29.4.2022

Valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta jättäminen

Seuraamuskollegion päätös hallinnollisesta seuraamusmaksusta

Rekisterinpitäjä

Telemarkkinointiyritys

Asia

Tietosuojavaltuutetun toimistossa on 25.2.2021 saatettu vireille rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeva kantelu. Vireillesaattaja on kertonut pyytäneensä telemarkkinointiyritykseltä pääsyä puhelutallenteeseen koskien telemarkkinointiyrityksen vireillesaattajalle soittamaa myyntipuhelua, mutta telemarkkinointiyritys ei ollut toteuttanut tätä pyyntöä. Pyynnössä on ollut kyse luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (myöhemmin: yleinen tietosuoja-asetus) 15 artiklan mukaisesta pyynnöstä.

Tietosuojavaltuutettu on 23.7.2021 antanut asiassa päätöksen, jossa telemarkkinointiyritys on määrätty antamaan rekisteröidylle pääsy puhelutallenteeseen. Rekisteröity tai telemarkkinointiyritys eivät ole hakeneet tietosuojavaltuutetun päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, joten päätös on lainvoimainen.

Telemarkkinointiyritys ei ole tietosuojavaltuutetun päätöksen tiedoksisaannin jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin rekisteröidyn oikeuden toteuttamiseksi, ja telemarkkinointiyritykselle on 30.12.2021 toimitettu asiasta tietosuojavaltuutetun toimiston kuulemispyyntö, johon sisältyvässä lisäselvityspyynnössä telemarkkinointiyritystä on pyydetty toimittamaan puhelutallenne tietosuojavaltuutetun toimistolle. Telemarkkinointiyritys on antanut rekisteröidylle pääsyn puhelutallenteeseen kuulemispyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Asian taustaa

Tietosuojavaltuutettu on 23.7.2021 antanut päätöksen, jossa telemarkkinointiyritys on määrätty noudattamaan rekisteröidyn pyyntöä, joka koskee yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien rekisteröidyn oikeuksien käyttöä. Asia on koskenut rekisteröidyn pääsyä telemarkkinointipuhelusta tehtyyn puhelutallenteeseen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 4.10.2021 saanut vireillesaattajalta tiedon siitä, ettei telemarkkinointiyritys ole ollut rekisteröityyn yhteydessä tietosuojavaltuutetun päätöksen antamisen jälkeen. Tietosuojavaltuutetun toimisto on tavoittanut telemarkkinointiyrityksen toimitusjohtajan puhelimitse 5.10.2021, ja toimitusjohtaja on kertonut, ettei tietosuojavaltuutetun antamaa päätöstä ole noudettu. Toimitusjohtaja on tässä yhteydessä antanut tietosuojavaltuutetun toimistolle osoitteen, johon päätös voidaan toimittaa uudelleen. Päätös on lähetetty tähän osoitteeseen 7.10.2021.

Vireillesaattaja on kertonut tietosuojavaltuutetun toimistolle 21.10.2021, ettei telemarkkinointiyritys ole ollut asiasta edelleenkään yhteydessä. Tietosuojavaltuutetun toimiston esittelijä on soittanut telemarkkinointiyrityksen toimitusjohtajalle 21.10.2021 ja tiedustellut tilannetta. Toimitusjohtaja on kertonut, ettei uudelleen lähetettyä päätöstä ole noudettu, ja asian hoitamisessa on ollut viivettä syysloman vuoksi. Toimitusjohtaja on kertonut ryhtyvänsä asiassa toimenpiteisiin.

Telemarkkinointiyrityksen toimitusjohtaja on 25.10.2021 ollut sähköpostitse yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Toimitusjohtaja on kiittänyt tietosuojavaltuutetun päätöksestä ja kertonut, että yrityksessä on varmistettu, ettei vastaavia virheitä tapahdu enää jatkossa. Toimitusjohtajan mukaan jatkossa tilanteessa, jossa asiakas pyytää tietoja sähköisesti, telemarkkinointiyritys toimittaa nauhan sähköisesti, paitsi jos asiakas toivoo muuta toimitustapaa. Toimitusjohtaja on tässä yhteydessä myös kertonut tavoitelleensa vireillesaattajaa.

