19.3.2009

Käyttöoikeudet päihdeklinikan A-klinikkalehden tietoihin

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 19.3.2009

ASIA
Aiemmin samaan kuntaa kuuluneilla terveyskeskuksella ja päihdeklinikalla ei ollut käyttöoikeutta toistensa tietoihin eivätkä ne siten nähneet niitä. Nyt ne kuuluvat sa­maan perusturvakuntayhtymään ja perusturvakuntayhtymän perustamisen jälkeen päihdeklinikalla käytössä olevan potilastietojärjestelmän A-klinikkalehdet ovat olleet terveyskeskuslääkärien nähtävissä. Lisäksi terveyskeskuslääkärien tekemät merkinnät ovat olleet päihdeklinikalla nähtävissä. Tätä on perusteltu sillä, että näin potilaan hoito on kokonaisvaltaisempaa.

Tiedustelijan käsityksen mukaan päihdeklinikka on oma yksikkönsä ja terveyskeskuk­sen tulisi pyytää asiakkaan suostumus tietojen pyytämiseen päihdeklinikalta. Hän tie­dusteli, onko terveyskeskuslääkärillä oikeus katsoa päihdeklinikan tietoja ilman asiak­kaan erillistä kirjallista lupaa.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KANNANOTTO
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huolto on sosiaalihuoltolaissa tarkoitettua so­siaalipalvelua ja siten sosiaalihuoltoon kuuluvaan toimintaa. Päihdehuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava päihdehuollon järjestämisestä. Tehtävä kuuluu sosiaalihuol­lon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle. Hoi­don tulee perustua luottamuksellisuuteen.

Päihdeklinikalla työskentelee sekä terveydenhuollon ammattihenkilö että sosiaalihuol­lon ammatillinen henkilö. Päihdeklinikalla kerätyillä tiedoilla on käyttötarkoituksena päihdehuollon antaminen ja tiedoista muodostuu päihdehuollon rekisteri. Tähän rekis­teriin kuuluu sekä sosiaalihuollon asiakastietoja että päihdeklinikalla työskentelevän terveydenhuollon ammattihenkilön tekemien merkintöjen osalta potilastietoja. Tietoja voidaan nähdä päihdeklinikan sisällä, koska kyse on tietojen käytöstä samaan käyttö­tarkoitukseen. Päihdeklinikan tietojen osalta rekisterinpitäjänä on perusturvakuntayh­tymän sosiaalihuollosta vastaava toimielin ja sen alaisena oleva päihdeklinikka.

Terveyskeskus antaa kansanterveyslain mukaista terveydenhuoltoa. Päihdehuolto pe­rustuu päihdehuoltolakiin. Terveyskeskuksen potilastietojen rekisterinpitäjänä on ter­veyskeskus. Terveyskeskuksen potilastiedoista muodostuu terveyskeskuksen potilasre­kisteri.

Sekä sosiaalihuollon asiakastiedot että potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa näyttää tai muutoin luovuttaa sivullisille. Tiedot on myös velvollisuus suojata si­vullisilta. Sivullisia ovat saman yksikönkin sisällä sellaiset työntekijät, jotka eivät osallistu asiakkaan tai potilaan palveluun tai hoitoon. Sivullisia ovat myös päihdeklini­kan ja terveyskeskuksen ulkopuoliset tahot. Silloin jos tietoja luovutetaan ulkopuoli­sille tahoille, tarvitaan siihen potilaan suostumus tai siihen oikeuttava lainsäännös.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että päihdeklinikan A-klinikka lehden tietojen ei tule nä­kyä terveyskeskuksen lääkäreille. Vastaavasti terveyskeskuksen potilastietojen ei tule näkyä päihdeklinikan työntekijöille. Tietojen näkyminen merkitsee niiden luovutta­mista ulkopuoliselle taholle. Kyse on eri yksiköiden ja eri rekisterinpitäjien tiedoista. Tietojen luovuttaminen on mahdollista vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksel­la, jonka on suositeltavaa olla kirjallinen.

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET
Henkilötietolaki (523/1999) 3 § 3 k ,4 k,7 k, 12 § 1 mom. 1 k ja 32 §
Sosiaalihuoltolaki (710/1982)17 §, Päihdehuoltolaki (41/1986) 3 ja 8 §
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 14 §, 16 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 2 § 1 mom. 4 k ja 13 §
Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen laatimista ja säilyttämistä koskeva asetus (99/2001) 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.