23.12.2008

Terveystietojen kysyminen leirikouluun osallistuvalta

ASIA
Leirikouluun osallistuvan oppilaan vanhemmat täyttävät terveystietolomakkeen, joka toimitetaan leirikoulun järjestäjälle. Tietoja kerätään osallistujien turvallisuuden takaamiseksi ja ne vaikuttavat ohjelmien järjestämiseen.

Tietosuojavaltuutettu pyysi asiassa lausunnon Opetushallitukselta, joka totesi perusopetuslain 15 §:ään ja perusopetusasetuksen 9 §:ään viitaten, että opetuksen käsite kattaa kaikki koulun työaikana toteutettavat ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut leirit, retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaisia koulun toimintaan muun opetuksen kanssa. Näin ollen opetuksen järjestäjä, käytännössä koulu, vastaa leirikoulun suunnittelemisesta, ohjelman päättämisestä sekä varsinaisesta järjestämisestä. Suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä leirikoulupaikan henkilöstön kanssa.

Lausunnossa todettiin edelleen, että otettaessa leirikoulusta tarkemmat määräykset koulun vuosisuunnitelmaan määritellään samalla myös se, mikä toiminta on koulun vastuulla. Koulun leirikoulu on koulun vastuulla riippumatta siitä, missä se järjestetään ja kenen toimesta opetusta käytännössä leirikoulun aikana annetaan. Mikäli opetuksen toteuttamiseen osallistuu koulun opetushenkilöstön lisäksi myös esimerkiksi leirikoulupaikan henkilöstö, tulee asiasta ottaa tarvittavat määräykset leirikoulun järjestämistä koskevaan koulun ja leiripaikan väliseen sopimukseen. Leirikoulun järjestämiseen liittyvää vastuuta ei kuitenkaan voida koskaan siirtää ulkopuolisille toimijoille.

Lausunnon mukaan perusopetuslain 29 § asettaa opetuksen järjestäjälle velvollisuuden toimia niin, että oikeus turvalliseen opetusympäristöön toteutuu kaikissa olosuhteissa. Turvallisesta opiskeluympäristöstä ovat vastuussa opetuksen järjestäjä opetuksen voimavaroja ja toimintaympäristöä koskevien päätösten tekijänä, rehtori kaikesta oman koulunsa toiminnasta vastaavana sekä asianomainen opettaja oman opetuksensa käytännön järjestäjänä. Toiminnan suunnittelun merkitys sekä velvollisuus varmistaa opetusjärjestelyjen turvallinen ja häiriötön sujuminen korostuvat erityisesti järjestettäessä opetusta normaalin koulualueen ulkopuolella, esim. leirikoulussa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on sopia leirikoulupaikan ylläpitäjän kanssa ehdoista, joilla opetus voidaan turvallisesti toteuttaa.

Lausunnossa todetiin, että käytännössä opettaja on viime kädessä jakamattomassa vastuussa leirikoulun turvallisesta toteutumisesta. Opettaja vastaa kokonaisuutena leirikoulun turvallisesta järjestämisestä myös silloin, kun varsinaisesta opetuksesta huolehtii esimerkiksi leirikoulun henkilökuntaan kuuluva ja paikalla on myös leirikoulupaikan muuta henkilökuntaa. Opettajan tehtävänä on varmistua, että opetus voidaan myös leirikoulussa toteuttaa tinkimättä turvallisuudesta. Tämä edellyttää käytännössä, että opettaja on koko leirikouluopetuksen ajan läsnä opetustilanteessa.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS
Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä on määritelty henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa. Opetushallituksen antamassa lausunnossa todetaan perusopetuslain 15 §:ään ja perusopetusasetuksen 9 §:ään viitaten, että leirikoulu liittyy opetuksen järjestämiseen. Sen perusteella opetuksen järjestäjä toimii leirikoulussa henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjän lukuun toimiva vastaa henkilötietojen huolellisesti käsittelystä ja niiden suojaamisesta, mikä ilmenee lain 5 ja 32 §:istä. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa siihen, minkälaisia sopimuksia kuntien pitäisi tehdä. Sen sijaan toimivaltaan kuuluu neuvoa, mikä merkitys tehdyllä sopimuksella on henkilötietojen käsittelylle.

Tiedot oppilaan fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta ovat henkilötietolain 11 §:ssä määriteltyjä arkaluonteisia tietoja. Niitä voi käsitellä vain lain 12 §:ssä mainituin perustein. Käsittely on pykälän 1 kohdan mukaan mahdollista rekisteröidyn/alaikäisen huoltajan nimenomaisella ja käytännössä kirjallisella suostumuksella. Suostumuksesta tulee ilmetä, minkälaiseen henkilötietojen käsittelyyn suostumus on annettu. Lain 3 §:n 7 kohta huomioon ottaen suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity ja tietoinen tahdon ilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Lain 24 §:ssä säädetyllä informointivelvoitteella on keskeinen merkitys suostumusta pyydettäessä.