Vireillesaattaja on vahvistanut 25.10.2021 tietosuojavaltuutetun toimistolle, että telemarkkinointiyritys on yrittänyt saada häneen yhteyttä. Vireillesaattaja on toimittanut tietosuojavaltuutetun toimistolle kuvakaappauksen telemarkkinointiyritykseltä 25.10.2021 saamastaan tekstiviestistä. Tekstiviestissä telemarkkinointiyritys on pahoitellut toimintaansa ja kertonut muuttaneensa toimintatapojaan tietosuojavaltuutetun päätöksen seurauksena. Telemarkkinointiyritys on lisäksi todennut viestissään, että se haluaa korvata kaksi laskua, jotka vireillesaattaja on keväällä maksanut. Vireillesaattaja on toimittanut tietosuojavaltuutetun toimistolle myös telemarkkinointiyritykseltä 21.10.2021 saamansa sähköpostiviestin, jossa telemarkkinointiyritys on pahoitellut tapahtunutta ja ilmaissut halukkuutensa korvata aiheutunutta vaivaa ja vahinkoa rahallisesti. Vireillesaattaja on kertonut tietosuojavaltuutetun toimistolle 27.10.2021, että hän tulee olemaan yhteydessä telemarkkinointiyritykseen ja sopimaan laskuista aiheutuneiden kulujen korvaamisesta. Vireillesaattaja on 27.10.2021 vahvistanut tietosuojavaltuutetun toimistolle, että telemarkkinointiyritys ei ole edelleenkään toteuttanut pääsyä puhelutallenteeseen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 25.10.2021 sähköpostitse pyytänyt telemarkkinointiyritystä vahvistamaan, että se on toteuttanut rekisteröidyn pääsyn puhelutallenteeseen. Telemarkkinointiyritys ei ole vastannut sähköpostiviestiin tai ollut tämän jälkeen muutoinkaan yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Vireillesaattaja on 17.12.2021 kertonut tietosuojavaltuutetun toimistolle, ettei telemarkkinointiyritys ole ottanut yhteyttä antaakseen pääsyn puhelutallenteeseen tai hoitaakseen hyvitysasian. Vireillesaattaja on ilmaissut haluavansa edelleen pääsyn puhelutallenteeseen.

Rekisterinpitäjän kuuleminen

Kuuleminen

Telemarkkinointiyritykselle on varattu hallintolain (434/2003) 34 §:ssä tarkoitettu tilaisuus tulla kuulluksi sekä lausua mielipiteensä asiasta ja antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Telemarkkinointiyritykselle on samalla varattu mahdollisuus tuoda esiin sellaisia yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, jotka telemarkkinointiyrityksen näkemyksen mukaan olisi otettava huomioon ratkaisua tehtäessä. Telemarkkinointiyritykselle on tätä tarkoitusta varten lähetetty 30.12.2021 sähköisesti ja maapostina kuulemispyyntö ja lisäselvityspyyntö, joihin sitä on pyydetty vastaamaan 31.1.2022 mennessä. Telemarkkinointiyritys on vastannut kuulemispyyntöön ja lisäselvityspyyntöön 31.1.2022.

Telemarkkinointiyritys on kuulemispyyntöön antamassaan vastauksessa kertonut, että se on tehnyt muutoksia rekisteröidyn oikeuksia koskevien pyyntöjen käsittelyprosessiin. Asian vireillesaattajalle on telemarkkinointiyrityksen mukaan maksettu 995 euron korvaus aiheutuneesta vaivasta ja asian hoitamisen viivästymisestä.

Telemarkkinointiyritys käsittelee kuulemispyyntövastauksensa mukaan yli 6000 rekisteröidyn tietoja. Telemarkkinointiyritys on myös esittänyt, että mahdollinen hallinnollinen seuraamusmaksu voi olla yrityksen toiminnalle ja työllistämiskyvylle kohtalokas.

Telemarkkinointiyritys on toimittanut vastauksensa liitteenä asiaan liittyvän puhelutallenteen MP3-muodossa. Asian vireillesaattaja on vahvistanut tietosuojavaltuutetun toimistolle 12.1.2022, että telemarkkinointiyritys on toimittanut hänelle puhelutallenteen MP3-tiedostona 10.1.2022. Vireillesaattaja on lisäksi vahvistanut 24.3.2022, että telemarkkinointiyritys on maksanut hänelle 995 euroa tammikuussa 2022.

