8.8.2019

Jäljennösten saaminen sosiaalihuollon asiakastiedoista

ASIA
Hakija pyysi tietosuojavaltuutettua antamaan tietojen tarkastusoikeutta koskevan määräyksen, sillä rekisterinpitäjä on kieltäytynyt antamasta hänelle sijaishuollon sosiaalityön asiakastietoja. Kyseiset asiakastiedot oli tallennettu hakijan lapsenlasta koskeviin kirjauksiin mutta käsittelivät hakijaa. Rekisterinpitäjän mukaan syy kieltäytymiseen oli perusteltu epäily siitä, että tietoja käytettäisiin lapsenlapsen edun vastaisella tavalla.

Tietojen tarkastamista koskeva pyyntö on esitetty rekisterinpitäjälle ja saatettu tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille henkilötietolain voimassaoloaikana.

Tietojen tarkastamista koskevat henkilötietolain säännökset ja tietosuoja-asetuksen säännökset rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy tietoihin ovat keskenään päällekkäisiä ja aineellisesti lähes saman sisältöisiä. Näin ollen ei voida katsoa, että yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa asetettaisiin rekisterinpitäjälle käsillä olevassa asiassa laajempia velvollisuuksia kuin mitä henkilötietolain 26-28 § olisi edellyttänyt. Sen vuoksi asiassa sovelletaan tietosuojalain 38 § 3 momentin mukaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaa ja siihen liittyviä säännöksiä.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN PÄÄTÖS
Määräystä oikeudesta saada pääsy tietoihin ei anneta.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että sosiaalihuollon asiakkaan nimellä talletetut tiedot koskevat kaikki sosiaalihuollon asiakasta, tässä tapauksessa hakijan lapsenlasta, vaikka niissä kerrottaisiin muistakin henkilöistä. Lastensuojelun ja sijaishuollon yhteydessä kartoitetaan lapsen tilannetta ja palveluntarvetta ja tässä yhteydessä hänen asiakastietoihinsa voidaan tarvittavassa määrin kirjata tietoja myös hänen lähiomaisistaan, kuten isoäidistä. Silti kaikki tiedot on kerätty palvelun antamiseksi asiakkaana olevalle lapselle.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että hakijan lapsenlapsi on tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteröity. Sen sijaan hakija ei ole rekisteröity eikä lapsenlapsensa huoltaja tai muu laillinen edustaja. Näin ollen hänellä ei ole oikeutta saada pääsyä pyytämiinsä tietoihin. Koska hakijalla ei edellä mainitusta syistä ole oikeutta saada pyytämiään tietoja, tietosuojavaltuutettu jättää arvioimatta sen, olisiko tietojen antaminen hänelle voitu evätä rekiserinpitäjän ilmoittamilla perusteilla.

SOVELLETUT LAINKOHDAT
Tietosuojalaki (1050/2018) 38 §
Yleinen tietosuoja-asetus 4 artikla 1 kohta ja 15 artikla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.