14.2.2008

Sairaaloiden ilmoitukset Kelalle hoitotukea ja vammaistukea saavista potilaista

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 14.2.2008

ASIA
Johtava sosiaalityöntekijä pyysi tietosuojavaltuutetun toimistolta kannanottoa liittyen sairaaloiden velvollisuuteen ilmoittaa Kelalle laitoshoidossa olevista hoitotuen ja vammaistuen saajista. Hän totesi ilmoitusvelvollisuuden perustuvan Kansaneläkelakiin: "Tämän lain 42a §:ssä tarkoitetulla laitoksella ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetulla toimielimellä on 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle tiedot etuuden saajan joutumisesta laitoshoitoon ja hoidon päättymisestä. Tiedot on annettava sellaisesta hoidosta, jonka voidaan arvioida kestävän vähintään kolme kuukautta ja joka on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edelleen".

Sosiaalityöntekijä totesi, että ilmoitusvelvollisuuden hoitaminen on käytännössä osoittautunut erittäin ongelmalliseksi etenkin erikoissairaanhoidossa, jossa hoitoajat ovat lyhyitä eikä ole mahdollista selvittää jokaisen potilaan kohdalla, ovatko he mahdollisesti hoito- tai vammaistuen saajia.

Sosiaalityöntekijä kertoi tiedustelleensa muiden sairaaloiden menettelytapoja terveyssosiaalityöntekijöiden valtakunnallisen sähköpostilistan kautta. Kyselyn perusteella oli löytynyt monenlaista käytäntöä. Kyselyyn vastanneiden terveyssosiaalityöntekijöiden yleisenä toivomuksena oli saada yhtenäinen valtakunnallinen ohjeistus. Yleisen käytännön mukaan monista sairaaloista tehtiin Kelalle "turhia" ilmoituksia. Sosiaalityöntekijä pyysi tietosuojavaltuutetun toimistoa tutkimaan, oliko sellainen käytäntö potilaan tietosuojan kannalta oikein.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN OHJAUS
Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että sosiaalityöntekijän siteeraaman pykälän sisältävä Kansaneläkelaki (347/1956) oli kumottu. Kansaneläkelaki (568/2007) oli tullut voimaan 1.1.2008. Vuoden 2008 alussa voimaan tulleessa laissa vammaisetuuksista (570/2007) säädetään sekä vammaistuesta että hoitotuesta.

Lain potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §:n mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Edellä mainitun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Huomioitavaa on, että sivullisia ovat myös samassa terveydenhuoltoyksikössä kaikki muut kuin potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin henkilökohtaisesti osallistuvat. Hoitoon henkilökohtaisesti osallistuvatkin ovat oikeutettuja potilastietoihin vain siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Edellä todetun lisäksi salassa pidettävien potilasasiakirjatietojen luovutusperusteena voi olla tietojen luovuttamiseen/saamiseen oikeuttava nimenomainen lain säännös.

Lain vammaisetuuksista 44 §:n 1 momentin mukaan "Edellä 24 §:n 4 momentissa tarkoitetulla laitoksella ja sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulla toimielimellä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä vammaisetuuksien täytäntöönpanoa varten velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle tiedot etuudensaajan joutumisesta laitoshoitoon ja hoidon päättymisestä. Tiedot on annettava sellaisesta hoidosta, jonka voidaan arvioida kestävän vähintään kolme kuukautta tai joka on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edelleen".

Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan lain vammaisetuuksista 44 §:n 1 momentti voitiin tulkita sellaiseksi laissa potilaan asemasta ja oikeuksista tarkoitetuksi nimenomaiseksi lain säännökseksi, joka velvoittaisi/oikeuttaisi 1) sairaalan luovuttamaan edellä mainitussa pykälässä mainittuja salassa pidettäviksi säädettyjä potilasasiakirjatietoja ja 2) Kansaneläkelaitoksen saamaan ko. tiedot.

Lopuksi tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, että potilastietojen luovuttajan on ennen tietojen luovutusta varmistuttava tietoja pyytävän tahon oikeudesta käsitellä pyydettyjä tietoja sekä siitä, että tietojen luovuttamiselle on olemassa luovutusperuste (suostumus/lain säännös). Luovuttaa saa ainoastaan asian käsittelyn kannalta tarpeellisia/välttämättömiä tietoja. Rekisteröidyn suostumuskaan ei oikeuta poikkeamaan henkilötietolain 9 §:n edellyttämästä tietojen tarpeellisuusvaatimuksesta.

SOVELLETUT LAINKOHDAT
Henkilötietolaki (523/1999) 9 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.