Puhelutallenteen sisältö (osittainen transkriptio)

”[…] [Soittajan nimi] soittaa [rekisteröidyn nimi] teille [telemarkkinointiyritykseltä], tavoittelisin teitä ihan lyhyellä asialla, kun olitte viime vuoden puolella vastanneet meidän kyselyymme, jossa kyseltiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita […] Ja kun tämä iso ja laaja tutkimus nyt on viimeinkin saatu loppuun, niin kiitoksena sulle kyselyyn vastaamisesta teille olisi kirjattu 40 euron arvoinen käyttöetu, eli tarkoittaa sitä, että mä oon saanut luvan lähettää teille kiitospakettina kolmen kuukauden paketin Suomessa valmistettua luustokalsiumtuotetta, ja tehdään sillä tapaa, että mä saan laittaa teille mukaan vielä tohon kahden kuukauden annoksen magnesiumvalmistetta. […] Ja koko sen kahden kuukauden annostus magnesiumia tulee teille täysin veloituksetta lahjana. Ainoa kulu, mikä teille jää tossa, on se luustotuotteen osalta kiitospaketistanne jää pelkästään 2 euroa 90 senttiä viikossa ja mitään muita kuluja ei tule. […] Ja toki ei sun tarvii [rekisteröidyn nimi] noita parin euron maksuja erikseen olla hoitamassa, niin kaikki viikkomaksut yhdistettyinä hoidetaan kulut kerrallaan alta pois, niin se on se 35,60, jolla tulee se koko kolmen kuukauden annostus luustokalsiumtuotetta ja kahden kuukauden annostus magnesiumtuotetta.”

Tietosuojavaltuutetun toimisto tulee saattamaan asian markkinoinnissa käytetyn menettelyn osalta tiedoksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Taustatietoja

Palvelunkuvaus

Rekisterinpitäjä on telemarkkinointiyritys.Yritys harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä XX. Verkkosivuilla www.xx.fi rekisterinpitäjä myy ja markkinoi terveystuotteita nimellä XX Oy.

Liikevaihto

Telemarkkinointiyrityksen liikevaihto on tilikaudella 1.8.2020 – 31.7.2021 ollut n. 2 miljoonaa euroa.

Sovellettavasta lainsäädännöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (tietosuoja-asetus) on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Säädös on asetuksena jäsenvaltioissa välittömästi sovellettavaa oikeutta. Tietosuoja-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, minkä perusteella kansallisella lainsäädännöllä voidaan täydentää ja täsmentää asetuksessa nimenomaan määriteltyjä seikkoja. Yleistä tietosuoja-asetusta täsmentää kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Tietosuojalailla kumottiin aiemmin voimassa ollut henkilötietolaki (523/1999).

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos niitä käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä 15 artiklan 1 kohdan a–h-alakohdan mukaiset tiedot. Artiklan 3 kohdan mukaan rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 58(2) artiklassa on säädetty valvontaviranomaisen korjaavista toimivaltuuksista. Artiklan c-alakohdan mukaan valvontaviranomainen voi määrätä rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän noudattamaan rekisteröidyn pyyntöjä, jotka koskevat yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien rekisteröidyn oikeuksien käyttöä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 83(6) artiklan mukaan 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta jättämisestä määrätään 83 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi.

Seuraamuskollegion päätös

Seuraamuskollegio katsoo, että telemarkkinointiyritys ei ole noudattanut asianmukaisesti tietosuojavaltuutetun asiassa antamaa määräystä antaa rekisteröidylle pääsy puhelutallenteeseen, vaan se on ryhtynyt toimenpiteisiin vasta sen jälkeen, kun se on saanut tiedoksi tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämistä koskevan kuulemispyynnön. Telemarkkinointiyritykselle määrätään hallinnollinen seuraamusmaksu yleisen tietosuoja-asetuksen 58(2) artiklassa tarkoitetun valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta jättämisestä yleisen tietosuoja-asetuksen 83(6) artiklan mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutettujen yhdessä muodostama seuraamuskollegio määrää rekisterinpitäjän maksamaan valtiolle määrältään 8 300 (kahdeksantuhattakolmesataa) euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan i alakohdan ja 83 artiklan 6 kohdan nojalla.

Perustelut hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiselle

Yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklassa on säädetty hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisen yleisistä edellytyksistä. Artiklan mukaan hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisen on oltava kussakin yksittäisessä tapauksessa tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa. Hallinnollinen seuraamusmaksu määrätään kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteiden mukaisesti 58 artiklassa säädettyjen korjaavien toimivaltuuksien lisäksi tai niiden sijasta. Hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä ja hallinnollisen seuraamusmaksun määrästä päätettäessä on jokaisessa yksittäistapauksessa otettava huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan 2 kohdassa luetellut seikat.

Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon myös 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ohjeet hallinnollisten sakkojen soveltamisesta ja määräämisestä.

Nyt arvioitavana olevassa tapauksessa rekisterinpitäjä ei ole noudattanut valvontaviranomaisen yleisen tietosuoja-asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräystä. Yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan 6 kohdan mukaan valvontaviranomaisen 58 artiklan 2 kohdan nojalla antaman määräyksen noudattamatta jättämisestä määrätään hallinnollinen seuraamusmaksu.

Nyt arvioitavassa asiassa telemarkkinointiyritys ei ole toteuttanut tietosuojavaltuutetun 23.7.2021 antamaa määräystä. Rekisteröidyn oikeus olisi tässä tapauksessa ollut rekisterinpitäjän nopeasti ja vaivattomasti toteutettavissa. Rekisterinpitäjällä on myös ollut kyky toteuttaa oikeus välittömästi määräyksen saatuaan. Telemarkkinointiyritys ei kuitenkaan ole ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin määräyksen noudattamiseksi, vaan tämän sijasta se on kommunikoinut rekisteröidylle ja tietosuojavaltuutetun toimistolle maksavansa rekisteröidylle hyvitystä. Rekisterinpitäjä ei ole määräyksen tiedoksisaannin jälkeen vastannut lainkaan tietosuojavaltuutetun toimiston 25.10.2021 esittämään tiedusteluun siitä, onko se toteuttanut rekisteröidyn pääsyn puhelutallenteeseen. Arvioitaessa missä ajassa tietosuojavaltuutetun määräys olisi tullut toteuttaa, voidaan vertailuna asiassa kuluneen ajan osalta ottaa huomioon, että rekisteröidyn oikeuksia koskeva pyyntö tulee yleisen tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Telemarkkinointiyritys on noutanut tietosuojavaltuutetun päätöksen 21.10.2021, ja päätös on tullut lainvoimaiseksi 30 päivän valitusajan päätyttyä. Päätöksen lainvoimaiseksi tulosta on edelleen kulunut 50 päivää ennen kuin telemarkkinointiyritys on toimittanut rekisteröidylle puhelutallenteen sähköpostitse. Nyt arvioitavassa tapauksessa rekisterinpitäjä ei ole noudattanut määräystä kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta viivytystä. Seuraamuskollegio katsoo siten, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuojavaltuutetun 23.7.2021 antamaa määräystä. Rekisterinpitäjä on toimittanut rekisteröidylle puhelutallenteen 10.1.2022, eli vasta sen jälkeen, kun tietosuojavaltuutetun toimisto on ryhtynyt määräyksen noudattamatta jättämistä koskeviin toimenpiteisiin. Asiassa rekisteröidyllä on ollut tarve saada pääsy puhelutallenteeseen sen todentamiseksi, ettei sopimusta telemarkkinointiyrityksen ja rekisteröidyn välillä ole syntynyt. Tällä on merkitystä niin henkilötietojen lainmukaisen käsittelyperusteen kuin rekisteröidyn velvoiteoikeudellisen aseman kannalta.

Yhteenveto ja hallinnollisen seuraamusmaksun rahamäärä

Yleisen tietosuoja-asetuksen 83(1) artiklan mukaan seuraamusmaksun tulee olla tehokas, oikeasuhteinen ja varoittava. Arviointi tehdään kunkin yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella. Yksittäistapausta tarkasteltaessa tulee arvioida, onko pyrkimyksenä pelkästään toiminnan muuttaminen lainmukaiseksi, vai onko tavoitteeksi perusteltua asettaa rekisterinpitäjän rankaiseminen lainvastaisesta toiminnasta.

Nyt arvioitavassa asiassa rekisterinpitäjälle eli telemarkkinointiyritykselle on annettu määräys antaa rekisteröidylle pääsy puhelutallenteeseen. Rekisterinpitäjä ei ole ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin vireillesaattajan oikeuden toteuttamiseksi edes valvontaviranomaisen määräyksestä. Rekisterinpitäjän menettely sen jättäessä noudattamatta tietosuojavaltuutetun määräystä osoittaa vakavaa piittaamattomuutta tietosuojasääntelyä kohtaan.

Telemarkkinointiyrityksen tapauksessa seuraamusmaksun euromääräinen yläraja muodostuu yleisen tietosuoja-asetuksen 83(6) artiklan mukaisesti, koska rikkomisessa on kyse rekisteröidyn yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisen oikeuden toteuttamista koskevan määräyksen noudattamatta jättämisestä.