Käsiteltävien henkilötietojen tulee lain 9 §:n mukaan olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Suostumuksellakaan ei voida kerätä tarpeettomia tietoja. Henkilötietojen käsittelyn tulee lain 6 §:n mukaan olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Lain 5 § asettaa rekisterinpitäjälle huolellisuusvelvoitteen, muun muassa velvollisuuden noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Käsiteltävät henkilötiedot tulee lain 32 §:n mukaan suojata asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä. Salassa pidettäviä tietoja (esim. terveydentilaa, sairautta ja lääkitystä koskevat tiedot) voi luovuttaa ulkopuoliselle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvusta ilmenevin perustein. Luovuttaminen on mahdollista rekisteröidyn suostumuksella.

Opetushallitus totesi lausunnossaan näkemyksenään, että esimerkiksi oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvat rajoitukset ja niihin liittyvät lääkitykset sekä ensiaputoimenpiteet tulisi saattaa myös leirikoulupaikan henkilöstön tietoon siinä määrin kuin on välttämätöntä turvallisen opiskeluympäristön turvaamiseksi leirikoulun aikana. Opetushallituksen näkemyksen mukaan ennen leirikoulun toteuttamista koulun tulisi kerätä huoltajilta tarkoitusta varten laadituilla lomakkeilla tiedot niistä tekijöistä, joihin leirikoulun toteuttamisessa sekä koulun että leirikoulupaikan kannalta tulee kiinnittää huomiota. Kysely tulisi toteuttaa mahdollisimman lähellä leirikoulun toteuttamisajankohtaa, jotta siinä annettaisiin vain kyseistä ajankohtaa koskevia tietoja. Lomakkeesta tulisi selkeästi ilmetä, mitkä tiedot koulu saa luovuttaa leirikoulupaikan henkilöstölle. Lomakkeesta tulisi myös selkeästi ilmetä, että se sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Tietosuojavaltuutettu ei näe estettä sille, että vanhemmilta kysytään lomakkeella sellaisia leirikouluun osallistuvan terveyteen liittyviä tietoja, jotka ovat tarpeellisia turvallisen opiskeluympäristön takaamiseksi. Tällaisia tietoja voidaan pitää opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisina ja niiden käsittelyä asiallisesti perusteltuna rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Vanhemmille voidaan myös tarjota mahdollisuus ilmoittaa lomakkeella leirikoulun turvallisen toteutuksen kannalta tarpeellisia tietoja leirikoulupaikan henkilökunnalle. Vanhempia on kuitenkin informoitava lain 24 §:n mukaan etukäteen siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja edellytyksiä leirikouluun osallistumiseen liittyy. Vanhemmat voivat näin itse arvioida, mitkä terveydentilatiedot ovat tarpeellisia antaa koululle ja leirikoulupaikan henkilökunnalle osallistujan turvallisuuden takaamiseksi.

Opetuksen järjestäjä vastaa lomakkeiden säilyttämisestä ja luotettavasta hävittämisestä. Koulu tekee lomakkeiden perusteella yhteenvedon niistä tiedoista, joiden luovuttamiseen huoltajat ovat antaneet suostumuksensa. Leirikoulupaikassa yhteenvetoa voivat käsitellä vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Suojaamisvelvoite huomioon ottaen salassa pidettäviä terveydentilatietoja ei suositella lähetettäväksi suojaamattomassa sähköpostiviestissä. Sähköpostin tietosuojaongelmista kerrotaan tarkemmin lisätietoja kohdassa mainitussa tietosuojavaltuutetun kannanotossa. Leirikoulun tulee hävittää tiedot luotettavasti tai antaa ne opettajalle ohjelman päättymisen jälkeen.

Tietosuojavaltuutettu totesi yhteenvetona, että opetuksen järjestäjän ja leirikoulupaikan tulee leirikoulua järjestettäessä varmistaa osallistujien henkilötietojen lainmukainen käsittely, josta on kerrottu edellä. Näiden tahojen välisessä sopimuksessa tulee sopia henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi ja hyvän tietojenkäsittelytavan takaamiseksi on tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tarkoituksenmukaista, että opetuksen järjestäjiä ohjataan leirikouluun osallistuvien henkilötietojen käsittelyssä, koska asiassa on ilmennyt epätietoisuutta. Valtuutettu toi näkemyksensä esille Opetushallitukselle lähettämässään kirjeessä.

Kuluttajavirasto on antanut yleisohjeen ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi. Ohje perustuu kuluttajatavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin. Lain 2 §:stä ilmenee, että lakia sovelletaan täydentävästi, jos kuluttajapalvelusten terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei muussa lainsäädännössä ole säännöksiä, joissa edellytetään vähintään samaa turvallisuustasoa. Opetushallituksen antamasta lausunnosta ilmenee, että leirikoulu liittyy opetuksen järjestämiseen. Opetuksen järjestäjä vastaa turvallisesta opetusympäristöstä. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu arvioida tällaisia vastuukysymyksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.