4.5.2022

Osoitetietojen käsittely tuomioistuimessa

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös

Hakija ilmoitti sähköpostitse, että prosessiosoitteeksi korkeimpaan oikeuteen antamansa sähköpostiosoite oli korvattu asunto-osoitteella, mikä oli tapahtunut korkeimman oikeuden toimesta vastoin ilmoittajan ilmoitusta ja ilman hänen suostumustaan.

Apulaistietosuojavaltuutettu pyysi tietosuojan valvontavaatimuksestanne lausumaa korkeimmalta oikeudelta erityisesti siitä, onko osoitetietojen ylläpitämistä pidettävä henkilötietojen käsittelynä, jota tuomioistuin suorittaa lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

Korkein oikeus ilmoitti, että asianosaisen prosessiosoite merkitään korkeimman oikeuden sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sovelletaan myös tuomioistuimessa, mikä on nimenomaan tuotu esille tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 20 kohdassa. Mikäli kyse on henkilötietojen käsittelystä rikosvastuun toteuttamiseksi tuomioistuimessa, sovelletaan tietosuoja-asetuksen sijaan rikosasioiden tietosuojadirektiivin (2016/680) nojalla säädettyjä kansallisia säännöksiä yleislakina rikosasioiden tietosuojalaki (1054/2018). Tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 3 kohdan ja rikosasioiden tietosuojalain 45 §:n 2 momentin mukaan tietosuojaviranomaisella ei kuitenkaan ole toimivaltaa valvoa käsittelytoimia, joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä.

Tietosuojaviranomaisen toimivallan arvioimiseksi korkein oikeus esitti, että osoitetietoja käsitellään oikeudenkäynnin eri vaiheissa tapahtuvien kuulemisten järjestelyihin (kutsut, pyynnöt ja kehotukset) ja päätöksen tiedoksi antamista varten. Kun lainkäyttöön kuuluu oikeudellisten vaatimusten ratkaiseminen osapuolia kuulemalla ja ratkaisun tiedoksi saattaminen osapuolille, katson, että osoitetietoja käsitellään tällöin tuomioistuimessa lainkäyttötehtävien yhteydessä. Tämä perusteella katson, ettei tietosuojaviranomaisella ole tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 3 kohdan tai rikosasian tietosuojalain (1054/2018) 45 §:n 2 momentin perusteella toimivaltaa valvoa tällaista henkilötietojen käsittelyä ja valvontavaatimuksenne käsittely päätetään tietosuojaviranomaisen toimivaltaan kuulumattomana.

Virheellisien tai vanhentuneiden osoitetietoja osalta apulaistietosuojavaltuutettu pyytää hakijaa ottamaan yhteyttä korkeimpaan oikeuteen, mikäli asia on vielä ajankohtainen.

Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Tietosuojavaltuutetun tai apulaistietosuojavaltuutetun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valitus tehdään hallinto-oikeuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.