Raskauttavana perusteena arvioinnissa on huomioitava puutteellinen yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa. Lieventävinä perusteina arvioinnissa on huomioitava se, että rekisterinpitäjä on tehnyt toimenpiteitä rekisteröidylle aiheutuneen vahingon lieventämiseksi. Yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan 6 kohdan mukaan 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta jättämisestä määrätään 83 artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi.

Rikkomisen luonne ja vakavuus

Rikkomisen luonnetta ja vakavuutta arvioidaan yleisen tietosuoja-asetuksen 83(2)(a) artiklan mukaisten tekijöiden valossa.

Asiassa ei ole kyse yleisen tietosuoja-asetuksen johdantokappaleessa 148 tarkoitetusta vähäisestä rikkomisesta, ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen kohdistuva rikkominen muodostaa nyt arvioitavana olevassa tapauksessa huomattavan riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vaikuttaa rikottujen velvoitteiden olennaiseen sisältöön.

Rikkomisen luonteen ja vakavuuden osalta voidaan todeta, että rekisterinpitäjä on telemarkkinointiyritys, ja oikeus saada pääsy puhelutallenteeseen on keskeinen sen asiakkaina oleville rekisteröidyille. Pääsy puhelutallenteeseen saattaa rekisterinpitäjän toiminnassa liittyä näyttöön sopimuksesta ja siitä, onko henkilötietojen käsittelylle ollut olemassa lainmukainen käsittelyperuste. Vaikka yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen rekisteröidyn oikeus saada pääsy henkilötietoihin ei edellytä rekisteröidyltä perusteltua syytä, todettakoon, että asiassa on ollut kyse tilanteesta, jossa on ollut tarve selvittää, onko telemarkkinointiyritys menetellyt lainmukaisesti markkinoidessaan ja myydessään terveystuotteita iäkkäälle rekisteröidylle.

Raskauttavien ja lieventävien tekijöiden arviointi

Rekisterinpitäjän toteuttamat toimet rekisteröidyille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi

Seuraamuskollegio huomioi asiassa lieventävänä perusteena sen, että telemarkkinointiyritys on maksanut rekisteröidylle hyvityksen, jossa on asiassa saadun selvityksen mukaan huomioitu rekisteröidyn jo maksamien laskujen hyvittämisen lisäksi rekisteröidylle asiassa aiheutunut vaivannäkö.

Hyvityksen osalta huomioitakoon, että vaikka sinänsä on rekisteröidyn etujen mukaista, että tälle suoritetaan korvaus, ei rekisterinpitäjä kuitenkaan tällä perusteella voi jättää noudattamatta tietosuojavaltuutetun määräystä. Rekisteröidylle suoritetussa hyvityksessä on kyse eri asiasta kuin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta, eikä hyvityksen maksamisesta seuraa, ettei rekisterinpitäjän tarvitse noudattaa tietosuojavaltuutetun antamaa määräystä.

Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

Telemarkkinointiyritys on noutanut tietosuojavaltuutetun 23.7.2021 antaman päätöksen vasta sen uudelleen lähettämisen jälkeen, 21.10.2021, tietosuojavaltuutetun toimiston kehotuksesta. Tietosuojavaltuutetun toimisto on 25.10.2021 sähköpostitse pyytänyt telemarkkinointiyritystä vahvistamaan, että se on toteuttanut rekisteröidyn pääsyn puhelutallenteeseen. Telemarkkinointiyritys ei ole vastannut tähän sähköpostiviestiin tai ollut tämän jälkeen muutoinkaan yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon ennen kuulemispyyntöön vastaamista. Rekisterinpitäjän yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa on ollut puutteellista, eikä se ole osoittanut asiassa oma-aloitteisuutta. Rekisterinpitäjän passiivisuus tietosuojavaltuutetun määräyksen edellyttämiin toimenpiteisiin ryhtymisessä on katsottava raskauttavaksi perusteeksi.

Hallinnollisen seuraamusmaksun määräämistä koskevan päätöksen ovat tehneet tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegion jäsenet.

Sovelletut lainkohdat

Perusteluissa mainitut.

Muutoksenhaku

Tietosuojalain (1050/2018) 25 §:n mukaan apulaistietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus tehdään hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja tästä päätöksestä antaa asian esittelijä

Ylitarkastaja Niina Miettinen, puh. 029 566 6774

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.