön 12 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa.

7. Rekisterinpitäjän selvityksen mukaan videotallenteesta ei ole rekisterinpitäjän käytössä olevalla tekniikalla mahdollista valmistaa sellaista videojäljennöstä, jossa näkyisi vain hakija. Rekisterinpitäjä ei ole tältä osin ole ottanut käyttöön edellä kohdassa 6 tarkoitettuja teknisiä toimenpiteitä tietoihin pääsyä koskevan pyynnön täyttämiseksi. Tämä ei merkitse sitä, että rekisteröidyn pyyntö voitaisiin jättää kokonaan toteuttamatta, vaan rekisterinpitäjän on arvioitava pyyntöä tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan perusteella.

8. Rekisterinpitäjä on muiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa haittaa arvioidessaan todennut, että videotallenteen luovuttamisesta aiheutuisi muille opiskelijoille haittaa, koska samalla menetettäisiin muiden opiskelijoiden oikeus Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa taattuun henkilötietojen suojaan, mukaan luettuna oikeus valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä muiden opiskelijoiden oikeus jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan salassa pidettävän tiedon (näyttökoesuoritus) luottamuksellisuuteen.

9. Rekisteröidyn oikeutta päästä tietoihin ei voi kohdassa 8 tarkoitetulla tavalla evätä tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdan perusteella ilman konkreettisia tapauskohtaisia perusteita. Rekisterinpitäjä ei voi nojautua tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädettyyn vain mainitsemalla säännöksiä tai yleisellä tasolla olevia edellytyksiä, joiden perusteella haitta saattaisi olla olemassa.

10. Asiaa arvioitaessa on otettava huomion, että hakija on itse osallistunut näyttökokeeseen ja samalla jo nähnyt muut kokeeseen osallistuvat ja videotallenteilla esiintyvät henkilöt. Asiassa ei ole esitetty, eikä saadun selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että videotallenteet olisivat luonteeltaan tunkeilevia tai että tieto Poliisiammattikorkeakoulun näyttökokeeseen osallistumisesta itsessään voisi aiheuttaa haittaa muille videotallenteissa esiintyville henkilöille. Selvityksen perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, että videotallenteen antaminen aiheuttaisi haittaa rekisterinpitäjälle.

11. Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ratkaistaan tapauskohtaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella. Mikäli olisi ollut osoitettavissa, että rekisteröidyn oikeuden toteuttaminen konkreettisesti vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin, olisi asiassa pitänyt suorittaa intressipunninta. Tässä punninnassa olisi pitänyt ottaa huomioon kysymyksessä olevan tapauksen olosuhteet ja erityisesti tietojen antamiseen liittyvien riskien todennäköisyys ja vakavuus.

12. Rekisterinpitäjä ei edellä lausutun perusteella ole esittänyt perusteita sille, miten videotallenteiden antaminen rekisteröidylle vaikuttaisi tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti postitse saantitodistusta vastaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.